Buradasınız

7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ MÜFREDAT MODÜLASYONU: ÖĞRETMENLERDEN GELEN ÖZGÜN ANLAMLAR /ANALOJİLER

7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CURRICULUM MODULATION: ORIGINAL MEANINGS / ANALOGIES BY TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_468
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to identify how frequently teachers use the analogies, included in the 7th Grade Science and Technology Textbook, about the concepts “urinary system, nerves system, screw and inclined plane, electric circuit, series circuit, symbols for elements, the electron’s orbit around the nucleus, layer (energy level), electron configuration at layers (energy levels), the area in which electrons orbit around the nucleus, chemical bond”, all of which are found in the 7th Grade Science and Technology Curriculum, and to determine whether they assign original meanings to these concepts and use other analogies than the ones included in the textbook. The study was based on survey and document analysis, two qualitative study methods. The sample was comprised of 100 Science and Technology teachers working for 53 different public secondary schools randomly chosen from Bagcilar, Istanbul. For data collection purposes, a “Teachers’ Questionnaire” was designed to reveal the analogies used on the basis of the textbook. A three-point Likert type scale, the questionnaire contained 11 sample analogies from the textbook. Moreover, 11 open-ended questions were addressed to the participants about the analogies they used other than the ones included in the textbook. The findings suggest that the teachers mostly used analogies about the concept “screw and inclined plane” whereas they used few of the sample analogies about “layers (energy levels)”. In addition, it was observed that they assigned original meanings to these concepts and used other analogies than the ones included in the textbook. However, this was not the case for the concepts “electric circuit” and “symbols for elements”. Therefore, it can be recommended that these original meanings / analogies should not be ignored while the curriculum is revised.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Müfredatında araştırma kapsamındaki “boşaltım sistemi, sinir sistemi, vida ve eğik düzlem, elektrik devresi, seri bağlı devre, elementlerin sembolleri, elektronların çekirdek etrafında hareketi, katman (enerji düzeyi), katmanlardaki (enerji düzeylerindeki) elektron dizilimi, elektronların çekirdek etrafında hareket ettiği alan, kimyasal bağ” kavramlarına yönelik 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders kitabındaki analojilerin kullanılma sıklığı ve adı geçen kitaptaki analojilerin dışında, öğretmenlerin konu anlatımları sırasında kavramlara özgün anlamlar/analojiler yükleyip yüklemediklerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Bağcılar ilçesinden rastgele seçilmiş 53 devlet ilköğretim okullarında görev yapan 100 Fen ve Teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla, adı geçen kitaptan yararlanılarak ilköğretim 7.sınıf fen ve teknoloji öğretmenlerinin kullandıkları analojilere yönelik “Öğretmen Anketi” hazırlanmıştır. Bu anket 3’lü Likert tipte olup ders kitabındaki 11 analoji örneğinden oluşmaktadır. Ayrıca örnekleme, adı geçen kitaptaki analoji örneklerinin dışında, konu anlatımları sırasında kullandıkları analojilere yönelik 11 açık uçlu soru da sorulmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda, örneklem tarafından en çok “vida ve eğik düzlem” kavramlarına yönelik analoji örneklerinin kullanıldığı ve “katman” kavramına yönelik analoji örneklerinin ise az kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ders kitabında geçen analojilerin dışında, örneklemin konu anlatımları sırasında adı geçen kavramlara yönelik kendileri tarafından oluşturulan özgün anlamlar / analojiler yükledikleri görülmektedir. Fakat elektrik devresi ve elementlerin sembolleri kavramlarına yönelik özgün anlamlar / analojiler yüklemedikleri belirlenmiştir. Bundan dolayı, adı geçen müfredatın revize edilmesi sırasında, çalışma kapsamındaki kavramlara yönelik örneklem tarafından oluşturulan “özgün anlamların / analojilerin” göz ardı edilmemesi önerilebilir.
299-309

REFERENCES

References: 

