Buradasınız

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

FUZZY MULTICRITERIA EVALUATION OF SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECTS USING A REAL OPTIONS VALUATION MODEL

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Choosing a software development project is more important for developing countries than developed countries in case of resource and time constraints.Selection of a right and synergy creator project will ensure the use of resources efficiently. Project selection decisions have to be thought together with the strategical goals and plans of the enterprise. Through the nature of the software development projects; corporate earnings are multi dimensional and their incomes are risky. Real option approaches help the computation of the risky side of the selection process. This study will investigate the multi dimensional side of the selection process of software development projects. Uncertainty is the other subject in the evaluation process. The fuzzy AHP, which takes monetary (fuzzy real option value) and nonmonetary (capability, success probability, trends, etc.) criteria into account, is used to make this selection among software development project alternatives. A real case study is given to illustrate the application ofthe proposed approach.
Abstract (Original Language): 
Yazılım geliştirme projeleri seçimi gelişmekte olan ülkeler açısından gerek kaynak, gerekse zaman kısıtları açısından önemli aşamadır. Doğru ve şirket içinde sinerji yaratacak projelerin seçimi kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. Proje seçim kararlarının, kurumun stratejik amaç ve planlarıyla birlikte düşünülmesi gereklidir. Yazılım geliştirme projelerinin doğası gereği kurumsal getirileri çok boyutludur ve kazançları risklidir. Gerçek opsiyon yaklaşımı seçim sürecinin riskli tarafını hesaplamaya yardımcı olur. Bu çalışma yazılım geliştirme proje seçim sürecinin çok boyutlu tarafını incelenmektedir. Değerleme sürecindeki bir diğer ele alınması gereken konu ise belirsizliktir. Yazılım geliştirme proje alternatifleri arasından seçim, parasal(bulanık gerçek opsiyon değeri) ve parasal olmayan (kapasite, başarı olasılığı, eğilimler vb.) ölçütleri birlikte dikkate alan Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yardımıyla yapılacaktır. Önerilen yaklaşımı daha iyi gösterebilmek amacıyla yapılan gerçek bir çalışma da bölümlerde anlatılmaktadır.
13-26

REFERENCES

References: 

Bozdağ, C. E., Kahraman, C., Ruan, D., (2003). Fuzzy group decision making for
selection among computer integrated manufacturing systems. Computers in Industry
51, 13–29.
Brenner, M. S., (1994). Practical R&D project prioritization. Research Technology
Management37, 38–42.
Buckley, J.J., (1985). Fuzzy hierarchical analysis, Fuzzy Sets and Systems17, 233–
247.
Carlsson, C., Fullér, R., (2003). A fuzzy approach to real option valuation. Fuzzy
Sets and Systems139, 297–312.
Carlsson, C., Fullér, R., Heikkilä, M., Majlender, P., (2007). A fuzzy approach to
R&D project portfolio selection. International Journal of Approximate Reasoning
44, 93–105.
Chen, H. H., Lee, A. H. I., Tong, Y., (2006). New product mix selection for a high
technology company in a technology innovation network. Journal of Technology
Management in China1, 174–189.
Chen, S. M., (1999). Evaluating the rate of aggregative risk in software development
using fuzzy set theory. Cybernetics & Systems30, 57–75.
Kahraman, C., Cebeci, U., Ruan D., (2004). Multi-attribute comparison of catering
service companies using fuzzy AHP: The case of Turkey. International Journal of
Production Economics87, 171–184.
Kuei, C. H., Lin, C., Aheto, J., Madus, C. N., (1994). A strategic decision model for
the selection of advanced technology. International Journal of Production Research
32, 2117–2130.
Lee, E.S., Li, R.L., (1988). Comparison of fuzzy numbers based on the probability
measure of fuzzy events. Computer and Mathematics with Applications15, 887-896.
A. Çağrı TOLGA, Cengiz KAHRAMAN
26
Liberatore, M. J., (1987). An extension of the analytic hierarchy process for
industrial R&D project selection and resource allocation. I. E. E. E. Transactions on
Engineering Management 34, 12–18.
Saaty, T. L., (1980). The Analytic Hierarchy Process, Wiley, New York.
Wang, J., Hwang, W. L., (2007). A fuzzy set approach for R&D portfolio selection
using a real options valuation model. Omega35, 247–257.
Zadeh L., (1965). Fuzzy sets, Information Control8, 338–353

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com