Buradasınız

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri

The Reasons of Induced Abortion and Contraceptive Preference in 15-49 Years Women

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Aim: The aim of this study is to describe the reasons of induced abortion and contraception preference of the 15-49 years old women. Method: This study has descriptive design. The study setting is Dr. Faruk Sükan Women and Children Hospital in Konya. 103 women (15–49 yrs) who came for induced abortion to the MR (Menstrual Regulation) Polyclinic from 11 November 2005 to 31 January 2006 and who accepted to join the study. It has been used a questionnaire consisted of 27 questions on variables such as demographic features, the reasons of voluntary abortion and contraception preference of women. One investigator collected the data with face to face interviews. Percentages were calculated and Chi-squared tests carried out. Results: The mean age of the 103 women in the study was 32.7 (SD: 5.91, median: 32.0, mode: 30, min.18, max. 45). From the 103 women studied 85.4% of them were literate or primary school graduates, women with 3 or more pregnancy used abortion/MR with high frequency (94.2%). The most frequent reason for abortion was the number of children (47.6%) and 59.4% of women had been used to coitus interruption for contraceptive method just before the abortion. Conclusions: Induced abortion is still used as method of family planning. Focused contraception counseling, especially in their post partum setting, is important to help ensure the well-being of women and children.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Çalışma 15-49 yaş kadınların isteyerek düşük yapma nedenlerini ve kontraseptif tercihlerini saptamak amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı araştırma şeklinde yapıldı. 11 Kasım 2005 – 31 Ocak 2006 tarihleri arasında Konya Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde isteyerek düşük yapan 103 kadın araştırmanın çalışma grubunu oluşturdu. Literatüre dayanarak araştırmacılar tarafından oluşturulan 27 soruluk anket formu verileri toplamak için kullanıldı. Bir araştırmacı verileri yüz yüze görüşerek topladı. Tanımlayıcı istatistikler yanında kürtaj nedeni ile aile planlaması tercihleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile X 2 önemlilik testinden yararlanıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan kadınların yaş ortalaması 32.7 (SD: 5.91, median: 32.0, mode: 30, min.18, max. 45). %85.4’ü ilkokul mezunu veya okur yazar değil, gebelik sayısı 3 veya üzerinde olan kadınlar daha fazla isteyerek düşüğe/MR baş- vurduğu saptandı (%94.2). En sık isteyerek düşük yapma nedeni olarak çocuk sayısı gösterilmiş (%47.6) ve kadınların gebe kalmadan önce geri çekme yöntemini kullandıkları tespit edildi. Sonuç: İsteyerek düşük hala bir kontraseptif metod olarak kullanılmaktadır. Özellikle doğum sonu kliniklerinde kontrasepsiyon danışmanlığına odaklanmak anne ve çocuk sağlığı bakımından önemlidir.
156-163

REFERENCES

References: 

