Buradasınız

Aras, A., Tel, H. (2009). Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda algılanan sosyal destek ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi. Türk Toraks Dergisi, 10(2): 63-68. Barnett, M. (2005). Chronic obstructive pulmonary disease: A phenomenological st

Ideas Concerning School Education of The Nurses Who Newly Graduated From An Integrated School Program and Their Professional Identity Levels

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Aim: The aim of the study is to evaluate ideas concerning school education of the nurses who newly graduated from an integrated school program and who had not yet began to work and their professional identity development levels. Method: Being descriptive type, the study was carried out with 82 newly graduated students from Nursing Department that implements integrated education program. “Personal Information Form” and Professional Self-Concept Scale in Nurses (PSCSN)” were used in this study. Results: 61% of the newly graduated nurses reported that they were glad to receive education from this school, and 81,4%
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma, entegre eğitim programından yeni mezun ve henüz çalışmaya başlamamış olan hemşirelerin aldıkları okul eğitimine ilişkin düşünceleri ve profesyonel kimliklerinin gelişim düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışma, entegre eğitim programı uygulayan bir Hemşirelik Bölümü’nden yeni mezun olan 82 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hemşirelerde Profesyonel Benlik Kavramı Ölçeği (HPBKÖ)” kullanılmıştır. Bulgular: Yeni mezun hemşirelerin %61’i bu okulda eğitim görmekten memnun olduğunu, %84.1’i okul eğitiminin kendilerini mesleğe hazırlamakta yeterli olduğunu belirtmiştir. Hemşirelerin hemen hepsi (%86.6) okul eğitiminin mesleğe bakış açısını olumlu etkilediğini ve okuldaki derslerin mesleki bilinç kazandırmada etkili (%96.3) olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca hemşirelerin HPBKÖ genel puan ve alt boyut puan ortalamalarının, olumlu yönde ortalamanın üstünde olduğu belirlenmiştir. Okul eğitiminden memnun olan, okul eğitimi mesleğe bakış açımızı olumlu etkiledi diyen hemşirelerin HPBKÖ genel puan ortalamaları anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (p<0.01). Okul eğitiminin kendilerini mesleğe hazırladığını belirtenlerin HPBKÖ puanları daha yüksek saptanmıştır. Sonuç: Entegre eğitim uygulayan bir hemşirelik lisans programından yeni mezun olan hemşirelerin aldıkları okul eğitimine ilişkin düşünceleri genel olarak olumludur. Yanı sıra entegre eğitim programından yeni mezun olan hemşirelerin profesyonel kimliklerinin olumlu yönde ve ileri düzeyde geliştiği söylenebilir. Okul eğitimini olumlu olarak algılayan hemşirelerin profesyonel kimlik gelişimleri de olumlu olmuştur.
184-192

REFERENCES

References: 

