Buradasınız

Anàlisi de les modificacions estatutàries per adaptar el règim de reemborsament del capital social a les normes comptables de les cooperatives

Analysis of the statutory changes to adapt the share capital reimbursement regime to the co-operative accounting standards

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.3926/ic.548
Abstract (2. Language): 
Purpose: The objective of this study is to analyze the changes made in the cooperative Statutes to adapt the share capital and which have been the economic effects of this adaptation to the economic and financial situation of the co-operatives. Design/methodology: To conduct the study we asked for the Statutes and the financial statements of the co-operatives, for the period 2010-2011, to the Register. First, we have studied the Statutes to revise which articles have been introduced or modified in relation to the new accounting standards. Second, we have created a database with the financial statements of the co-operatives in order to analyze the economic and financial situation through an analysis of the balance sheet data and ratios. Findings: We have identified the percentage of co-operatives that have decided to adapt the Statutes to the accounting normative and the criteria that they have adopted. The results conclude that mainly co-operatives have adapted their Statutes, and the effects of the application of accounting standards adapted to IAS 32 consist of a decrease in equity and an increase in its debt.Research limitations/implications: The difficulty to obtain the financial statements and the Statutes of the co-operatives in Catalonia. Practical and social implications: Since 2011, all co-operatives in Spain must apply accounting standards adapted to IAS 32. The results of this research can be useful for different stakeholders, not only for the co-operatives, but also for other co-operative bodies that can make their appropriate assessments, and for the financial institutions, that can take them into account when they take decisions. Originality/value: There are not many studies that deal with this issue. The present study allows to know what mechanisms have been used for co-operatives to adapt their share capital to the accounting standards and to analyse if this accounting reform affects substantially their patrimonial and economic situation.
Abstract (Original Language): 
Objecte: L’objectiu del treball és analitzar les modificacions realitzades en els Estatuts de les cooperatives per adaptar el capital social a les normes comptables i veure quins han estats els efectes econòmics de l’adaptació del capital social en la situació patrimonial i econòmica de les cooperatives. Disseny/metodologia: Per dur a terme l’estudi s’ha demanat al Registre de Cooperatives els Estatuts i els comptes anuals, per al període 2010-2011, de les cooperatives objecte de l’estudi. En primer lloc s’han revisat els Estatuts per veure quins articles han modificat o han introduït en relació a la nova normativa comptable. En segon lloc s’ha creat una base de dades amb els comptes anuals de les cooperatives per tal d’analitzar la situació econòmica i financera de les mateixes a través d’un anàlisi de les masses del balanç i de ràtios. Aportacions i resultats: S’ha identificat el percentatge de cooperatives que han decidit adaptar els Estatuts a la reforma comptable i el criteri adoptat per les mateixes. Els resultats mostren que les cooperatives han adaptat majoritàriament els seus Estatuts i que els efectes de l’aplicació de les normes comptables adaptades a la NIC 32 consisteixen en una disminució del patrimoni net i un augment de l’endeutament. Limitacions: La dificultat temporal per anar obtenint els comptes anuals i els Estatuts de les diferents cooperatives existents a Catalunya.Implicacions pràctiques i socials: Degut a que des de 2011 totes les cooperatives espanyoles han d'aplicar les normes comptables adaptades a la NIC 32, els resultats d'aquest treball de recerca poden ser útils per a diferents grups d'interès, no solament per a les pròpies cooperatives, sinó també per altres organismes cooperatius per a què puguin realitzar les valoracions que creguin convenients i per a les entitats financeres, per tal que puguin tenir-los en compte a l'hora de prendre decisions. Valor afegit: Degut a que actualment no hi ha massa estudis que tractin aquesta problemàtica de les cooperatives, el present estudi permet conèixer realment quins mecanismes han utilitzat les cooperatives per tal d’adaptar-se a la nova normativa comptable, i comprovar si realment aquesta reforma comptable afecta substancialment la situació patrimonial i econòmica de les mateixes.
717
740