Akın, A., Özvarış, B. Ş. (2001). İstenmeyen Gebelikler ve İsteyerek
Düşükler. (ttp://www.medinfo.hacettepe.edu.tr/ders/TR/D3/7 /3073.doc)
(11.06.2004).
Allsop, J. R. (2004). Termination of Pregnancy. Current Obstetric
& Gynaecology, 14(4): 285-290.
Benagiano, G., Pera, A. (2000). Decreasing the need for abortion:
challenges and constraints. Int J Gynecol Obstet, 70: 35-48.
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
(1999). Düşükler ve Ölü Doğumlar, Bölüm 5, Manisa Nüfus ve Sağ-
lık Araştırması 1999. Emek Matbaacılık, Manisa, 53-58.
Choudhary, N., Saha, S. C., Gopalan, S. (2005) Abortion procedures
in a tertiary care institution in India. Int J Gynecol Obstet, 91: 81-6.
Demir, Ü., Saruhan, A. (1995). Kürtaja başvuran kadınların aile
planlamasına ilişkin bilgi tutum ve davranışlarının incelenmesi. Ege
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(1): 11-25.
Diker, J., Erkoç, A., Karataş, N. (2003). Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir
Devlet Hastanesinde MR (Menstrüel Regülasyon) yöntemi ile
gebeliği sonlandırılan hastaların değerlendirilmesi. Sağlık ve Toplum,
13(2): 67-72.
Fathalla, M. F. (1997) From obstetrics and gynecology to women’s
health: The road ahead. Newyork, Parthenon, 238-239.
Gallo, M. F., ve ark. (2004) An assessment of abortion services in
public health facilities in Mozambique: Women’s and providers’
perspectives. Reproductive Health Matters, 12(24): 218-26.
Gilbert, H., Harmon, J. (2002). Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum.
Taşkın L. (Çev Ed). Palme Yayıncılık, Ankara, 348-74.
Gorbach, P. M., Hoa, D. T. K., Nhan, V. Q., Tsui, A. (1998). Contraception
and abortion in two Vietnamese Communes. Am J Public
Health, 88 (4): 660-3.
Jain, V., Saha, S. C., Bagga, R., Gopalan, S. (2004). Unsafe abortion:
A neglected tragedy. Review from a tertiary care hospital in
India. J Obstet Gynaecol Res, 30(3): 197-201.
Karaoğlu ve ark. (2005). Turgut Özal Tıp Merkezinde çalışan evli
kadınların doğurganlık özellikleri ve gebeliği önleyici yöntem kullanımları.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(2): 93-7.
Kavlak, O., Atan, Ş. Ü., Saruhan, A., Sevil, Ü. (2006) Preventing
and terminating unwanted pregnancies in Turkey. J Nurs Scholarsh,
38(1):6-10.
Langer, A. ve ark. (1997). Improving post-abortion care in a public
hospital in Oaxaca, Mexico. Reprod Health Matters, 9: 20-8.
Özaydın, N., Akın, A. (1998) İstenmeyen gebelikler ve düşüklerin
kadın sağlığına etkileri. Sağlık ve Toplum Dergisi, 8(3-4):55-60.
Öztürk, H., Okçay, H. (2003). İstenmeyen gebelikler ve istemli düşükler.
Aile ve Toplum Dergisi, 6(2):63-9.
Şenol, Y. Y., Dönmez, L. (2002) Antalya Kütükçü 6 No’lu Sağlık
Ocağı Bölgesi’nde 15-49 yaş evli kadınlarda isteyerek düşük sıklığı
ve etkileyen faktörler. Sağlık ve Toplum, 12(4): 62-6.
Tezcan, S., Bozbeyoğlu, A. Ç. (2003). Bölüm 6 Düşükler ve ölü doğumlar.
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003, Hacettepe Üniversitesi
Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye. (http://www.
hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2003/data/turkce/001ickapakarkasi.pdf)
(10.08.2009).
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008, Hacettepe Üniversitesi
Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye. (http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2008/data/TNSA-2008_ana_Rapor-tr.pdf)
(14.05.2010).
Varkey, P., Balakrishna, P. P., Prasad, J. H., Abraham, S., Joseph, A.
(2000). The reality of unsafe abortion in a rural community in South
India. Reprod Health Matters, 8(16): 83-91.
Yusuf, F., Siedlecky, S. (2002). Legal abortion in South Australia: A Review
of the first 30 years. Aust N Z J Obstet Gynaecol, 42(1): 15-21.
World Health Organization, UNICEF. (1996). Revised 1990 estimates
of maternal mortality. WHO/UNICEF, Geneva. April.
Zincir, H., Ege, E., Eğri, M., Ok, Ş. (2000). Özel hekim muayenehanelerine
başvuran istemli düşük vakalarının değerlendirilmesi.
2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyumu
Özet Kitabı, 192-6.
…T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Genel Müdürlüğü Nüfus Planlaması Hizmetleri Hakkında Kanun,
Tüzük ve Yönetmelikler. 2827 Sayılı Resmi Gazete, Sayı:18059
Mayıs 1983

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com