Buradasınız

Marmara Bölgesi Orman Ekosistemleri İçin Üniversal Toprak Kaybı Denklemindeki Bitki Örtüsü ve Amenajman Faktörleri1

Cover and Management Factors for The Universal Soil Loss Equation for Forest Ecosystems in Marmara Region, Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This article is a translation of the article published by Özhan et al. 2005 in Forest Ecology and Management journal. The study was carried out in twowatersheds and one plot in Belgrad forest. Objective of the study was to compute the cropping management (C) and the support practice (P) factors of the equation together in a single numerical value as a cover and management factor (CP) for forest and pseudo- maqui ecosystems. CP factors were computed using known (rainfall erosivity factor, R) and estimated numerical values of other factors (average annual soil loss, A; soil-erodibility factor, K; combined slope-length and slope-steepness factor, LS). The CP factors were found to be 0,021 for old-growth oak-beech forest ecosystem in watershed-I and pseudo-maqui ecosystem and 0,011 for forest ecosystem in watershed-H.
Abstract (Original Language): 
Bu makale Özhan ve arkadaşları tarafından 2005 yılında "Forest Ecology and Management" dergisinde yayınlanan makalenin bir çevirisidir. Çalışma Belgrad ormanında iki havza ve bir deneme parselinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı Universal Toprak Kaybı Eşitliğindeki (USLE) ürün yönetim faktörü (C) ve toprak koruma (P) faktörlerinin birleştirilerek bitki örtüsü ve amenajman faktörü (CP) şeklinde tek bir faktör olarak orman ve yalancı maki alanları için hesaplanmasıdır. CP faktörü; bilinen (yağmur erozyon faktörü, R) ve diğer faktörlerin (ortalama yıllık toprak kaybı, A; toprak erodibilite faktörü, K; eğim uzunluğu ve eğim dikliği faktörü birlikte, LS) hesaplanan sayısal değerleri kullanılarak belirlenmiştir. Bu belirlemelere göre CP faktörü yalancı maki ve Havza-I'deki yaşlı meşe-kayın orman ekosistemi için 0.021, Havza-II deki orman ekosistemi için 0.011 olarak bulunmuştur.
33-42

REFERENCES

References: 

