Buradasınız

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Comparison between Mentors and Student Teachers’ Epistemological Beliefs

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, epistemological beliefs of mentors and teaching practice in the process of student teachers have been examined. Participants of this descriptive study were senior students from the Gazi University’s Faculty of Vocational Education (n=247) and mentors who guide these students (n=32). Student teachers completed the Epistemological Belief Scale before and after the teaching practice. The scale was applied to Mentors. The data analysis was tested using t-test and one-way analysis of variance. It was found that student teachers had more sophisticated beliefs than mentors before teaching practice. However, there was a decline in epistemological beliefs sophistication of student teacher in the process of teaching practice. Mentors’ epistemological showed beliefs varied according to the department and seniority.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, uygulama öğretmenlerinin ve öğretmenlik uygulaması sürecinde öğretmen adaylarının epistemolojik inançları incelenmeye çalışılmıştır. Betimsel yöntemin izlendiği araştırmaya Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri (247) ve bu öğrencilere rehberlik yapan uygulama öğretmenleri (32) katılmıştır. Epistemolojik İnanç Ölçeği öğretmen adaylarına öğretmenlik uygulaması öncesi- sonrası olmak üzere iki kez uygulanmıştır. Ölçek uygulama öğretmenlerine de uygulanmıştır. Elde edilen veriler t testi ve tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, öğretmen adayları epistemolojik inanç bakımından öğretmenlik uygulaması öncesi uygulama öğretmenlerinden daha olgundurlar. Ancak öğretmenlik uygulaması sürecinde adayların epistemolojik inanç olgunluklarında gerileme olmuştur. Uygulama öğretmenlerinin epistemolojik inançları kıdeme ve bölümlere göre çeşitlilik göstermektedir.
241
258

REFERENCES

References: 