AYDIN, A. (2012). Learning approaches and models adopted in the high school chemistry curricula in several nations. The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (8), 143-169.
BROWN, T. L., LeMAY, H. E. ve BURSTEN, B. E. (2000). Chemistry: the central scince (8th Edition). New Jersey: Prentice Hall.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş., KILIÇ ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
DEMİREL, Ö. (2004). Eğitimde Program Geliştirme (6. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
EKİNCİ, E., EKİCİ, E. ve AYDIN, F. (2007). Fen bilğisi derslerinde benzeşimlerin (analoji) kullanılabilirliğine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri ve örnekleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 95-113.
FREE your MIND and THINK. (2013, January 19). What is the World for Einstein (picture). Retrieved January 19, 2013, from http://www.google.com.tr/imgres?q=FREE+your+MIND+and+THINK&hl=tr&sa=X&tb...
GEBAN, Ö., ERTEPINAR, H. ve TOPAL, T. (1999). Asit-baz konusu ve benzeşme yöntemi. III. Fen Bilimleri Sempozyumu. M. E. B. ÖYGM.
GÜRAN, Y. (2011). Eğitim!- üniversitelerimiz bağlamında? indirildi (10.04.2012) http://www.yalcinguran.com/2011/02/egitim-universitelerimiz-baglaminda/
JACKSON, P. W. (1992). Conceptions of curriculum and curriculum specialists. In P.W.Jackson (Ed.). Handbook of Research on Curriculum: A Project of the American Educational Research Association. New York: Macmillan Publishing Co.
KÖSEOĞLU, F., ATASOY, B., KAVAK, N., BUDAK, E., TÜMAY, H., KDAYIFÇI, H. ve TAŞDELEN, U. (2003). Yapılandırmacı öğrenme ortamı için bir fen ders kitabı nasıl olmalıdır? (1. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
LARSON, J.O. (1996). Chemistry Curriculum Modulation: An Investigation of Text, Teacher and Learner Interactions in a Classroom Milieu. Dissertation Thessis, Faculty of the Graduate School of the University of Colorado.
309
Fatma Nur ÖZTÜRK - Abdullah AYDIN
MCMINN, D.G., NAKAMAYE, K.L., ve SMIEJA, J.A. (1994). Enhancing undergraduate education: Curriculum modification and instrumentation. Journal of Chemical Education, 71, 755-758.
MEB (2008). İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı (İkinci Baskı). Ankara: Evren Yayıncılık ve Basım San. Tic. AŞ.
MORGİL, İ. ve YILMAZ, A. (1999). Lise X. Sınıf, Kimya II ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 26-41.
MORGİL, İ., ERDEM, E. ve YILMAZ, A. (2003). Kimya eğitiminde kavram yanılğıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 246-255.
OLIVER, A.I. (1971). When does a curriculum need to be changed? In curriculum improvement: A guide to problems principles, and procedures (Mead ve Company). New York: Dodd.
ÖZTÜRK, F. N. (2012). 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Müfredat Modülasyonu: Öğretmenden Gelen Özgün Anlamlar (Analojiler). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir.
PITTMAN, K. M. (1999). Student generated analogies: Another way of knowing? Journal of Research in Science Teaching, 36(1), 1-22.
ROBERTS, D. A. (1984). Theory, curriculum development and the unique events of practice. In H. Munby, G. Orpwood. ve T. Russell (Eds.). Seeing Curriculum in a New Light. Lanham, MD: University Press of America, Inc.
TABA, H. (1962). Curriculum development: Theory and practice (Brace ve World). New York: Harcourt.
TÜRER, A. (2005). Milli Eğitim Sisteminde Giderek Güçlenen Yeniden Yapılanma Arayışı Üzerine Bir Değerlendirme. Abece Dergisi, 230. Retrieved January 19, 2013, from http://public.cumhuriyet.edu.tr/aturer/yenidenyapilanma.html.
ÜNLÜ ŞAHSİYETLERDEN ÖZLÜ SÖZLER *ÜŞÖS+. (2012, Agustos 24). Winston Churchill Sözleri. Retrieved Agustos 24, 2012, from http://vecizebank.com/sozler.php?sozleri=Winston-Churchill.
YALÇIN, Ş. (2012). Kant’ta Matematiğin Felsefi Temelleri-1. Retrieved April 10, 2012, from http://eulergauss.blogcu.com/kant-ta-matematigin-felsefi-temelleri-1/902....
YILDIRIM, Ö. (2009). Konu: Sokrat (Sokrates). Retrieved April 10, 2012, from http://www.estanbul.com/sokrat-sokrates-25071.html
WELSH, B. (2011, August 5). Bob Ross Time Lapse. Retrieved January 19, 2013, from http://www.youtube.com/watch?v=hRa5VhrbSLY

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com