Buradasınız

A.S.PUŞKİN’İN “KÖYLÜ HANIMEFENDİ” ÖYKÜSÜ İLE H.R.GÜRPINAR’IN “KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ” ROMANININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

COMPARATIVE ANALYSIS OF A. S. PUSHKIN'S "MISTRESS INTO MAID" STORY AND H. R. GURPINAR'S "THE MARRIAGE UNDER A COMET” NOVEL IN TERM OF SIMILARITY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_342
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study,we will make an attempt to analyse comparatively two works of art, which were written in the transition period from romance to realism in Russian and Turkish literature by the two master authors, who pioneered with their own understanding of art. In this context, our work will examine the subject, character and similarities and differences in social living in Pushkin's "Mistress into Maid" story and H. R. Gurpinar's "The Marriage Under A Comet" novel. Although there are no exact similarities in the life stories and in the social status of Pushkin and Huseyin Rahmi, one thing that unites them is ground-breaking innovations in community life that they accomplished through their art. Pushkin is the first artist who brings in the authentic identity and national character into the Russian literature. Being an Istanbul author and choosing only this city as a venue to his works, Huseyin Rahmi, just as Pushkin, aims to address to common class and stands for language simplification of the period. In the Turkish and Russian societies on the spur of the moment of the transition from romanticism to realism and in the highlight the national literature both Pushkin and Huseyin Rahmi are imperiously undisputed masters. Above mentioned works carry the great deal of importance for the reason of bringing to the meeting point two great writers of two different nations. Aim of the study is to reveal cultural similarities and differences in terms of subject and character descriptions by considering two different works of art, that was written in two different countries at different times, and, also, to show the path followed by the two different authors to reach the same aim.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Rus ve Türk edebiyatlarında romantizmden gerçekçiliğe geçiş döneminde her biri kendi sanat anlayışıyla çığır açan iki usta sanatçının iki yapıtı konu ve karakter benzerliği açısından ele alınarak karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda A.S.Puşkin’in “Köylü Hanımefendi” adlı öyküsü ile H.R.Gürpınar’ın “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” adlı romanı ele alınacak, söz konusu yapıtlar temelinde konu, karakter analizi ve toplumsal yaşantı arasındaki benzerliklere/farklılıklara değinilecektir. Puşkin’in ve Hüseyin Rahmi’nin yaşam öykülerinde ve toplumsal konumlarında birebir benzerlik olmasa da, onları birleştiren ortak nokta, sanatsal çalışmaları aracılığıyla toplum hayatında çığır açacak yeniliklere imza atmış olmalarıdır. Puşkin, Rus yazarlarına özgün bir kimlik, ulusal bir karakter kazandıran ilk sanatçıdır. Bir İstanbul yazarı olan ve yapıtlarında mekân olarak sadece İstanbul’u seçen Hüseyin Rahmi ise, tıpkı Puşkin gibi, kendi döneminde dilde sadeleşmeyi ve geniş halk tabakasına seslenmeyi amaç edinmiş bir yazardır. Türk ve Rus toplumlarında ulusal edebiyatta romantizmden gerçekçiliğe geçişte ve halk imgesini öne çıkarmada hem Puşkin, hem de Hüseyin Rahmi tartışmasız ayrı bir yeri olan usta sanatçılardır. Bu çalışmada ele alınan sözkonusu eserler ise iki farklı ulusun edebiyatlarında büyük önem taşıyan yazarları aynı noktada birleştiren yapıtlar olması bakımından önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, iki farklı ülkede farklı dönemlerde yazılmış iki yapıtı konu ve karakter betimlemeleri açısından ele alarak kültürel benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmak, ayrıca iki farklı yazarın aynı amaca ulaşmak için izlediği yolu göstermeye çalışmaktır.
917-929

REFERENCES

References: 

AKYÜZ, K. (1995), Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ġnkılâp Kitabevi, Ġstanbul.
ANOġKĠNA, V.N. (2001), İstoriya russkoy literaturı XIX. veka, Ġzdatelstvo moskovskogo
universiteta, Moskva.
GÖÇGÜN, Ö. (1990), Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kültür Bakanlığı Yayınları/1116, Ofset
Repromat Matbaası, Ankara.
GÜRPINAR, H.R. (1999), Kuyruklu Yıldız Altında Bir Evlenme, Özgür Yayınları, Ġstanbul.
HĠZARCI, S. (1964), Hüseyin Rahmi Gürpınar, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Varlık Yayınevi,
Ġstanbul.
KAġOĞLU, A. (2006), Ana Çizgileriyle 18. Yüzyıl Rus Edebiyatı, Koridor Kültür Sanat
Edebiyat Dergisi, Kasım-Aralık, Sayı: 1.
KAVCAR, C. (1985), Batılılaşma Açısından Servet-i Fünun Romanı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınları: 596, Kültür Eserleri Dizisi: 41, Sevinç Matbaası, Ankara.
KEFELĠ, E. (2000), Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, Kitabevi, Ġstanbul.
KOLCU, A. Ġ. (2008), Servet-i Fünun Edebiyatı, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum.
KUDRET, C. (2009), Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, Ġnkılâp, Ġstanbul.
KULEġOV, V.Ġ. (2000), Puşkin, Çev. Birsen Karaca, Multilingual, Ġstanbul.
LEVEND, A.S. (1964), Hüseyin Rahmi Gürpınar, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara
Üniversitesi Basımevi, Ankara.
MOKĠENKO, V.M., SĠDERENKO, K.P. (1999), Slovar krılatıh vırajeniy Puşkina, Ġzd.
Sankt-Peterburgskogo universiteta, Sankt-Peterburg.
MORAN, B. (2011), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul.
ÖZDEMĠR, E. (1994), Türk ve Dünya Edebiyatı, T.C.Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane
Basımevi, Ankara.
PUġKĠN, A.S. (1964), Polnoye sobraniye soçineniy v desyati tomah, Tom Ģestoy, Ġzd.
Nauka, Moskva.
SEVĠNÇLĠ, E. (1990), Hüseyin Rahmi Gürpınar, Arba Yayınları, Ġstanbul.
929
Gamze ÖKSÜZ
SÜER, A.Ö. (2006), XIX. Yüzyıl Rus Edebiyatı Üzerine Yazılar, Evrensel Basım Yayın,
Ġstanbul.
TANRININKULU, A.G. (1998), Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Mektupları ve Tiyatro
Eleştirileri, Özgür Yayınları, Ġstanbul.
VĠNOGRADOV, V.V. (2000), Slovar yazıka Puşkina, Azbukovnik, Moskva.
YILMAZ, D. (1976), Romanımız ve İnsanımız, NakıĢlar Yayınevi, Ġstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com