Buradasınız

HUKUKA İLİŞKİN DEĞİŞİK GÖRÜŞLER VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE BİRLİKTE DOĞRU GÖRÜLEBİLECEK BİR HUKUK ANLAYIŞI

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Burada «hukuk nedir?» sorusuna verilen cevaplar ve bunların değeri süz konusudur Ancak, güvenilir bir cevap yalnızca açık bir soru üzerine verilebileceği, diğer bir deyimle hangi cevabın doğru olduğunun ya da cevapların doğruluk paylarının bilinmesi neyin sorulduğunun bilinmesine bağlı olduğu için, her şeyden önce belirtilmelidir ki. bu soru, yani »hukuk nedir?» sorusu, tek tek durumlarda neyin hukuka uygun bulunduğuna (quid juris) değil, aksine genellikle hukukun ne olduğuna (quid jus) yönelmiş bulunmaktadır.
305-351

REFERENCES

References: 

AKİN, ilhan F. — Devlet Doktrinleri, İst. 1962.
ARAL. Vecdi Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, ist. 1971.
ARSAL, S. Maksudi — Hukuk Felsefesi Tarihi, İsi. 1946
AZRAK, A. Ülkü — Sosyal Devlet ve 1961 Anayasasının Sistemi, İst. Ün. Hukuk Fakültesi Mecmuasının Cilt XXVII - Sayı 1-4, sene 1961 savısından ayrı bası.
BOCKELMANN, Paul — Einführung in das Recht, München 1963.
BURCKHARDT. Walther - Methode und System des Rechts, Zürich 1936.
COİNG, Helmut — Grundzüge der Rechtsphilosophie, Berlin 1950.
ÇAĞİL, Orhan Münir — Hukuka ve Hukuk ilmine Giriş, yeniden gözden geçirilmiş, ve genişletilmiş üçüncü tabı, İst. 1966.
ÇOBANOGLU, Rahmi - Hukukta Gaye Problemi, ist. 1964.
Del VECCHIO, Giorgio - Hukuk Felsefesi Dersleri (Çev. Sahir Erman) İst 1952.
DOHNA, Alexander Graf zu - Kernprobleme der Rechtsphilosophie, Darmstadt 1966.
FECHNER, Erich — Rechtsphilosophie. Soziologie und Metaphysik des Rechts, 2. unveraenderte Auflage, Tübingen 1962.
FUCHS, Wilhelm — Die Zukunft der Rechtswissenschaft, Rechtswissenschaft als Gerechiigkeitswissenschaft, Stuttgart 1933.
GYSİN, Arnold — Rechtsphilosophie und Grundlagen des Privatrechts, Frankfurt am Main 1969,
HESSEN, Johannes — l^hrbuch der Philosophie, zweiter Band. Wertlehre, 2 Auflage, München-Basel 1959 (Metinde -Hessen II- olarak gösterilmiştir),
HESSEN, Johannes — Lehrbuch der Philosophie. Dritter Band, Wirklichkeitslehre, 2. Auflage, München-Baael 1962 (Metinde «Hessen III» olarak gösterilmiştir).
HİRŞ. E. — Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri. Ankara 1949.
KELSEN. Hans — Reine Rechtslehre, zweite neubearbeitete und erweiterte Auflage. Wien 1960.
LEINWEBER, Adolph - Gibt es ein Naturrecht? Beitraege zur Grundlagenforschung der Rechtsphilosophie, 2. verbesserte und erweiterte Auflage, Berlin 1970.
MAlHOFER, Werner — Ideologie und Recht, Frankfurt am Main 1969.
MUNZEL, Karl — Recht und Gerechtigkeit, Köln, Berlin, Bonn, München 1965.
OKANDAN, Recai G, — Umumi Amme Hukuku, Ist. 1968. ÜZBİLGEN, Tank — Hukukta Meşruiyet Meselesi Üzerine Bir Deneme, tezt ist. 1960 (Metinde --Üzbilgen HM» olarak gösterilmiştir).
ÖZBlLGEN, Tarık — Eleştirisel Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Cilt 1, Genel Esaslar ve Presosyolojik Dönem, İst. 1971 (Metinde «özbilgen EHS» olarak gösterilmiştir)
PAWLOWSK1, Hans - Martin — Gesetz und Freiheit, Frankfurt am Main 1969.
RADBRUCH, Gustav — Rechtsphilosophie, fünite Auflage, nach dem Tode des Verfassers besorgt und biographisch eingeleitet von Dr. Erik Wolff, Stuttgart 1956 (Metinde «Radbruch RP» olarak gösterilmiştir).
RADBRUCH, Güstav — Der Mensch im Recht, 2. unveraenderte Auflage, Gottingen 1961 (Metinde «Radbruch MR» olarak gösterilmiştir).
RADBRUCH, Güstav — Kleines Rechts-Brevier, nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Fritz von Hippel, Göttingen 1962 (Metinde »Radbruch KRB» olarak gösterilmiştir).
SINZHEIMER, Hugo — Das Problem des Menschen im Recht, Groningen-Batavia 1933.
TOPÇUOGLU, Hamide — Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Cilt 1, genişletilmiş ikinci baskı, Ankara 1963.
TOPİTSCH, Ernst — Sozialphilosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft, Darmstadt 1966.
VERDROSS, Alfred — Statisches und dynamisches Naturrechi, Freiburg 1971,
Von HIPPEL, Ernst — Elemente des Naturrechts. Eine Einführu
Berlin und Frankfurt am Main 1969.
Von TUHR, Andreas — Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts, Erster Band, Allgemeine Lehren und Personen recht, Berlin 1957.
WINKLER, Günther — Wertbetrachtung im Recht. Forschungen
aus Staat und Recht 12, Wien-New York 1969.
YÖRUK, Abdülhak Kemal — Hukuk Felsefesi Dersleri. Birinci Kısım. 2. Tab'ı İst 1958.
ZİPPELİUS, Reinhold — Das Wesen des Rechts, München 1965.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com