Buradasınız

ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN MULTINATIONAL COMPANIES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The different definations of multinational company were placed in the first section of the article. Historical background of multinational companies was presented in four periods of time such as Trading Period, Investigative Period, Privileged Period andNational Period. After the definitions and historical The Human Resources management in Multinational companies was handled with some subjects, point of view,such as Planning, Organization, Controlling, Personnel Recuitment and Selection, Training and Development Motivation, Managerial Values and Leadership Style. In the next section, salary and wage management was presented. The subtitles were the approaches of the salary and wage management, the salary differences fringe benefits,life standart compensation training and other needs allowances , income taxes and gelir verdileri ve foreign exchange rates. The last subject is related with the adoptation process of the managers who came back to their country after they complted their duty.
Abstract (Original Language): 
Makalede öncelikle çokuluslu işletmelerin farklı kaynaklardan sağlanmıştanımlarına yer verilmiştir. Çokuluslu işletmelerin tarihi; Ticari, Araştırıcı, Ayrıcalıklı ve Ulusal olmak üzere dört dönem olarak sunulmuştur. Çokuluslu İşletmelerin tanım ve tarisel geçmişinin ardından çokuluslu işletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi; Planlama, Organizasyon, Kontrol, Personel Seçme ve Yerleştirme, Eğitim ve Yönlendirme, İşgören motivasyonunun sağlanması,Yönetsel değerler ve Öderlik tarzı gibi çeşitlik konular açısından ele alınmıştır. Çokuluslu işletmelerde ücret yönetimi; ücretleme sistemi yaklaşımları, maaş farklılıkları, yan ödemeler, yaşam standartı tazminatı, eğitim ve diğer ihtiyaçlar tahsisatı, gelir vergileri dağılımı ve kambiyo kurlarındaki dalgalanmalar başlıkları altında incelenmiştir. Makalenin son bölümünde Çokuluslu İşletmelerde, görevleri sona eren yöneticilerin ülkelerine geri döndüklerinde; uyumlarının sağlanması konusuna yer verilmiştir.

REFERENCES

References: 

Sherman A.,Bohlander G.,(1992), Managing Human Resources, Cincinnati,
College Division South Western Publishing Co.
Şatıroğlu K., (1984),Çokuluslu Şirketler, Ankara, A.Ü.S.B.F.Yayınları.
Simcha R., (1986), Comperative and Multinational Management, New York,
John Willey&Sons.
Grub P., Ghadar F., Khambata D., (1986), The Multinational Enterprise in
Trasition, New York, Selected Readings and Essays.
Bingöl D., (1998), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Beta Yayın.
Hays R., Korth C., (1972), International Business and Introduction to the World
of the Multinational Firm, New York, Printice-Hall.Inc.
Phatak A., Çev.: Prof.Dr. Atilla Baransel, Arş.Gr. Tomris Somay, (1996),
Uluslararası Yönetim, İstanbul, İşletme Fakültesi Yayını.
Hodgetts R., Luthans F., (1991), International Management, New York, McGrew
Hill.
Fanburn C., Tchy N., (1984), Strategic Human Resources Management, New
York, John Willey&Sons

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com