Buradasınız

MARMARA BÖLGESİ SEDİMAN VE VOLKANİK KAYAÇLARININ MAĞNETİK ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASINDA KAYA MAĞNETİZMA ÇALIŞMASI

ROCK MAGNETIC STUDIES BY DEFINITION MAGNETIC PROPERTIES OF SEDIMANTARY AND VOLCANIC ROCKS IN MARMARA REGION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The magnetic properties of volcanic rocks such as tuffs, volcanic breccias, basalts and sedimentary rocks as sandstones, quartzites, limestones, siltstones and mudstones in the age of Lower Eocene-Pliocene are investigated on the Marmara basin. Curie temperatures are determined by high-field thermomagnetic measurements, the domain states of the grains are predicted by hysteresis parameters and by comparing alternative demagnetization curves of isothermal remanent magnetization (IRM) and anhysteretic remanent magnetization (ARM) acquisition curves which carried out for each pilot sample. Magnetization components belonging to Zijderveld, stereonet diagrams and normalized magnetization intensity/temperature curves that used in paleomagnetic study are analysed for each pilot sample. The mineral components of the sedimentary rocks that are responsible from the magnetization are possible to classify according to their magnetization intensity value that varies between 0.023-158mA/m. The magnetization intensity of some kind of sandstone samples dropped into zero at 250-350oC whereas the existence of pyrrhotite and goethite is found as single magnetization component. The blocking temperature of siltstone, mudstone and some tuffes are at 400-450oC, wheras some limestones, sandstones are lost their magnetization at 500-670oC indicating magnetite, hematite and Ti-poor titanomagnetite. The volcanic rocks are mainly existend of basalt samples and are showing quit stable magnetization vectors. The NRM of volcanic samples are changing between 1.97164 mA/m and the existence of magnetite is common in most of these samples.
Abstract (Original Language): 
Marmara baseninde yaşları Alt Eosen-Pliyosen zaman aralığında değişen tüf, volkanik breş ve bazaltlardan oluşan volkanik kayaçlar ile kumtaşı, kuvarsit, kireçtaşı, silttaşı, çamurtaşı, kil-marndan oluşan sedimenter kayaçların mağnetik özellikleri incelenmiştir. Örneklerin Curie sıcaklıkları uygulanan yüksek-alan termomağnetik ölçümleri ile belirlenirken, histeresiz parametreleri ve eş-ısıl kalıntı mıknatıslanma (IRM-ısothermal remanent magnetization) ile anhisteritik kalıntı mıknatıslanmaya (ARM-anhysteretic remanent magnetization) ait alternatif mağnetik alan temizleme eğrilerinin karşılaştırılması ile de danelerin domen yapıları ortaya konmuştur. Paleomağnetizma çalışmasında kullanılmak üzere değerlendirilen mıknatıslanma bileşenlerine ait Zijderveld, stereonet diyagramı ile normalize edilmiş mıknatıslanma şiddeti/sıcaklık eğrisi her bir pilot örnek için ayrı ayrı ele alınmıştır. Doğal kalıntı mıknatıslanmaları (NRM- Natural remanent magnetization) 0.023-158mA/m arasında değişen sedimenter kayaçları, mıknatıslanmadan sorumlu mineral içerikleri bakımından gruplandırmak mümkündür. Kumtaşı örneklerinin bir kısmının mıknatıslanma şiddetinin 250-350oC'de sıfıra düşmesi, bünyesinde pirotit ve geotit'in varlığına işaret eder ve mıknatıslamanın da tek bileşenli olduğunu gösterir. Silttaşı, çamurtaşı ve bazı tüflerin 400-450 oC'de mıknatıslanmalarını yitirdikleri, kireçtaşı ve kumtaşlarından oluşan örneklerin bir kısmının da 500-670 oC'de mıknatıslanmalarını yitirmeleri bünyelerinde mağnetit, hematit, titanyum bakımından fakir titanyumlu mağnetitlerin olduğuna işaret etmektedir. İnceleme alanındaki volkanik kayaçların büyük kısmı bazaltlardan oluşmuş olup oldukça duraylı mıknatıslanma vektörüne sahiptir. Volkanik kayaçların doğal kalıntı mıknatıslanma şiddetleri 1.9-7164 mA/m arasında değişmekte olup, çoğunda mıknatıslanmadan sorumlu mineral olarak mağnetit ve titanyum bakımından fakir titanyumlu mağnetitlerin varlığı söz konusudur.
139-149

REFERENCES

References: 

Butler, R.F., 1992, Paleomagnetism, Magnetic Domains to Geologic Terranes. Blackwell, Oxford, 319.

Collinson, D. W., 1983, Methods in Rock Magnetism and Palaeomagnetism: Techniques and Instrumentations, 503 pp., Chapman and Hall, New York.

Day, R., Fuller, M., Smith, V.A., 1977, Hysteresis Properties of Titanomagnetites, Grain Size and Composition Dependence. Phy. Earth Planet. Inter., 13, 260-267.
Dunlop, J. D. & Özdemir, Ö., 1997, Rock Magnetism, Fundamentals and frontiers, Cambridge University Press, 573 pp.

Grommé, C.S., Wright, T.L., Peck, D.L., 1969,

Magnetic Properties and Oxidation of Iron-Titanium Oxide Minerals in Alae and Makaoputi Lava Lakes, Hawaii. J. Geophys. Res. 74, 5277-5293.

Lowrie, W., and M. Fuller, 1971, On the alternating field demagnetization characteristics of multidomain thermoremanent magnetization in magnetite, J. Geophys. Res., 76, 6339-6349.

McElhinny, M.W., 1973, Paleomagnetism and Plate Tectonics, Cambridge University Press, Cambridge.

Néel, L., 1949, Théorie du traînage magnétique des ferromagnétiques en grains fins avec applications aux terres cuites, Ann. Géophys., 5, 99-136.

Néel, L., 1955, Some theoretical aspects of rock magnetism, Adv. Phys., 4, 191-243.

Özdemir, Ö. & Dunlop, D. J., 1988, Crystallization remanent magnetization during the transformation of maghemite to hematite. J. Geophys. Res. 93, 65306544.

Tarling, D. H., 1983, Principles and Applications of Paleomagnetism, Chapman and Hall, London.

Van Der Voo, R, 1993, Paleomagnetism of the Atlantic, Tethys and Iapetus Oceans, Cambridge University Press, 411 pp.

Zijderveld, J.D.A., 1967a., AC Demagnetization of Rocks: Analysis of Results. In Methods in Paleomagnetism, ed. S. K. Runcorn, K. M. Creer & D. W. Collinson, pp. 254-86.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com