Buradasınız

Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği

Development of a Scale Study: Validity and Reliability of a Scale Compliance with Isolation Precautions

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Aim: The aim of this study was to develop a valid and reliable tool to evaluate compliance with isolation precautions. Method: This methodological study sample consisted of 430 nurses and physicians working in the internal medicine, general surgery, and pediatrics departments of a university hospital. Relevant literature was reviewed to construct a pool of items; expert’s opinions were sought; validity of content and structure, and reliability of included items was analyzed. Results: A 41-item draft was revised based on expert opinion and pretest results. Total correlation values of the 35-item revised scale ranged between 0.60 and 0.34. Correlation coefficient of test-retest reliability was 0.84, with a strong linear relationship between measurements. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value of 0.87 indicated adequate sampling and Barlett test showed correlation between the items (p<0.05). Structural validity was assessed by explanatory factor analysis and four factors (route of infection, practitioner-patient safety, environmental safety, hand-hygiene/glove use) were obtained. After the analyses item number was reduced to 18, 5-point Likert Scale format was used and Cronbach alpha value of the compliance scale was determined as 0.85. Conclusion: The developed scale was a valid and reliable assessment tool evaluating compliance with isolation precautions.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmanın amacı izolasyon önlemlerine uyumu değerlendirebilecek geçerli ve güvenilir bir araç geliştirmektir. Yöntem: Metodolojik bir çalışma olan araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinin İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servislerinde çalışan 430 hemşire ve hekim oluşturdu. Ölçek geliştirilirken, ilgili literatür taranarak madde havuzu oluşturuldu, uzman görüşü alındı, içerik ve yapı geçerliği, madde güvenirliği analizleri yapıldı. Bulgular: Araştırmada, 41 maddeden oluşan taslak ölçek, uzman görüşleri ve ön uygulama doğrultusunda yeniden düzenlendi. Otuz beş maddeye inen ölçeğin madde toplam korelasyon değerleri 0.60 ile 0.34 arasında değişmekteydi. Testtekrar test güvenirliği sonucunda iki ölçüm arasında korelasyon katsayısı 0.84 idi, ölçümler arasında doğrusal ve güçlü bir ilişki vardı. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.87 olup örneklemin yeterli olduğu, Barlett testi sonucuna göre (p< 0.05) maddeler arasında korelasyon olduğu görüldü. Ölçeğin yapı geçerliliğinde açıklayıcı faktör analizi uygulandı; bulaşma yolu, çalışan-hasta güvenliği, çevre kontrolü, el hijyeni-eldiven kullanımı olmak üzere dört faktör elde edildi. Analizler sonucunda madde sayısı 18’e inen 5’li likert tipte izolasyon önlemlerine uyum ölçeğinin Cronbach alfa değeri 0.85 olarak bulundu. Sonuç: Geliştirilen ölçeğin, izolasyon önlemlerine uyumu değerlendirmede güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşıldı.
89-98

REFERENCES

References: 

