Buradasınız

9. SINIF KİMYA DERSİ OGRETIM PROGRAMINDAKİ YAPILANDIRMACILIĞA DAYALI ÖĞELERİN ÖĞRETMENLER TARAFINDAN UYGULAMAYA YANSITILMASI

IMPLEMENTATION OF THE CONSTRUCTIVIST PRINCIPLES INTO PRACTICE BY THE TEACHERS IN THE 9th GRADE CHEMISTRY CURRICULUM

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_270
Abstract (2. Language): 
This study aimed at investigating how intended constructivist principles in the 9th grade chemistry curriculum have been implemented into practice by the teachers. Thus, it is intended to evaluate the consistency between the intended chemistry curriculum and observed-implemented chemistry curriculum by the teachers. A qualitative evaluative case study guided this research study. This study was carried out with 23 chemistry teachers, working in the high schools in Erzurum city center, were selected by convenient sampling method. The data were collected through semi-structured interviews under the guidance of "Teacher Interview Form (TIF)" and classroom observations through "Chemistry Class Constructivist Environment Observation Form (CCCEOF)" developed by the researchers. Observations were carried out with five chemistry teachers selected among the interviewed 23 chemistry teachers who worked in different types of high schools. These teachers were observed in total of 68 class hours (45 minutes each class) and observations were recorded with the help of a video recorder. The interview and observation data were subjected to content analysis and presented in tables. The findings showed that the constructivist principles intended in the chemistry curriculum reflected into practice mostly in a traditional way by the teachers. The results indicated a serious discrepancy between the intended chemistry curriculum and observed chemistry curriculum.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 9.sınıf kimya dersi öğretim programında öne çıkarılan yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından uygulamaya nasıl yansıtıldığının incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece, amaçlanan (intented) kimya dersi öğretim programı ile öğretmenler tarafından uygulanan (Gözlemlenen-Observed) kimya dersi öğretim programı arasındaki uyum belirlenerek bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel yaklaşımlardan biri olan değerlendirici durum çalışması (evaluative case study) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Erzurum il merkezinde uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 23 kimya öğretmeni ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı -yapılandırılmış "Öğretmen Görüşme Formu (ÖGF)" ve "Kimya Dersi Yapılandırmacı Ortam Gözlem Formu (KDYOGF)" kullanılmıştır. Gözlem çalışması, görüşülen 23 öğretmen arasından seçilen ve farklı okul türlerinde görev yapan beş öğretmenle yürütülmüştür. Bu öğretmenlerin 68 ders saati gözlenmiş (her sınıf 45 dakika) ve gözlemler video kamera yardımıyla da kayıt altına alınmıştır. Gözlem ve görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi yapılarak tablolar halinde sunumu yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kimya dersi öğretim programı uygulamalarında yoğunluklu olarak geleneksel anlayışın hâkim olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuçta amaçlanan kimya dersi öğretim programı ile gözlemlenen-uygulanan kimya dersi öğretim programı arasında ciddi bir uyumsuzluk tespit edilmiştir.
789-807

REFERENCES

References: 

AYDIN, A. (2007). Ortaöğretim kimya dersi öğretim programının uygulama sürecinin gerçekleştirilmesinde 1992'den beri uygulanan ortaöğretim kimya müfredat programının uygunluğu konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 223-233.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. KILIÇ-ÇAKMAK, E., AKGÜN, Ö. E., KARADENİZ, Ş. ve DEMİREL, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: PegemA Akademi.
9.
Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Öğelerin... 1
806
BROOKS,
J.G
. ve BROOKS, M.G. (1993). In search of understanding: the case for Constructivist Classroom. Alexandria VA: Association for Supervision and Curriculum Development. ÇEPNİ, S. ve ÇİL, E. (2009). Fen ve teknoloji programı (tanıma, planlama, uygulama, ve SBS'yle ilişkilendirme) ilköğretim 1. ve 2. kademe öğretmen el kitabı. Ankara: PegemA Akademi.
DURMUŞ, S. (2001). Matematik eğitiminde oluşturmacı yaklaşımlar. Kuram Ve Uygulamada
Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 91-107. ERCAN, O. (2011). Kimya dersi yeni öğretim programının uygulanmasına ilişkin öğretmen
görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(4), 193-209. FOSNOT, C. T. (2007) Oluşturmacılık: Teori, perspektifler ve uygulama. Çeviri Editörü: S. Durmuş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
GÖNEN, S. ve ANDAÇ, K. (2009). Gözden geçirme stratetjisi ile desteklenmiş
yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin basınç konusundaki erişilerine ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dergisi, 12, 28-40.
HANÇER, A.H. (2006). Enhancing learning though constructivist approach in science education. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 181¬188.
KONDRACKI, N.L., WELLMAN, N.S., FADA, R.D. ve AMUNDSON, D.R. (2002). Content
analysis: Review of methods and their applications in nutrition education. Journal of Nutrition Education and Behavior, 34(4), 224-230.
KURT, S. ve YILDIRIM, N. (2010).
Ortaöğreti
m 9.sınıf kimya dersi öğretim programının uygulanması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 1-15. MCMILLAN, J. H. ve SCHUMACHER, S. (2010). Research in education: Evidence-based
inquiry (7th Edition). Boston: Pearson Education. MEB (2005). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi (4 ve
5.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. MEB (2006). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi (6 7. ve
8.sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. MEB (2007). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ortaöğretim Kimya dersi 9. sınıf öğretim
programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. MERIAM, S.B.
(1998). Qualitative research and case study applications in education.
Revised and expanded form case study research in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
MORGİL, İ., YÜCEL, A.S. ve ERSAN, M. (2002, Eylül). Öğretmen algılamalarına göre lise kimya öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin değerlendirilmesi, ODTÜ V. Ulusal Fen
Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Ankara.
ÖZMEN, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology,
3(1). 100-111.
SCHUNK, D.H. (2009). Eğitimsel bir bakışla öğrenme kuramları. (M. Şahin, Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
ŞİMŞEK, N. (2004). Yapılandırmacı öğrenme ve öğretime eleştirel bir yaklaşım. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(5), 115-139.
807
Mehmet Diyaddin
YAŞAR-Mustafa
SÖZBİLİR ' . 1 •
UĞURLU, C.T. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ile ilk okuma yazma öğretimine ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 103-114.
UYANGÖR, N. (2008). 7. sınıf vatandaşlık ve insan hakları programının değerlendirilmesi.
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(20), 68-95.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com