Arthur, D., Thorne, S. (1998). Professional self-concept of nurses: A comparative study of four strata of nursing students in a Canadian University. Nurse Education Today,18: 380-388.
Atalay, M. (1997). Hemşirelik eğitiminin hizmetlerinin niteliğine olan etkisi. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu. Kıbrıs, 9-10.
Branch, S. (2007). Who will I be when I leave university- the development of professional identity, http://www.tedi.uq.edu.au (02.08.2007)
Buldukoğlu, K., Kantek, F., Öncel, S. (2004). Eğitimi değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları: Antalya Sağlık Yüksekokulu ilk üç dönem mezunlarının görüşleri. Hemşirelik Forumu Dergisi, 2: 8-16.
Carperter, J. (1995). Doctors and nurses: Stereotypes and stereotype change in interprofessional education. Journal of Interprofessional Care, 9: 151-161.
Cook, T. H., Gilmer, M. J., Bess, C. J. (2003). Beginning students’ definitions of nursing: An inductive frame work of professional idenity. Journal of Nursing Education, 42(7): 311-317.
Costello, C. Y. (2004). Changing clothes: Gender inequality and professional socialization. National Women’s Studies Association Journal, 16(2): 138-155.
Deppoliti, D. (2008). Exploration how new registered nurses construct professional identity in hospital settings. The Journal of Continuing Education in Nursing, 39(6): 255-262.
Domino, E. (2005). Nurses are what nurses do-are you where you want to be? Association of Operating Room Nurses. AORN Journal, 81(1): 187-198.
Erkal, S., Yalçın, S. (2003). Öğrenciler neden hemşireliği seçer? II. Uluslararası- IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, 637-640.
Fagermoen, S. (1997). Professional İdentity: Values embedded in meaningful nursing practice. Journal of Advanced Nursing, 25: 434-441.
Fletcher, K. (2007). Image: Changing how women nurses think about themselves. Literature review. JAN, 207-215.
Gray, M., Smith, L. N. (1999). The Professional socialization of diploma of higher education in nursing students (Project 2000): A longitudinal qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 29(3): 639-647.
Gregg, M. F., Magilvy, J. K. (2001). Professional identity of Japanese nurses: Bonding into nursing. Nursing&Health Sciences, 3(1): 47-55.
Heung, Y. Y. J., Frances Wonng, K. Y., Enid Kwong, W. Y., Tany To, S. S., Daniel Wong, H. C. (2005). Severe acute respiratory syndrome outbreak promotes a strong sense of professional identity among nursing students. Nurse Education Today, 25: 112-118.
Kanongkid, S. (1999). Professional nurse image as perceived by nursing students, http://www.nursinglibrary.org/Portal/main.aspx?pageid=4024&sid=20423. (04.11.2010).
Karadakovan, A. (1996). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimin başlangıcında ve mezuniyetten önce meslek seçimi beklentileri ve çalışmak istedikleri alanla ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, 301-308.
Karaöz, S. (2002). Hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sırasında mesleğe ilişkin algılarındaki değişimin incelenmesi: Hemşireliğe giriş dersinin bu değişimdeki rolü. C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6(2): 10-20.
Lightstone, E. (1996). Professional self- concept of medical-surgical hospital nurses: A conceptual analysis. Master of Thesis, Graduate Department of Nursing Science University of Toronto.
Norman, L., Buerhaus, P. I., Donelan, K., McCloskey, B., Dittus, R. (2005). Nursing students assess nursing education. Journal of Professional Nursing, 21(3): 150-158.
Özsoy, S. A., Uysal, A., Bayık, A., Erefe, İ. (1999). Hemşire öğrencilerin mesleğe ilişkin görüşlerinin ileriye dönük incelenmesi. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Erzurum, 345-350.
Park, J. R., Chapple, M., Wharrad, H., Bradley, S. (2007). Early nursing career experience for 1994-2000 graduates from the University of Nottingham. Journal of Nursing Management, 15(4): 414-23.
Sarman, L., Freitas, L., Rapps, J., Riegel, B. (1992). The relationship of education to critical thinking ability and values among nurses: Socialization into professional nursing. Journal of Professional Nursing, 8(1): 26-32.
Sabancıoğulları, S., Doğan, S., Bircan, H. (2011). Klinik hemşireleri için profesyonel benlik kavramı ölçeği (HPBKÖ): Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, 3:1, 16-28.
Sharbaugh, S. M. (2009). Relationships among nurses’ professional identity, career satisfaction, occupational commitment, and intent to stay. Widener University School of Nursing, 166, http://proquest.umi.com/pqdlink?Ver=1&Exp=09-28 2016&FMT=7&DID=2040623431&RQT=309&attempt=1&cfc=1 (30.09.2011).
Shinyashiki, G. T., Mendes, I. A. C., Trevizan, M. A., Day, R. A. (2006). Professional socialization: Students becoming nurses. Rev Latino-am Enfermagem, 14(4): 601-607.
Siebens, K. ve ark. (2006). The Professional self-image of nurses in Belgian hospitals: A cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 43: 71-82.
Spouse, J. (2000). An impossible dream? Images of nursing held by pre-registration students and their effect on sustaining motivation to become nurses. Journal of Advanced Nursing, 32(3): 730-739.
Strasen, L. (1992). The Image of Professional Nursing: Strategies for Action. J.B. Lippincott Company, London, 61-63.
Tüfekci, F. G., Yıldız, A. (2009). Öğrencilerin hemşireliği tercih etme gerekçeleri ve gelecekleri ile ilgili görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,12 (1): 31-37.
Ülker, S., Kocaman, G., Özkan, Ö. (2006). 12 Mayıs 2006 Dünya Hemşireler Günü \”Özel Baskı\”: Hemşirelik ve Türk Hemşireliği Birliği kanun tasarısı; Türkiye de hemşirelik eğitim sorunları; 1980 sonrası Türkiye’de sağlık politikaları, Ankara.
Ünlü, H. S., Özgür, G., Gümüş, A. B. (2008).Hemşirelik yüksekokulundaki öğrencilerin hemşirelik mesleği ve eğitimi ile ilgili görüş ve beklentileri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 24(1): 43-56.
