Buradasınız

MEDYA VE SİYASET İLİŞKİLERİNİN KAMUOYU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KKTC ÖRNEĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Media, due to its functions and status, is a primarily effective communication tool in the development of democratic regime sand democratic consciousness. From this aspect, media, have been intertwined with public opinion, politics and political institutions from the outset; have an important position in the transfer of public policy and political orientations to the public.The influence of the media today has reached significant proportions in human and social life.Now, the media is in every aspect of life as an informative and directive force. Of course, one of the major responsibilities of the media is the principle of neutrality.This study is based on examining the effects of the relations between media and politics on public opinion. For the purpose of this study, 162 people randomly selected to do research on the relations between media and politics in the Northern Cyprus, Nicosia and Famagusta region.
Abstract (Original Language): 
Medya, işlevleri ve konumu itibariyle demokratik rejimlerin gelişmesinde ve demokratik bilincin oluşmasında birinci dereceden etkili bir iletişim aracıdır. Bu yönüyle medya, var olduğu günden, günümüze kadar kamuoyu, siyaset ve siyasal kurumlarla iç içe olmuş; siyasetin ve siyasi yönelimlerin kamuoyuna aktarılmasında önemli bir konuma sahip olmuştur. Medyanın günümüzde insan ve toplum hayatındaki etkisi önemli boyutlara ulaşmıştır. Artık medya, hayatın her alanında bilgilendirici ve yönlendirici bir güç olarak yer almaktadır. Medyanın en büyük sorumluluklarından birisi de elbette tarafsızlık ilkesidir. Bu çalışmada, medya ve siyaset ilişkilerinin kamuoyu üzerindeki etkilerinin irdelenmesi temel alınmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, Kuzey Kıbrıs'ın, Lefkoşa ve Gazi Mağusa bölgelerinde, rastgele 162 kişi seçilerek medya ve siyaset ilişkilerinin kamuoyu üzerindeki etkileri irdelenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
230-252

REFERENCES

References: 

Akter. T. (2006). Medya ve iktidar ilişkileri: Dilin klişeleştirdiği cinsiyet
kimlikleri,Uluslararası Kadın Araştırmaları Konferansı,
http://cws.emu.edu.tr/en/conferences/2nd_int/pdf/Tutku%20Akter.pdf
Barrett & Braham, Media knowledge and Power, Rotledge, London,
1995.
Biçer, İlhan, Medyanın Kamuoyu Üzerindeki Etkileri ve Etik, Fırat
Üniversitesi, 2009.
Comstock, George, Television in America, Sage Publication,1991.
Damlapınar, Zülfikar, Medya ve Siyaset İlişkileri Üzerine, Ankara, 2009.
Ergün, M. (b.t.). Felsefeye giriş: Bilim felsefesi.
http://www.egitim.aku.edu.tr/bilimfelsefesi.pdf. [28.01.2013]
Karaçay, T. (12.10.2010). Bilimsel Bilgi Üretimi [orj. Metin K. Godel].
http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/322/mod_resource/content
/0/odevler/Bilimsel Bilgi.pdf
Keane, John, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı yayınları, İstanbul,1999.
Kocadaş D., Kitle İletişim Araçları ve Siyaset Kurumuna Etkisinin Analizi,
İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 1996.
Kongar, Emre, Demokrasi ve Kültür, Remzi Kitabevi, Ankara, 2009.
Medialiteracy (2007). Welcome to the Internet's major portal for media
literacy education. http://www. medialiteracy.com(Erişim Tarihi: 02
Mart 2013)
Milburn Michnel A., Kamuoyu ve Siyaset çev: Ali Dönmez ve Veli Duyan,
İmge Kitabevi, Ankara, 1998.
Özkök, Ertuğrul, Sanat, İletişim ve İktidar, Tan Yay., Ankara, 1982.
Rivers W.L., The other Government Power and the Washington Media,
New York Universe Books, 1982.
Uzun, H., “Tarih Bilimi ve Tarihte nedensellik”, Gazi Üniversitesi
Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt 7, Sayı 1. Ss. 1-13.
Yüksel, Erkan, Medyanın Gündem Belirleme Gücü, Çizgi Kitabevi,
Konya, 2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com