Buradasınız

'AĞRI' ve 'ACI' EKSENİNDE HASTALIĞIN TURK ŞIIRINDEKI YERİ

THE CONTEXT OF „ 'PAIN'' AND „ 'SORROW' OF ILNESS IN THE PLACE OF TURKISH POETRY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_324

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Humanbeing hav e had tubercular,cancer,cirrhosis earache and eyeache ,other than various accidents and crises all one „s lifetime; but humanbeing have struggled aganist these diseases ,taken precautions and rectified various methods .Every material,effected subject has also caused producing good or bad sensations for inner world of human body in parallel with positive or negative results.Depended on them ,artists have also needed to depict pain and ilness and give meaning to personally experinces or being witnessed of every ilness verbally or written form in their artistic oppurtunities .Pain,ilness or sorrow which have negative influences upon human's psychological and phsical activities,have being subjected to various literary outputs and poetry,which is especially means of expressing powerful Iyrical form.Not only have pretended to see physical and psychological ilnesses as a doctor work,but also literary artists have taken them into consideration in the context of sense ,image and reality.Especially,poets have echoed their views of illness to their work of art,using all language opportunities to their psychological effects in the context of relation between medicine and literature.This output purposes to survey reflection of various for ilnesses to Turkish poetry in the context of pain and sorrow from Administrative Reforms to Republican Era.
Abstract (Original Language): 
İnsanoğlu, hayatı boyunca çeşitli kaza ve krizlerin dışında verem, kanser, siroz ve mide hastalığı; baş, diş, kulak ve göz ağrıları yaşamış; bunlara karşı amansız mücadeleler vermiş, tedbirler almış ve çeşitli tedavi yöntemleri geliştirmiştir. Özneyi etkileyen her materyal, insan bedeninde doğurduğu olumlu veya olumsuz sonuçlara paralel olarak iç dünyasında da iyi veya kötü duyguların uyanmasına yol açmıştır. Buna bağlı olarak sanatkârlar da bizzat yaşadığı veya tanık olduğu her hastalığı, ağrı ya da acıyı sözlü veya yazılı olarak kendi sanatsal imkânları çerçevesinde anlamlandırmaya, duyguları betimlemeye ihtiyaç hissetmiştir. İnsanın ruhsal veya bedensel aktiviteleri üzerinde menfi tesirleri olan 'ağrı', 'acı' veya 'hastalık' bu temelde çeşitli edebî ürünlere, bilhassa lirizmin en kudretli ifade vasıtası olan şiire konu olmuştur. Edebî sanatkârlar, bedensel ve ruhsal hastalıkları yalnızca hekim işidir diye görmezlikten gelmemiş; aksine bunları duygu, his, hayal ve hakikat ekseninde gözden geçirerek değerlendirmeye tabi tutmuşlardır. Bilhassa şairler, Tıp-Edebiyat bilimleri arasındaki ilişki bağlamında hastalıkları, bunların psikolojik tesirlerini eserlerine dilin bütün imkânlarını kullanarak yansıtmışlardır. Bu çalışma, çeşitli hastalıkların 'ağrı' ve 'acı' ekseninde Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk şiirine yansımalarını araştırmayı hedeflemektedir.
329-346

REFERENCES

References: 