Vliegher, K. ve ark. (2011). The professional self-image of registered home nurses in Flanders (Belgium): A cross-sectional questionnaire survey. Applied Nursing Research, 24: 29–36.
Yanıkkerem, E., Altıparmak, S., Karadeniz, G. (2004). Gençlerin meslek seçimini etkileyen faktörler ve benlik saygıları: Manisa Sağlık Yüksekokulu örneği. Hemşirelik Forumu Dergisi, 7(2): 60-67.
Yiğit, R., Esenay, F. I., Derebent, E. (2007). Türkiye’de hemşirelik son sınıf öğrencilerinin profili. Cumhuriyet Üniversitesi HYO Dergisi,11(3): 1-12.
Domino, E. (2005). Nurses are what nurses do-are you where you want to be? Association of Operating Room Nurses. AORN Journal, 81(1): 187-198.
Erkal, S., Yalçın, S. (2003). Öğrenciler neden hemşireliği seçer? II. Uluslararası- IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, 637-640.
Fagermoen, S. (1997). Professional İdentity: Values embedded in meaningful nursing practice. Journal of Advanced Nursing, 25: 434-441.
Fletcher, K. (2007). Image: Changing how women nurses think about themselves. Literature review. JAN, 207-215.
Gray, M., Smith, L. N. (1999). The Professional socialization of diploma of higher education in nursing students (Project 2000): A longitudinal qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 29(3): 639-647.
Gregg, M. F., Magilvy, J. K. (2001). Professional identity of Japanese nurses: Bonding into nursing. Nursing&Health Sciences, 3(1): 47-55.
Heung, Y. Y. J., Frances Wonng, K. Y., Enid Kwong, W. Y., Tany To, S. S., Daniel Wong, H. C. (2005). Severe acute respiratory syndrome outbreak promotes a strong sense of professional identity among nursing students. Nurse Education Today, 25: 112-118.
Kanongkid, S. (1999). Professional nurse image as perceived by nursing students, http://www.nursinglibrary.org/Portal/main.aspx?pageid=4024&sid=20423. (04.11.2010).
Karadakovan, A. (1996). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimin başlangıcında ve mezuniyetten önce meslek seçimi beklentileri ve çalışmak istedikleri alanla ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yılı Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, 301-308.
Karaöz, S. (2002). Hemşirelik öğrencilerinin eğitimleri sırasında mesleğe ilişkin algılarındaki değişimin incelenmesi: Hemşireliğe giriş dersinin bu değişimdeki rolü. C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6(2): 10-20.
Lightstone, E. (1996). Professional self- concept of medical-surgical hospital nurses: A conceptual analysis. Master of Thesis, Graduate Department of Nursing Science University of Toronto.
Norman, L., Buerhaus, P. I., Donelan, K., McCloskey, B., Dittus, R. (2005). Nursing students assess nursing education. Journal of Professional Nursing, 21(3): 150-158.
Özsoy, S. A., Uysal, A., Bayık, A., Erefe, İ. (1999). Hemşire öğrencilerin mesleğe ilişkin görüşlerinin ileriye dönük incelenmesi. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Erzurum, 345-350.
Park, J. R., Chapple, M., Wharrad, H., Bradley, S. (2007). Early nursing career experience for 1994-2000 graduates from the University of Nottingham. Journal of Nursing Management, 15(4): 414-23.
Sarman, L., Freitas, L., Rapps, J., Riegel, B. (1992). The relationship of education to critical thinking ability and values among nurses: Socialization into professional nursing. Journal of Professional Nursing, 8(1): 26-32.
Sabancıoğulları, S., Doğan, S., Bircan, H. (2011). Klinik hemşireleri için profesyonel benlik kavramı ölçeği (HPBKÖ): Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, 3:1, 16-28.
Sharbaugh, S. M. (2009). Relationships among nurses’ professional identity, career satisfaction, occupational commitment, and intent to stay. Widener University School of Nursing, 166, http://proquest.umi.com/pqdlink?Ver=1&Exp=09-28 2016&FMT=7&DID=2040623431&RQT=309&attempt=1&cfc=1 (30.09.2011).
Shinyashiki, G. T., Mendes, I. A. C., Trevizan, M. A., Day, R. A. (2006). Professional socialization: Students becoming nurses. Rev Latino-am Enfermagem, 14(4): 601-607.
Siebens, K. ve ark. (2006). The Professional self-image of nurses in Belgian hospitals: A cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 43: 71-82.
Spouse, J. (2000). An impossible dream? Images of nursing held by pre-registration students and their effect on sustaining motivation to become nurses. Journal of Advanced Nursing, 32(3): 730-739.
Strasen, L. (1992). The Image of Professional Nursing: Strategies for Action. J.B. Lippincott Company, London, 61-63.
Tüfekci, F. G., Yıldız, A. (2009). Öğrencilerin hemşireliği tercih etme gerekçeleri ve gelecekleri ile ilgili görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,12 (1): 31-37.
Ülker, S., Kocaman, G., Özkan, Ö. (2006). 12 Mayıs 2006 Dünya Hemşireler Günü \”Özel Baskı\”: Hemşirelik ve Türk Hemşireliği Birliği kanun tasarısı; Türkiye de hemşirelik eğitim sorunları; 1980 sonrası Türkiye’de sağlık politikaları, Ankara.
Ünlü, H. S., Özgür, G., Gümüş, A. B. (2008).Hemşirelik yüksekokulundaki öğrencilerin hemşirelik mesleği ve eğitimi ile ilgili görüş ve beklentileri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 24(1): 43-56.
Vliegher, K. ve ark. (2011). The professional self-image of registered home nurses in Flanders (Belgium): A cross-sectional questionnaire survey. Applied Nursing Research, 24: 29–36.
Yanıkkerem, E., Altıparmak, S., Karadeniz, G. (2004). Gençlerin meslek seçimini etkileyen faktörler ve benlik saygıları: Manisa Sağlık Yüksekokulu örneği. Hemşirelik Forumu Dergisi, 7(2): 60-67.
Yiğit, R., Esenay, F. I., Derebent, E. (2007). Türkiye’de hemşirelik son sınıf öğrencilerinin profili. Cumhuriyet Üniversitesi HYO Dergisi,11(3): 1-12.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com