Buradasınız

ANNE BABALARIN GÜNÜMÜZDE SAHİP OLDUĞU ÇOCUK İMGELERİ

CHILD IMAGES OF THEIR PARENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2587

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study aims to determine present child images of parents form in their minds and gains importance in terms of defining and constructing this childhood (by parents).Childhood, as a cultural and historical construction, passes through different socialization in every society. Child images, used by parent, play an important role in children development. These images are extremely functional in the formation of personality, behavior shaping, and development of deduction level and determination of goals and hopes for the future. At the same time, these images offer a framework in terms of education policy. The fact that children have different socialization processes has revealed numerous children images. One of the best ways for parents to understand a child’s feelings is (child) metaphors, as metaphors have a facility to reconceptualise subjects and phenomenon. Turkish people often use those metaphors to describe their children. Metaphors are accepted as the memory of a society. Metaphors from parents have been the main source of data for this study. Metaphors gained via interviews from different parts of Turkey, representing the whole country are categorized according to their content. Each category is classified as well, and interpreted in terms of child and childhood concepts. As a result some childhood images such as clever child, intelligent child, happy child, toy child, naughty child, touchy child, etc. are discovered.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde anne babaların zihninde inşa ettikleri çocuk imgelerini saptamak amacıyla yapılan bu çalışma, çocukluğun tanımlanması ve yapılandırılması bakımından önem taşımaktadır. Kültürel ve tarihsel bir inşa olarak çocukluk, her toplumda farklı sosyalizasyon süreçlerinden geçmektedir. Anne babaların kullandığı çocuk imgeleri, çocukların gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu imgeler kişiliğin oluşmasında, davranışlarının biçimlenmesinde, algılama düzeylerinin gelişmesinde, geleceğe dönük hedeflerin ve umutların belirlenmesinde son derece işlevseldir. Aynı zamanda bu imgeler sosyal politikalar ve eğitim programlarını etkilemektedir. Çocukların farklı sosyalizasyon süreçlerine sahip olması, çok sayıda çocuk imgesini ortaya çıkarmıştır. Anne babaların çocuklar hakkında sahip oldukları imgeleri açığa çıkarmanın bir yolu da çocuk metaforlarına başvurmaktır. Metaforlar, bir nesneyi ya da olguyu yeniden kavramsallaştırma özelliği gösterir. Türk toplumu çocukları anlatmak için sık sık çocuk metaforu kullanmaktadır. Metaforlar bir toplumun adeta imgesel belleğidir. Bu çalışmada temel veri kaynağı olarak anne babalardan elde edilen çocuk metaforları kullanılmıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerini temsil edecek şekilde görüşme yoluyla elde edilen metaforlar, içeriklerine göre kategorilere ayrılmıştır. Her bir kategori kendi içinde sınıflanarak çocuk ve çocukluk kavramları açısından yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda yetenekli çocuk imgesi, neşeli ve mutlu çocuk imgesi, yaramaz çocuk imgesi, yetersiz çocuk imgesi, oyuncak çocuk imgesi, engelleyici çocuk imgesi, değerli çocuk imgesi, hassas çocuk imgesi ve gelecek çocuk imgesi olmak üzere günümüzde en yaygın kullanılan çocuk imgelerine ulaşılmıştır.
377
396

REFERENCES

References: 

ALPÖGE, G. (1997). Günümüz Çocuk Kitaplarında Çocuk İmgesi. Çocuk Kültürü I. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri Yay. Haz. B. Onur, Ankara.
ARİES, P. (1973). Centuries of Childhood. Harmondswort: Penguın.
BİLGİN, N.(2000). İçerik Analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: PEGEM Yayınları.
ELKİND, D. (1999). Çocuk ve Toplum Gelişim ve Eğitim Üzerine Denemeler (Çev: Demet Öngen). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
ELKİND, D. (2001). “Değişen Dünyada Çocuk Yetiştirme ve Eğitim”, Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk: 3. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (iç.), Yayına Hazırlayan: Bekir Onur, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara.
HELİMOĞLU, Y. M. (1997). Masallar ve Eğitimsel İşlevleri. Ankara: Ürün Yayınları.
KÜMBETOĞLU, B. (2005). Sosyoloji ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. ÖĞÜLMÜŞ, S. (1991). İçerik Çözümlemesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24 (1).
ŞAHBAZ, N. K. ve ÇEKİCİ, Y. E. (2012). İlköğretim Türkçe 6, 7 ve 8. Sınıf Ders Kitaplarındaki Okuma Parçalarında Çocuk İmgeleri, Turkish Studies International Periodical ForThe Languages, Literatureand History of Turkis hor Turkic, 7(2), 979-995.
ŞENER, S. (1997). Türk Çocuk Tiyatrosu Yapıtlarında Çocuk İmgeleri, Çocuk Kültürü I. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri Yay. Haz. B. Onur, s: 286-300. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları. TAVŞANCIL, E. ve ASLAN, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
ULAĞLI, S. (2006). İmgebilim Öteki'nin Bilimine Giriş. Ankara: Sinemis Yayınları.
UYGUR, N. (1993). Yaşam Felsefesi. İstanbul: Kabalcı Yayınları. YILDIRM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Soysal bilimlerde nitel araştırıma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
GANDER M. J. ve GARDINER, H. W. (1998). Çocuk ve Ergen Gelişimi. (Yayıma Haz.: Bekir Onur), Ankara: İmge Kitapevi.
YAPICI, M. ve YAPICI, Ş. (2004). Bir Değer Olarak Çocukluk”, Üniversite Ve Toplum Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 4, (4) Aralık 2004, www.universite-toplum.org

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com