Balcı, A.N.,
1963
. Physical, chemical, and hydrological properties of certain Western
' Washington forest floor types. PhD Thesis University of Washington, U.S.A. Balcı, A.N., N. Özyuvacı and S. Özhan, 1986. Sediment and nutrient discharge ' through streamflow from two experimental watershed in natural oak-beech forest ecosytems near Istanbul, Turkey. Journal of Hydrology. 85: 31-47. Balcı, A.N., N. Özyuvacı, S. Özhan and K. Şengönül, 1993. İstanbul çevresinde yer alan meşe- kayın orman ekosistemlerinde eş havza denemeleri ile ilgili kalibrasyon dönemi sonuçlan, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A. 43 (1):13-32.
Balcı, A.N., 1996. Toprak Koruması Ders Kitabı. İstanbul Üniversitesi yayın no:3947, Orman Fakültesi yayın no:439, İstanbul-Türkiye.
Bartsch, K.P., H.V.
Miegroet
, J. Boettinger and J.P. Dobrowolski, 2002. Using emprical erosion models and GIS to determine erosion risk at Camp Williams, Utah. Journal of Soil and Water Conservation. 57(1): 29-37.
Brooks, K.N., P.F. Ffolliott, H.M. Gregersen and Thames, J.L., 199$. Hydrology and the Management of Watersheds. Iowa State University press: Amess, Iowa.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 2002. Meteorololoji istasyonları verileri, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara, Türkiye.
Doğan, O. ve C. Güçer, 1976. Su Erozyonunun Nedenleri-Oluşumu ve Universal Denklem İle Toprak Kayıplarının Saptanması, Topraksu Genel Müdürlüğü, Merkez Topraksu Araştırma Enstitüsü, Genel Yayın No:41, Teknik Yayın No:21, Ankara-Türkiye.
Güçer, C, 1972. Yağışların erosiv potansiyellerinin hesaplanması ve Türkiye yağışlarının erosiv potansiyelleri, Köy İşleri Bakanlığı, Topraksu Genel Müdürlüğü, Merkez Topraksu Araştırma Enstitüsü, Genel Yayın No: 14, Teknik yayın no: 11, Ankara-Türkiye
Gülçür, F., 1974. Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Analizi, İstanbul Üniversitesi yayın no: 1970, Orman fakültesi yayın no:201, İstanbul-Türkiye.
Hicks, C. R., 1993. Fundamental Concepts in the Design of Experiments. Fourth edition, Oxford University Press, New York.
Hızal, A., 1984. Hava Fotoğrafları Yorumlamasının Havza Amenajmanı (Ova Deresi Havzası Kocaeli) Çalışmalarında Uygulanma Olanaklarının Araştırılması, İstanbul Üniversitesi yayın no:3144, Orman Fakültesi yayın no: 341, İstanbul-Türkiye.
Jackson, M.L., 1958. Soil Chemical Analysis. Prentice Hall, Inc. Englewood Uitts,Lufafa, A., M. M. Tenywa, M. Isabirye, M.J.G. Majaliwas and P.L. Woomer, 2003.
Prediction of soil erosion in a Lake Victoria basin catchment using a GIS-based
Universal Soil Loss model. Agricultural Systems. 76: 883-894. Mati, B. M., R. P. C. Morgan, F. N. Gichuki, J. N. Quinton, T. R. Brewer and H. P.
Liniger, 2000. Assessment of erosion hazard with the USLE and GIS : A case
study of the upper Ewaso Ng'iroNorth basin of Kenya. Journal of Applied Earth
Observation and Geoinformation. 2(2): 78-86. Molnar, D.K. and P.Y. Julien, 1998. Estimation of upland erosion using GIS.
Computers & Geosciences. 24(2):I83-192. Morgan, R.P.C., 1990. Soil Erosion and Conservation. John Wiley&Sons, Inc.,
NewYork.
Özhan, S., 1977. Belgrad Ormanı Ortadere Yağış Havzasında Ölü Örtünün Hidrolojik
Bakımdan Önemli Özelliklerinin Bazı Yöresel Etkenlere Göre Değişimi, İstanbul
Üniversitesi yayın no:2330, Orman Fakültesi yayın no:235, İstanbul-Türkiye. Özyuvacı, N., 1976. Arnavutköy Deresi Yağış Havzasında Hidrolojik Durumu
Etkileyen Bazı Bitki-Toprak-Su İlişkileri, İstanbul Üniversitesi yayın no:2082,
Orman Fakültesi yayın no:221, İstanbul-Türkiye.
Penman
, H.L., 1963. Vegetation and Hydrology. Commonwealth Agricultural
Bureaux, Farnham Royal, Bucks, UK. Piper, C.S., 1950. Soil and plant analysis. Interscience Publisher, Inc. New York, N.Y. Roose, EJ., 1975. Application of the soil prediction formula of Wischmeier and Smith
in West Africa. Colloquium on soil conservation and management in the humid
tropics, IITA, Ibadan.
Satterland, D.R., 1972. Wildland Watershed Management. The Ronald Press Company New York.
Sdrsbie, R. F., 1938. Geology for Engineers. Neill and Co., Ltd., Edinburgh. T.C Orman Bakanlığı, 1992. Doğu ve Güneydoğu Anadolu havzası rehabilitasyon projesi, Cilt II.
Uslu, S., 1971. Şeytandere Havzasında Değişik Arazi Kullanımın Yüzeysel Akış ve
Toprak Erozyonu Üzerine Etkileri, İstanbul Üniversitesi yayın no:1643, Orman
fakültesi yayın no:
167
, İstanbul-Türkiye. Wischmeier, W.H. and D.D. Smith, 1965. Predicting rainfall erosion losses from
cropland east of the Rocky Mountains : guide for selection of practices for soil
and water conservation planning. USDA Agriculture Handbook. U.S.
Government Printing Office, Washington. D.C. Wischmeier, W.H., 1975. Estimating the Soil-Loss Equation's cover and management
factor for undisturbed areas. Proceedings of Sediment Yield Workshop U.S.
Department of Agriculture, Agriculture Research Service. Report No.ARS-S-40:
118-124.
Wischmeier, W.H. and D.D. Smith, 1978. Predicting rainfall erosion losses : a guide to conservation planning. USDA Agriculture Handbook. U.S. Government Printing Office, Washington. D.C.
Zar,
J.H.
, 1996. Biostatistical Analysis. Third Eition. Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey, US.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com