AHMET NECDET, Yahya Kemal 'den Günümüze Tematik Türk Şiiri Antolojisi, Papirüs, İst. 2000.
AKYÜZ, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1986. BANARLI, Nihat Sâmi, Resimli Türk Edebiyatı Tariki I, MEB Basımevi, İstanbul 1971.
3 2 Yüz Yıllık Türk Şiir Atlası 2, (Derleyen: Özcan Ünlü), Birey Yay., İstanbul 2004, s.65.
3 3 Kemal Erol, Modern Türk Şiirinde Aşk Ölüm ve İntihar, Akçağ Yay., Ankara 2010, s.363.
'Ağrı' ve 'Acı' Ekseninde Hastalığın Türk Şiirindeki Yeri 346
BEZİRCİ, Asım, Rıfat Ilgaz, Çınar Yayınları, Bsk:3, İstanbul 1992.
BOLAYIR, S. Hayri, Felsefî Doktrinler Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Bsk:5, Ankara 1990.
BURİAN, Orhan, Kurtuluştan Sonrakiler Şiir Antolojisi, YKY, İstanbul 2003.
CAN, Adem, Cumhuriyet Devri Şiir Poetikası, Kurgan Edebiyat, Ankara 2012.
CANSEVER, Edip, Yerçekimli Karanfil (Toplu Şiirler I), Adam Yayınları, İstanbul 1995.
ÇETİN, Nurullah, Şiir Çözümleme Yöntemi, Öncü Kitap, Ankara 2006.
DEVELİOĞLU, Ferit, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Aydın Kitabevi, Ankara 1986.
EROL, Kemal, Modern Türk Şiirinde Aşk Ölüm ve İntihar, Akçağ Yay., Ankara 2010.
EROZAN, Celâl Sahir, Beyaz Gölgeler - Bütün Şiirleri-, Hilâl Matbaası, 1909.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanser, (Erişim:10.10.2012)
IRGAT, Cahit, Bütün Şiirleri, Adam Yayınları, İstanbul 1995.
İLİÇİN, Gürler, İç Hastalıkları, C:2,Bsk:2, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul 2012.
KAPLAN, Mehmet, Şiir Tahlilleri 2, Degâh Yayınları, Bsk: İstanbul 1984.
KARASU, Bilge, "Acı Çeken Gövde", Öteki Metinler, Metis Yayınları, 1999.
KAYA, A. Vahap, Bir İntiharın Önsözleri, Hemen Kitap, İstanbul, 2005.
KISAKÜREK, Necip Fazıl, Çile (Bütün Şiirleri), YKY, Bsk:3, İstanbul 2005.
KOLCU, Ali İhsan, Modern Türk Şiiri Antolojisi, Salkımsöğüt Yayınları, Konya 2011.
KOLCU, Ali İhsan, Modern Türk Şiiri I Şiir Tahlilleri, Salkımsöğüt Yayınları, Konya 2007.
KOYUNCU, Cenk, Suçlu Hafıza, Yasakmeyve Yayınları, 2007.
METE, L; GÜLSEREN, L., "Duygudurum Bozukluklarında Psikoz" Duygudurum Bozukluklarında AtipikAntipsikotikKullanımı, Okuyan Us Yay., İstanbul 2001.
NECATİGİL, Behçet, Bütün Şiirleri (1972-1979), YKY, Bsk:1, İstanbul 1996.
ORHON, Orhan Seyfi, Gönülden Sesler, Yeni Şark Kütüphanesi, İstanbul 1934.
ÖZER, Ahmet, "Rıfat Ilgaz'ın Şiirlerinde İstanbul", Edebiyatımızın Hoca Çınarı Anısına Rıfat Ilgaz Sempozyumu Kastamonu, (10-12 Mayıs 2006), Çınar Yayınları 2007.
ÖZKIRIMLI, Atilla, Sabahattin Ali (Bütün Şiirleri), YKY, İstanbul 1999.
SOYSAL, İlhami, 20. Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi, Bilgi Yay., Bsk., 4, İstanbul 1992.
TUĞTEPE, Süha, Zerre - Bütün Şiirleri-, Kırmızı Yayınları, 2010.
ÜNALMIŞ, Oğuz, Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara 2005.
YAYLACI, Mustafa, "Kanser Nedir?", Emsey Sağlık ve Yaşam Dergisi, S.02, Sonbahar 2009
Yüz Yıllık Türk Şiir Atlası 2, (Derleyen: Özcan Ünlü), Birey Yay., İstanbul 2004.
Yüzyılın Türk Şiiri 1900-2000, (Haz: Mehmet H. Doğan), C.:1, 2. Bsk., YKY, İstanbul 2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com