ARAYICI, Ali. (1988). “Fransa’da ve Türkiye’de öğretmen yetiştirme” Öğretmen Dünyası,
Cilt.9, S. 99, ss. 8-10.
AYPAY, Ayşe. (2011). “Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği’nin Türkiye uyarlaması
ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler”,
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Cilt.11, S.1, ss.7-29.
AZAR, Ali. (2003). “Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerin
yansımaları”, Milli Eğitim Dergisi, S. 159, ss. 181-194.
Gülgün BANGİR ALPAN - Gürcü KOÇ ERDAMAR
254 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 7, Sayı 2, Aralık 2014
BEERS, Susan.E., (1988). “Epistemological assumptions and college teaching: Interactions
in the college classrooms”, Journal of Research and Development, Vol. 21,
No.4, pp:87-94.
BROWNLEE, Joanne., PURDİE, Nola., and BOULTON-LEWİS, Gillian., (2001) “Changing
epistemological beliefs in pre-service teacher education students”, Teaching
in Higher Education, Vol. 6, pp: 247-268.
BROWNLEE, Joanne., TİCKLE, Emma .L., and NAİLON, Diane., (2004). “Epistemological
beliefs and transformational transactional leadership behaviours of directors
in child care centres”, Educating: Weaving Research into Practice. Vol. 1, pp:153-
166
CANO, Francisco. (2005). “Epistemological beliefs and approach to learning: Their change
through secondary school and their influence on academic performance”, British
Journal of Educational Psychology, Vol. 75, pp. 203-221.
CHAN, Kwok-Wai. (2003, December). Preservice teachers’ epistemological beliefs and
conceptions about teaching and learning: cultural implications for research in
teacher education. Paper Presented at The NZARE AARE Conference, Auckland.
CHAN, Kwok-Wai. and ELLİOTT, Robert. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology
and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher
Education, Vol. 20, No. 8, pp. 817–831.
CHENG,May.M.H., CHAN, Kwok-Wai., TANG, Slyvia.Y.F., and CHENG, Annie.Y.N.
(2009). “Pre-service teacher education students’ epistemological beliefs and their
conceptions of teaching”, Teaching and Teacher Education, Vol. 25, pp. 319–327.
CAKIROGLU, Erdinc., and CAKIROGLU, Jale. (2003) “Reflections on teacher education
in Turkey”, European Journal of Teacher Education, Vol. 26, No.2, pp. 253-264.
ÇETİNTAŞ, Bengül., ve GENÇ, Ayten. (2005). “Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik
uygulaması derslerine ilişkin görüş ve deneyimleri”, Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, S.29, ss. 75-84.
DEMİR, Sibel. ve AKINOĞLU Orhan. (2010). “Epistemolojik inanışlar ve öğretme öğrenme
süreçleri”, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, S.32,
ss.75-93.
EDWARDS, Anne. and COLLISON, Jill. (1996). Mentoring and developing practice in
primaryschools: supporting student teacher learning in schools. Buckingham-Philadelphia:
Open University Press.
ERDEM, Mukaddes. (2008). “Karma öğretmenlik uygulaması süreçlerinin öğretmen
adaylarının öğretmenlik öz yeterlik ve epistemolojik inançlarına etkisi”, Eurasian
Journal of Educational Research, S.30, ss.81-98.
FANG, Zhihui., (1996). “A review of research on teacher beliefs and practices”, Educational
Researcher, Vol. 38, No. 1, pp: 47-65.
Uygulama Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Karşılaştırılması
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 7, Sayı 2, Aralık 2014 255
GİLL, Michele Gregoire., ASHTON, Patricia, and ALGİNA, James, (2004). “Changing preservice
teachers’ epistemological beliefs about teaching and learning in mathematics:
An intervention study”, Contemporary Educational Psychology, Vol. 29, pp:
164–185.
GÖKÇE, Erten. ve DEMİRHAN, Canay. (2005). “Öğretmen Adaylarının ve İlköğretim
Okullarında Görev Yapan Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması
Etkinliklerine İlişkin Görüşleri”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi, Cilt.38, S.1, ss. 43-71.
HOFER, Barbara. (1994, August). Epistemological beliefs and first year college students:
Motivation and cognition in different instructional contexts. Paper presented
at the Annual Meeting of the American Psychological Association, 102nd. Los
Angeles.
HOFER, Barbara and PINTRICH, Paul., (1997). The development of epistemological theories:
Beliefs about knowledge and knowing and their relationship to learning.
Review of Educational Research, Vol. 67, No. 1, pp: 88-140.
KIZILGUNES, Berna., TEKKAYA, Ceren., and SUNGUR, Semra. (2009). “Modeling the
relations among students’ epistemological beliefs, motivation, learning approach,
and achievement”, The Journal of Educational Research, Vol. 102, No. 4, pp: 243-
255.
KİRAZ, Ercan. (2002). “Öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleki gelişiminde uygulama
öğretmenlerinin işlevi”, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, Cilt.1, S. 2, ss.183-196.
KOÇ ERDAMAR, Gürcü. ve BANGİR ALPAN, Gülgün. (2011). “Öğretmen Adaylarının
Epistemolojik İnançları”, Journal of New World Sciences Academy-Education
Sciences (NWSA), Cilt.6, S.4, ss.2569–2578.
LAWRENCE, Chris.L., (1992, April). Preservice teachers’ development of pedagogical
understandings and epistemological frameworks. Paper presented at the Annual
Meeting of the Educational Research Association, San Francisco.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. (2005). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü
Temel Eğitime Destek Projesi Öğretmen Eğitimi Bileşeni Öğretmenlik mesleği Yeterlik
taslağı.
PAJARES, M.Frank. (1992). “Teacher’s beliefs and educational research: Cleaning up
a messy construct”, Review of Educational Research, Vol. 62, No. 3, pp: 307-332.
PHAN, Huy. P. (2008). “Predicting change in epistemological beliefs, reflective thinking
and learning styles: A longitudinal study”, British Journal of Educational Psychology,
Vol. 78, pp: 75-93.
RENNE, Christine.G., (1992, April). Elementary school teachers views of knowledge pertaining
to mathematics. Paper presented at the Annual Meeting of the American
Research Association, San Francisco.
Gülgün BANGİR ALPAN - Gürcü KOÇ ERDAMAR
256 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 7, Sayı 2, Aralık 2014
RICHARDSON, Virginia., ANDERS, P., TIDWELL, D., and LLOYD, C., (1991). “The relationship
between teachers’ beliefs and practices in reading comprehension instruction”,
American Educational Research Journal, Vol. 28, No. 3, pp: 559-586.
SAPANCI, Ahmet. (2012). “Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile bilişüstü
düzeylerinin akademik başarıyla ilişkisi”. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt.10,S.1, ss.311-331.
SARIÇOBAN, Arif. (2008). “Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin
uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri”. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi. Cilt.28, S.3, ss.31-55.
SCHOMMER-AİKİNS, Marlene. (2004). Explaining the epistemological belief system:
introducing the embedded systemic model and coordinated research approach.
Educational Psychologist, Vol. 39, No.1, pp: 9–29.
SCHOMMER, Marlene. (1990). “Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension”.
Journal of Educational Psychology, Vol. 82, No. 3, pp: 498-504.
SCHOMMER, Marlene. (1993a). “Comparisons of beliefs about the nature of knowledge
and learning among postsecondary students”, Research in Higher Education, Vol.
34, No. 3, pp: 355-370.
SCHOMMER, Marlene. (1993b). “Epistemological development and academic performance
among secondary schools”, Journal of Educational Psychology, Vol. 85,
No. 3, pp: 406-411.
SCHOMMER, Marlene., CROUSE, Amy Crause., and RHODES, Nancy. (1992). “Epistemological
beliefs and mathematical text comprehension: Believing it is simple does
not make it so”. Journal of Educational Psychology, Vol. 4, pp: 435–443.
SHAVER, James.P., (1992, July). Epistemology and the education of social science teachers.
Paper presented at the International Conference on Subject-Specific Teaching
Methods and Teacher Education, Santiago de Compostela, Spain.
SINATRA, Gale and KARDASH, CarolAnne M. (2004). “Teacher candidates’ epistemological
beliefs, dispositions, and views on teaching as persuasion”. Contemporary
Educational Psychology, Vol. 29, pp: 483–498.
ŞİMSEK, Hasan ve YILDIRIM, Ali. (2001). The reform of pre-service teacher education in
Turkey. In R. G. Sultana (ed.) Challenge and Change in the Euro-Mediterranean
Region. New York: Peter Lang.
ÜNVER, Gülsen. (2003). “Öğretmenlik Uygulamasında İşbirliği: Bir Durum çalışması”,
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt.23,S.1,ss. 87-100.
WİLSON, Suzanne. M. (1990). “The secret garden of teacher education”, Phi Delta Kappan,
Vol. 72, pp: 204-209.
WULF, Christoph. (2010). Eğitim Bilimi, Yorumsamacı Yöntem, Görgül Araştırma, Eleştirel
Teori. H. Hüseyin Aksoy, H. Özden Aras,Aygülen Kayahan(Çev.). Ankara, Dipnot
Yayınları.
Uygulama Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Karşılaştırılması
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 7, Sayı 2, Aralık 2014 257
YADAV, Aman., and KOEHLER, Matthew. (2007). “The role of epistemological beliefs in
preservice teachers’ interpretation of video cases of early-grade literacy instruction”.
Journal of Technology and Teacher Education, Vol. 15, No. 3, 335-361.
YÖK-DÜNYA BANKASI MİLLİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME PROJESİ. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği.
Öğretmen Eğitimi Dizisi. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com