Buradasınız

Anàlisi econòmica financera de les empreses gaseles de la Catalunya Central

Financial and economic analysis of gazelle firms in Central Catalonia

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.3926/ic.541
Abstract (2. Language): 
Purpose: The present study reflects the financial and economic analysis of gazelle firms in Central Catalonia. Gazelle firms are considered as drivers of the economy of a territory. We are therefore interested in examining the financial health of these firms during the analyzed period. The study classifies these companies and presents the main economic and financial indicators in order to diagnose the health of these companies during the period 2008-2012. We conduct a short-and long-term financial analysis, an analysis of the results, and an analysis of changes in equity and cash flows of these gazelle firms. Design/methodology: We use data of the financial statements of these firms during the period 2008-2012 from the SABI database. In particular, the sample contains industrial enterprises in the subprovinces of Central Catalonia which have a minimum of 5 employees, have had a 6% sales growth in recent years, and have a minimum financial return of 5%. We conduct a financial and economic analysis with the appropriate descriptive statistics and regression analysis, resulting in findings and conclusions. Findings: The study indicates that the gazelle firms enjoyed good economic and financial health during the examined period. A reduced number of firms stood for most of the sales. These are firms with a balanced growth, since they have an efficient management of assets, prudent financial management (except for companies with few employees) and good cost management. The firms are solvent with a debt that is acceptable but of poor quality. They present an upward trend regarding return on assets, with a more moderate increase in equity. Research limitations/implications: It would be interesting to extend the sample to other subprovinces and to use current data to confirm the changing trends identified in the economic and financial analysis. Practical implications: The findings permit an assessment of the positioning of these firms in Catalonia during recent years, in order to make appropriate economic decisions. Social implications: The results allow us to highlight situations that firms can improve in order to maintain their good positioning in the market. Originality/value: For these companies, we provide financial and economic information regarding firm health for assuming future challenges and maintaining their current positioning.
Abstract (Original Language): 
Objecte: El present treball reflecteix l'anàlisi econòmica financera de les empreses gaseles de la Catalunya Central. S'han considerat les empreses gaseles per ser les empreses tractores de l'economia d'un territori i per tant ens interessa veure la seva salut empresarial en el període analitzat. L'estudi posiciona aquestes indústries i presenta els principals indicadors econòmics i financers per tal de diagnosticar la salut d'aquestes empreses en el període 2008-2012 mitjançant una anàlisi a curt i llarg termini, una anàlisi de resultats i una anàlisi dels canvis patrimonials i dels fluxos d'efectiu d'aquestes empreses gasela. Disseny/metodologia: Les dades utilitzades provenen dels estats comptables d'aquestes empreses de la base de dades SABI en el període 2008-2012, en concret, es recull una mostra d'empreses industrials de les comarques de la Catalunya Centralque tenen un mínim de 5 treballadors, que tenen un creixement de les vendes en els últims anys d'un 6% i que tenen una rendibilitat econòmica mínima d'un 5% sobre les que es porta a terme l'anàlisi econòmica financera mitjançant l'estadística descriptiva oportuna i una anàlisi de regressions arribant a uns resultats i conclusions. Aportacions i resultats: L'estudi permet assenyalar que les empreses gaseles en aquest període gaudeixen d'una bona salut econòmica i financera, amb un reduït nombre d'empreses que concentren gran part de les vendes. Són empreses amb un creixement equilibrat ja que tenen una gestió eficient dels actius, una gestió financera prudent (excepte per les empreses de menys número dels treballadors) i una bona gestió de les despeses. Són empreses solvents, amb un endeutament acceptable, però de mala qualitat,i una rendibilitat dels actius amb tendència a l’alça i dels recursos propis més moderada. Limitacions: Seria convenient ampliar la mostra a altres comarques i arribar a dades actuals per confirmar els canvis de tendència en l'anàlisi econòmica i financera. Implicacions pràctiques: Permet valorar la projecció d'aquestes empreses en els últims anys a Catalunya, per prendre les oportunes decisions econòmiques al respecte. Implicacions socials: Els resultats permeten posar de manifest situacions a corregir per part de les empreses per poder seguir ben posicionades. Valor afegit: Per aquestes empreses dóna informacions econòmiques i financeres rellevants de la salut empresarial per assumir els reptes de futur i el manteniment de la seva posició.
948
984

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AMAT, O.; PERRAMON, J. (2011). High-growth cooperatives: financial profile and key factors
for aompetitiveness. CIREC-España, Revista de economía pública, social y cooperativa, 73:
81-98.
AMAT, O.; FONTRODONA, J.; HERNÁNDEZ, J.M.; STOYANOVA, A. (2010). Les empreses d’alt
creixement i les gaseles a Catalunya. Generalitat de Catalunya, Departament d’Innovació,
Universitat i Empresa.
ACS, Z.; PARSONS, W.; TRACY, S. (2008). High-Impact Firms: Gazelles Revised. Small
Business Research Summary 328, june 2008. Disponible online a:
http://www.sba.gov/advo/research/
DELMAR, F.; DAVIDSSON, P.; GARTNER, W.B. (2003). Arriving at the high-growth firm. Journal
of Business Venturing, 18(2): 189-216. http://dx.doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00080-0
HENKERSON, M.; JOHANSSON, D. (2008). Gazelles as job creators- a survey and
interpretation of the evidence. IFN Working Paper Series. N. 733. Stockholm: Research
Institute of Industrial Economics. Disponible online a: http://www.ifn.se/Wfiles/wp/wp733.pdf
HODDER, L.D.; HOPKINS, P.E., WAHLEN, J.M. (2006). Risk-Relevance of Fair-Value Income
Measures for Commercial Banks. The Accounting Review, 81(2): 337-375.
http://dx.doi.org/10.2308/accr.2006.81.2.337
LEIVA, J.C.; ALEGRE, J. (2012). Empresas gacelas definición y caracterización. Academia,
Revista Latinoamericana de Administración, 5:, 31-43.
MARTÍN, D. (1999). Factores comunes en la información financiera de la empresa y su relación
con el tamaño. Revista de Contabilidad, 2(3): 133-162.
MORENO, A.M.; CASILLAS, J.C. (2007). High-growth SMEs versus non-high-growwth SMEs a
discriminant analysis. Entrepreneurship & Regional Developement, 19(1): 69-88.
http://dx.doi.org/10.1080/08985620601002162
MUSSO, P.; SCHIAVO, S. (2008). The impact of financial constraints on firm survival and
growth. Journal of Evolutionary Economics, 18(2): 135-149.
http://dx.doi.org/10.1007/s00191-007-0087-z
RUIZ LAMAS, F.; GÓMEZ, M.; PÉREZ, M. (2006). El ciclo de vida de un negocio como método
de análisis dels estado de flujos de efectivo. Revista Técnica Contable, 685: 15-24.
SEGARRA, A.; TERUEL, M. (2009). Small firms, growth and financial constraints. Xarxa de
Referència en Economia Aplicada, Woorking Papers XREAP2009.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com