Aker, S., Dündar, C., Pekşen, Y. (2005). Ölçme araçlarında iki yaşamsal
kavram: Geçerlik ve güvenirlik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Dergisi, 22(1): 50-60.
Arısoy, Y. (2009). Sağlık çalışanlarının hukuki sorumlulukları. DE-
UHYO ED, 2(4): 183-187.
Askarian, M., Aramesh, K., Palenik, J. C. (2006a). Knowledge, attitude
and practices toward contact isolation precautions among medical
students in Shiraz, Iran. Infection Control and Hospital
Epidemiology, 34: 593-596.
Askarian, M., Shiraly, R., Aramesh, K., McLaws, M. L. (2006b).
Knowledge, attitude and practices regarding contact precautions
among Iranian Physicians. Infection Control and Hospital Epidemiology,
27(8): 868-872.
Aştı, T., Kaya, N. (2008). Sağlık bakımında bilgisayar kullanımına
yönelik tutum ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği. İ.Ü.F.N. Hem.
Derg., 16(61): 24-32.
Ayaz, H., Diklitaş, Y., Yedikardaşlar, C., Sönmez, M., Özcan, S.
(2009). Hastane Çalışanlarının El Yıkama Bilgi ve Davranışlarının
Etkililiği. 6. Ulusal Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Kongre Kitabı.
Perçin D, Günaydın M, Zenciroğlu D, Esen Ş, Aydın F. (Ed.). Bilimsel
Tıp Yayınevi, 463.
Boyce, J., Pittet, D. (2002). Guideline for Hand Hygiene in Health-
Care Settings Recommendations of the Healthcare Infection Control
Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA
Hand Hygiene Task Force. Centers for Disease Control and Prevention.
MMWR 51: No. RR-16.
Büyüköztürk, Ş. (2008). Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi. 9.
Baskı. Ankara.
Centers for Disease Control and Prevention. (2003). Guidelines For
Environmental İnfection Control in Healthcare Facilities: Recommendations
of CDC and the Healthcare İnfection Control Practices
Advisory Committee (HICPAC). MMWR. 52 (No. RR-10):1-48
Çetinkaya-Şardan, Y. (2007). Yoğun Bakım Ünitelerinde Enfeksiyon
Kontrolünde Sık Yapılan Hatalar. İçinde: Yoğun Bakım Ünitesinde
İnfeksiyon Kontrolü. Arman D. (Ed.). Bilimsel Tıp Yayınevi,
Ankara, 73-80.
Çimen, S., Bahar, Z., Öztürk, C., Bektas, M. (2005). AIDS Tutum
Ölçeği’ nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 1: 111.
Ercan, İ., Kan, İ. (2004). Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3): 211-216.
Erefe, İ. (2002). Veri Toplama Araçlarının Niteliği. Hemşirelikte
Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. Erefe İ. (Ed.). Odak Ofset, İstanbul,
169-188.
Ergül, Ş., Bayık Temel, A. (2007). Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme
Ölçeği’nin Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. Ege
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 23(1): 75-87.
İnce, S. B. (2008). Hemşire güvenliği: Çalışma ortamı ve riskler.
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24(3): 61-71.
Kurt, İ. (2000). Yetişkin Eğitimi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
McGartland, R. D, Berg, W. M, Tebb, S., Lee, E. S, Rauch, S.
(2003). Objectifying content validity: Conducting a content validity
study in social work research. Social Work Research, 27(2):
94-104.
Namal, A. (2004). Tıp Etiği ve Hastane İnfeksiyonları. Hastane İnfeksiyonları
Kontrolü El Kitabı. Türkyılmaz R. (Ed.). Hastane İnfeksiyonları
Derneği Yayını No:2, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara,
19-66.
Noe, A. R. (1999). İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi. Çetin
C. (Ed.). Beta Basım Yayım, 1. Baskı, İstanbul.
Örsal Ö, Kubilay G. (2007). Aile planlaması Tutum Ölçeği’ nin geliştirilmesi.
İ.Ü.F.N. Hem. Derg., 15(60): 155-64.
Öztürk, R. (2009). Hastane enfeksiyonlarında risk yönetimi, Kalite
ve akreditasyon. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu,11: 11.
Parlar, S. (2008). Sağlık çalışanlarında göz ardı edilen bir durum:
sağlıklı çalışma ortamı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(6):
547-554.
Punch, F. K. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş. Z. Etöz. (Ed.). Siyasal
Kitabevi, Ankara, 92-100.
Rutala, W. A, Weber, D. J., the Healthcare Infection Control Practices
Advisory Committee (HICPAC). (2008). Centers for Disease
Control Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare
Facilities. Atlanta-GA,1-158.
Samastı, M. (2007). Kliniklerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulaması.
klinik gelişim. Klinik Mikrobiyoloji Özel Sayısı, 20(4):
5-17.
Siegel, J., Rhinehart, E., Jachson, M. (2007). Guideline for isolation:
Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings
CDC.
Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. (2007). Biyoistatistik. 12. Baskı,
Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
Şahin, H., Akıncı, G. (2004). İzolasyon Yöntemleri. Hastane İnfeksiyonları
Kontrolü El Kitabı. Türkyılmaz R. (Ed.). Hastane İnfeksiyonları
Derneği Yayını No:2, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara,
309-316.
Şencan, H. (2005). Sosyal davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve
geçerlilik. Seçkin Yayıncılık. Birinci Baskı, Ankara, 746.
Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi.
3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.
Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme klavuzu. Psikologlar
Derneği Yayınları, Özyurt Matbaası, Ankara.
Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği İzolasyon Önlemleri
Çalışma Grubu (2006). İzolasyon Önlemleri Klavuzu. Hastane
İnfeksiyonları Dergisi,10: Ek 2.
Türköz, Y. (2000). İşe ve kuruma yönelik tutum hangi boyutlarda
ölçülmektedir? Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 4(1): 4-6.
Watson, R., Thompson, D. R. (2006). Use of factor analysis in Journal
of Advanced Nursing: Literature review, 55(3): 330-341.
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. T.C.
Resmi Gazete, Sayı: 25903, 11 Ağustos 2005.
Yurdagül H. (2005). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği
İçin Kapsam Geçerlik İndeksleri’nin Kullanılması. XIV. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kongre Kitabı, Denizli, 1-6.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com