Buradasınız

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ EŞLİK DERSİ BAŞARI DURUMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON BETWEEN THE ATTITUDES OF THE UNIVERSITY 4TH GRADE STUDENTS IN DEPARTMENT OF MUSIC EDUCATION TOWARDS PIANO COURSES AND THE SUCCESS IN CORREPETITION COURSE GRADES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2656
Abstract (2. Language): 
In this study; it was aimed to find out the attributions of fourth grade students at Faculty of Education Music Education Department towards Piano Courses, and the relationship and comparison between attitude and success and failure of Correpetition Course. 70 students who study in 3 different universities, which are Pamukkale University, Uludag University and Balıkesir University Faculty of Education Department of Music Education took part in the study. SPSS 16 was used in the study and correlation scale was calculated, and to find out the attitudes of the participants towards Piano Courses, “The Attitude Scale Towards Piano Courses”, which was developed by Tufan and Gudek (2008) was used in the study. In data analysis, Pearson's correlation coefficient was calculated to determine the relationship between the results of attitude scale towards piano courses applied to the students and success of the correpetition course. In this regard, first, the descriptive statistics value of the attitude scale scores towards the piano courses and success of correpetition course were calculated. Afterwards, Kolmogorov-Smirnov Z test was applied in order to find out whether two total scores are appropriate to calculate the Pearson correlation coefficient and to test the assumption of normality. The study is significant in terms of finding out the relationship between piano courses and correpetition courses, and its contribution to the studies which will be conducted in this area. As the findings of the study, it was found that the students have positive attitude towards piano courses. The relationship between the attitude towards piano courses and the success in correpetition course grades was found as nearly 0, and it can be concluded that there is no relationship between the attitude towards piano courses and the success in correpetition course grades.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada; Üniversitelerin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (GSEB) Müzik Eğitimi Anabilim Dalı (ABD) 4. sınıf öğrencilerinin, piyano dersine karşı tutumlarının ölçülmesi ve bu tutumların, aynı öğrencilerin eşlik çalma dersi başarı durumları ile ilişkisinin incelenmesi ve karşılaştırılması hedeflenmektedir. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi ABD’ye devam eden 70 öğrenci katılmıştır. Araştırmada SPSS 16 paket programı kullanılarak değişkenler arası korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Öğrencilerin piyano dersine karşı tutumlarının belirlenmesinde, Tufan ve Güdek’in (2008) geliştirmiş olduğu “Piyano Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, öğrencilere uygulanan piyano dersine karşı tutum ölçeğinin sonuçları ile eşlik çalma dersi başarı durumları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle, piyano dersine karşı tutum ölçeği puanları ve eşlik dersi notlarının betimsel istatistik değerleri hesaplanmıştır. Sonrasında, bu iki toplam puanın Pearson korelasyon katsayısı hesaplamaya uygun olup olmadığı ve normallik sayıltısını test etmek amacı ile Kolmogorov-Smirnov z testi yapılmıştır. Bu çalışma, piyano dersi ile bu dersle bağlantılı olduğu düşünülen eşlik çalma dersinin ilişkisinin ortaya konulması ve bu alanda yapılacak çalışmalara sağlayacağı katkı açısından önemli görülmektedir. Araştırma sonucunda öğrencilerin piyano dersine karşı tutumlarının olumlu yönde olduğu görülmüştür. Piyano dersine karşı tutumun, eşlik çalma dersi başarı puanları ile ilişkisi 0’a yakın çıkmış olup, eşlik çalma dersi ile piyano dersi tutumu arasında bir ilişki görülmemiştir.
421
428

REFERENCES

References: 

ARICI, H. (1984). İstatistik Yöntemler ve Uygulamalar. Ankara: Meteksan Yayınları.
ARSLAN, A. (2006). Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 34-43.
ÇEVİK, D.B ve GÜVEN, E. (2011). Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , 103-120.
ÇEVİK, D. B. (2011). Müzik Öğretmeni Adaylarının Eşlik Dersine Bakış Açıları İle Derste Zorlandıkları Konulara İlişkin Çözüm Önerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi , 345-360.
DAĞDEVİREN, M. (2006). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyanoda Eşlik Öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu (s. 311-315). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
428
Serkan DEMİRTAŞ & Hatice Onuray EĞİLMEZ
DEMİRTAŞ, S. (2011). İlköğretim 7.Sınıf Müzik Dersinde Şarkıların Piyano Eşlikli Öğretilmesinin Öğrenci Kazanımlarına Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi . Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
GÜN, E. ve KÖSE, H. S. (2013). Müzik Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumları. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/3, Winter 2013, ANKARA-TURKEY , 247-261.
GÜN, E. (2007). Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Derslerindeki Başarı Durumları ve Başarılarını Etkileyen Faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi . Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
İNCEOĞLU, M. (2011). Tutum Algı İletişim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
KAHRAMANSOY, C. ve KALYONCU, N. (2008). Müzik Öğretmenliği Programlarında Görevli Piyano Öğretim Elemanlarının Müzik Alan Bilgisinin Derse Aktarımına İlişkin Görüş, Planlama ve Uygulamaları-Bir Üniversite Örneği. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 28, 91-102.
KARABULUT, G. (2009). Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1.ve 3.Sınıf Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi . Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
KÜÇÜK, D. P. (2014). Müzik Öğretmeni Adaylarının Bakışı ile Eşlik Çalma Dersinin Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 198-214.
L.R.AIRASIAN, P. G. (2000). Educational. New Jersey: Upper Saddle River.
MİLLİ, M. S. (1999). İlköğretim Okullarında Piyano ve Klavyerli Çalgıların Müzik Öğretmenleri Tarafından Kullanımı ve Eğitime Katkıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi . Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
SÖNMEZÖZ, F. (2014). Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Turkish Studies- International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish Volume 9/2 Winter , 1377-1388.
TUFAN, E. ve GÜDEK, B. (2008). Piyano Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dersigisi , 78.
UYGUN, M. A. (2013). Piyano Dersindeki Öğrenme Yaklaşımı Düzeyleri İle Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies , 1087-1110.
YÖK, Y. K. (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara: Yök Yayınları

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com