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AMAT, O.; PERRAMON, J. (2011). High-growth cooperatives: Financial profile and key factors
for competitiveness. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 73:
81-98.
ARENAZA, I. (2009). Accounting in a cooperative company. International Journal of Technology
Management and Sustainable Development, 8: 57-67. http://dx.doi.org/10.1386/ijtm.8.1.57_1
ARIAS, B.; MONTEGUT, Y. (2012). Los efectos de la normativa contable en las sociedades
cooperativas. Revista de Contabilidad y Dirección, 14: 183-201.
BASTIDA, R. (2013). Efectes econòmics de la primera aplicación de les normes comptables
adaptades a la NIC 32 i la CINIIF 2 a les cooperatives. Tesi doctoral defensada a la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Rovira i Virgili. Reus.
BASTIDA VIALCANET, R.; CARRERAS ROIG, LL. (2013). Estudi empíric sobre els efectes de
l’aplicació de la NIC 32 a les cooperatives. Intangible Capital, 9(2): 392-419.
http://dx.doi.org/10.3926/ic.450
BEUREN, I.M.; HEIN, N.; KLANN, R.C. (2008). Impact of the IFRS and US-GAAP on economic
financial indicators. Managerial Auditing Journal, 23 (7): 632-649.
http://dx.doi.org/10.1108/02686900810890616
CALLAO, S.; FERRER, C.; JARNE, J.I.; LAÍNEZ, J. (2010). IFRS adoption in Spain and the
United Kingdom: Effects on accounting numbers and relevance. Advances in Accounting,
incorporating Advances in International Accounting, 26: 304-313.
CALLAO, S.; JARNE, J.I.; LAÍNEZ, J. (2007). Adoption of IFRS in Spain: Effect on the
comparability and relevance of financial reporting. Journal of International Accounting,
Auditing and Taxation, 16: 148-178. http://dx.doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2007.06.002
CAMPOS, V.; CARRERAS, LL. (2012). Situación económica y financiera de las cooperativas
hortofrutícolas catalanes. Estudio empírico aplicado a la provincia de Tarragona. CIRIECEspaña,
Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 74: 149-176.CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA SOCIAL (CEPES) (2010).
Empresas relevantes de la Economía Social 2009/2010. Publicaciones de CEPES, disponible
online en: http//www.cepes.es.
DECRETO LEY 1/2011, de 15 de febrero, de modificación de la Ley 18/2002, de 5 de julio, de
cooperativas de Catalunya.
FERNÁNDEZ GUADAÑO, J. (2006). Diferentes consideraciones en torno al capital social de las
sociedades cooperativas. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), 88: 42-61.
FERNÁNDEZ GUADAÑO, J. (2007). Divergencias entre las normas internacionales de
información financiera y las normas sobre aspectos contables de las sociedades
cooperativas: efectos sobre la solvencia financiera. Comunicación presentada en el XX
Congreso anual AEDEM, Palma de Mallorca.
GENOVART, J.I. (2012). Aspectos económico-contables de las sociedades cooperativas. Tesi
defendida en la Universitat de les Illes Balears.
HUNG, M.; SUBRAMANYAM, K.R. (2007). Financial statement effects of adopting international
accounting standards: the case of Germany. Review of Accounting Study, 12: 623-657.
http://dx.doi.org/10.1007/s11142-007-9049-9
LANNTO, A.; SAHLSTRÖM, P. (2009). Impact of International Financial Reporting Standard
adoption on key financial ratios. Accounting and Finance, 49: 341-361.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-629X.2008.00283.x
LEY 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas de España.
MARÍ, S. (2006). Efectos de la aplicación de la CINIIF 2 en las cooperativas. Un estudio
empírico en dos cooperativas citrícolas de la Comunidad Valenciana a través del análisis
económico-financiero. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), 89: 84-107.
MONZÓN, J.L. (2010). Las grandes cifras de la economía social en España. Ámbito, entidades y
cifras clave. Año 2008. CIRIEC-España, Centro Internacional de Investigación sobre la
Economía Pública, Social i Cooperativa. Valencia.
ORDEN EHA/3360/2010. De 21 de diciembre por la que se aprueban las normas sobre
aspectos contables de las sociedades cooperativas.
POLO, F.; GOMIS, A. (2011). An approach to the effects of reclassification of Members’ Shares
in cooperatives. Comunicació presentada al International Workshop on Accounting for
Cooperatives, València.
VARGAS, C. (2011). Aportaciones exigibles o no exigibles: ésa es la cuestión. Revista CIRIECEspaña,
Revista Jurídica, 22: 1-45.ZUBIAURRE, M.A.; ANDICOECHEA, L.; SAITUA, A. (2013). Analysis of the implementation of
the IFRIC 2 in Basque Country Worker Cooperatives. Comunicació presentada a la 4th
CIRIEC International Research Conference, Anveres.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com