Buradasınız

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASINDA (1996-2009) TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE DIŞ TİCARETİNİN ÜLKE VE FASIL BAZLI YOĞUNLAŞMA ANALİZİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims at display country and chapter-based changes in Turkey’s foreign trade after customs union and employs concentration analysis, using concentration ratio (CR) and Herfindahl index (H-I) methods. One of the results of the analysis is that there is no change in CR4 ratio comprising the first four countries in Turkey’s import and export. Another result dealing with products is that in exports Turkey passed from lowtechnology products to middle and high-technology products yet in imports there is no reduction in the share of middle and high-technology products and capital inputs. Consequently, a structural change is observed in export to European Union while any structural change in dependency to European Union in import could not be realized.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’nin dış ticaretinde Gümrük Birliği sonrasında ülke ve fasıl bazlı değişimlerin ortaya konulmasını amaçlayan çalışmada, yoğunlaşma oranı (CR) ve Herfindahl indeksi (H-I) yöntemleri kullanılarak yoğunlaşma analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda; ülke bazında hem ithalatta hem ihracatta ilk dört sırada yer alan ülkeleri kapsayan CR4 oranında bir değişiklik olmadığı; ürün bazında ise ihracatta düşük teknoloji grubu mallardan orta üst teknoloji grubu mallara geçilirken, ithalatta orta üst teknoloji grubu malların ve sermaye girdisi fasılların payının azalmadığı saptanmıştır. Dolayısıyla, Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatta yapısal bir değişim gözlenirken, ithalatta Avrupa Birliği’ne bağımlılığın azalması yönünde yapısal bir değişim sağlanamamıştır.
1-18

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akal, M. 2008. Ortadoğu Sınır Ülkeleriyle Dış Ticaret Yoğunlaşması ve Yapısal
Değişim. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(2):271-296.
Ayrancı, E. 2009. Türkiye’nin Ekonomik Açıdan Küreselleşmesinin Yoğunlaşma
Vasıtasıyla Ölçülmesi ve Konu Hakkında Bir Araştırma. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
Dergisi 16:50-64.
Çil Yavuz, N. 2000. Türkiye’nin Dış Ticaretinin Mallar ve Ülkeler Açısından
Konsantrasyon Analizi (1975-1998). Çimento İşveren Dergisi 14(5):3-12.
DİE 2003. Dış Ticarette Yoğunlaşma 2001. DİE Yayını, Yayın No: 2746, Ankara.
Erlat, G. 1991. İhracat ve Endüstriyel Yoğunlaşma Arasındaki İlişkinin İmalat
Sanayinden Seçilmiş Bazı Sektörler Açısından İncelenmesi. (Çevrimiçi)
http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10687.pdf: 273-285.
Kösekahyaoğlu, L. 2007. Türkiye Dış Ticaretinde Ürün ve Ülke Bazında Yoğunlaşma:
1980-2005 Dönemi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
36:15-34.
Küçükkiremitçi, O., Karaca, M. E. ve Eşiyok, B. A. 2010. Türkiye’nin İhracatında
Öne Çıkan Sektörlerde Temel Pazarlar, Rakipler ve Rekabet Gücü. Türkiye Kalkınma
Bankası Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü, Ankara.
Polat, Ç. 2007. Yoğunlaşma ve Piyasa İlişkisi Çerçevesinde Türk Çimento Sektörünün
Yapısal Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(2):97-116.
Seymen, D. 2009. Gümrük Birliği, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Ticaretinde Ülke
Yoğunlaşmasını Değiştirdi mi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi 14(1):199-220.
Zeybek, A. 2005. Türkiye Sanayiinin Yoğunlaşma Verileri Kapsamında İrdelenmesi.
Uzmanlık Tezi. Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com