Buradasınız

8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE UYGULANAN BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF BRAIN-BASED LEARNING APPROACH WHICH APPLIED TO 8TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CLASSES ON STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_505
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Brain-based learning approach, which emphasized feelings, thematic instruction, differentiated learning, movement and use of mental models have been applied with more systematic way in recent years. Based on this identification, the purpose of the study was to examine the effect of brain-based learning approach on achievement in 8 th grade students’ science classes. The pre/post-test control group research model was used in this study. In the experimental pattern, dependent variables were the student’s achievement. Independent variables on the dependent variables examined in this brain-based learning approach applied to the students and teaching methods that are contained in the applicable science and technology curriculum. The research was conducted with one expremental group and two control groups in 2011- 2012 academic years. Totally 57 students, 19 in experimental group, 19 in each control groups participated in this research. The study took place during the teaching of ‘cell division and heredity’ with of the science course. In the experimental group, students were taught according to the current science and technology curriculum. As a result, using brain-based learning approach the experimental group's success were found to be significant differences in favor of the experimental group. Brain-based learning approach used in the experimental group's achievement test scores of control groups' achievement was determined to be be statistically significant difference in favor of the experimental group. Also the experimental group which applied to Brain-Based Learning approach is applicable and the control groups which applied to science and technology program did not differ significantly in terms of the achievements of students according to gender.
Abstract (Original Language): 
Beyin temelli öğrenme yaklaşımının, duyguları, tematik eğitimi, farklılaştırılmış öğrenmeyi, hareket ve zekâ modellerinin kullanımını vurgulamasıyla son yıllarda daha sistematik bir şekilde uygulandığı gözlenmektedir. Bu tespitten yola çıkarak bu araştırmanın amacı, İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde uygulanan Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının öğrenci başarısına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada, ön testson test kontrol gruplu araştırma modeli kullanılmıştır. Uygulanan deneysel desende, bağımlı değişkenler öğrenci başarılarıdır. Bu bağımlı değişkenler üzerinde incelen bağımsız değişkenler ise öğrencilere uygulanan Beyin Temelli Öğrenme yaklaşımı ile yürürlükte bulunan fen ve teknoloji öğretim programının içerdiği öğretim yöntemleridir. Araştırma, 2011-2012 eğitimöğretim yılında, bir deney grubu ve iki kontrol grubu ile yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında 19’ar öğrenci olmak üzere toplam 57 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın uygulaması fen ve teknoloji dersindeki ‚Hücre Bölünmesi ve Kalıtım‛ ünitesinin öğretiminde gerçekleştirilmiştir. Deney grubundaki öğrencilere beyin temelli öğrenme yaklaşımı kullanılarak, kontrol gruplarındaki öğrencilere ise yürürlükteki fen ve teknoloji müfredatına göre öğretim yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, beyin temelli öğrenme yaklaşımının kullanıldığı deney grubunun başarı son test puanlarının kontrol gruplarının başarı son test puanlarından deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Beyin Temelli Öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile yürürlükteki fen ve teknoloji programının uygulandığı kontrol gruplarındaki öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre başarıları açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
75-98

REFERENCES

References: 

AVCI, D. E. (2006). Beyin Baskınlık Aracı’nın Türkçe’ye Uyarlanma ve Geçerlik Güvenirlik
Çalışması, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimleri Kongresi.07-09 Eylül
2006, Ankara.
AVCI, D. E. (2007). Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin
Fen Bilgisi Dersindeki Başarı, Tutum ve Bilgilerinin Kalıcılığı Üzerine Etkisi,
(Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Ankara.
AYDIN, S. (2008). Beyin Temelli Öğrenme Kuramına Dayalı Biyoloji Eğitiminin Akademik
Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
BAŞ, G. (2010). Effects of Brain-Based Learning on Students’ Achievement Levels and
Attitudes Towards English Lesson. İlköğretim Online, 9(2), 488-507.
http://ilkogretim-online.org.tr Erişim: 06.01.2012.
BELLO, D. M. (2007). The Effect of Brain-Based Learning with Teacher Training in
Division and Fractions in Fifth Grade Students of A Private School.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Capella University Graduate School of
Education, Capella.
BOYDAK, H.A. (2004). Beyin Yarım Kürelerinin Gizemi, İstanbul: Beyaz Yayınları.
CAINE, R.N. & CAINE, G. (1995). Reinventing Schools Through Brain-Based
Learning. Educational leaderhip, 32 (7), 43-48.
CAINE, N.M. & CAINE, G. (2002). Beyin Temelli Öğrenme, (Çev.: Gülten Ülgen), Nobel
Yayıncılık, Ankara.
CAINE, G., CAINE, R.N., MCCLINTIC, C. &KLIMEK, K. (2005). 12 Brain/Mind
Learning Principles in Action, Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
DAVIS E C, (1994). English Teaching Forum July-September 32 (3).
DAVIS, A.& MARIANI, L. (2004).The Credentials of Brain-Based Learning. Journal of
philosophy of Education, 38 (1), 21-35.
ERLAUER, L. (2003). The Brain-Compatible Classroom: Using What We Know About
Learning to Improve Teaching, VA: ASCD, Alexandria.
GOOCH, K.R. (2002). “I Feel Smart”: The Dynamic Interaction Between Three Learning
Theories, Reading Skills And Conceptual Understandings in An Eighth Grade
Science Action Research Study, (Unpublished PhD Thesis), Fielding Graduate
Institute.
8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanan Beyin Temelli Öğrenme
Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi 98
İNCİ, N. (2010). Fen ve Teknoloji Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarı,
Tutum ve Hatırlama Düzeyine Etkisi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Fırat
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
JENSEN, E. (2005).Teaching With The Brain in Mind, Alexandria, VA: ASCD.
KANDEL, E.R. (1998). A New intellectual Framework for Psychiatry. American Journal
of Psychiatry, 155, 457-469.
MARIANI L. (1996). Investigating Learning Styles. Perspectives, Vol. XXI, 2/Vol. XXII,
1.
NYDIA, M. C., RAQUEL A.& DAVIDSON A.L. (2005). What Psychotherapists Can
Begin to Learn From Neuroscience: Seven Principles of a Brain-Based
Psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Traning, 142(3), 374-
383.
ÖZDEN, Y. (2005).Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem A Yayınları.
SEKMAN, M. (2011). Her Şey Beyinde Başlar. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
SLAVKIN, M. (2004). Authentic Learning: How Learning About the Brain Can Shape the
Development of Students, Lanham, MD: Scarecrow Education.
TEKİN, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
TÜFEKÇİ, S. (2005). Beyin Temelli Öğrenmenin Erişiye, Kalıcılığa, Tutuma ve Öğrenme
Sürecine Etkisi, (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
ÜSTÜNOĞLU, E. (2007). Beyin Temelli Öğretime Eleştirel Bir Yaklaşım. Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, , 7(2), 467-476.
WAGMEISTER, J. & SHIRIN, B. (2000). Thinking Differently, Learning Differently.
Educational Leadership, 58(3), 45-48.
WOLFE, P. (2001). Brain Matters: Translating Research into Classroom Practice, VA:
ASCD, Alexandria.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com