Buradasınız

STEP VE AEROBİK EGZERSİZLERİNDE BORG S KALASININ GÜVENİRLİĞİ VE GEÇERLİĞİ

THE RELIABILITY AND VALIDITY OF BORG'S SCALE İN STEP AEROBICS AND AEROBIC DANCING EXERCISES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine the reliability and validity of Borg's Scale (Rating of Perceived Exertion-RPE) in step aerobics and aerobic dancing exercises. 9 university students voluntarily participated in two step aerobics and aerobic dancing sessions with a week interval. With 10 min. of floor exercises and 5 min of cool-down period, step aerobics sessions lasted 45 min and aerobic dancing sessions lasted 35 min. With 5 min intervals heart rates (HR) were monitored by telemetric monitors and RPE was determined by Borg's Scale. In statistical analysis total HR and RPE were taken into consideration. In order to compare the values Dependent t-test and Wilcoxon test, and to determine relation between the values Pearson Product Moment Correlation and Spearman rank Order Correlation tests were used. During step aerobics exercises (n=81) there was a significant difference (p<0.05) between the HR of the first and the second session and a significant and high correlation was found between these values (r=0.800; p<0.05). For RPE scores no significant difference was found however there was a significant but weak correlation between these scores (r=0.501; p<0.05). The HR-RPE correlation during the first and the second session was r=0.625 (p<0.05) and r=0.451 (p<0.05) respectively which indicated significant but weak correlation. For the aerobic dancing exercises (n=63) first and second HR values were similar (p<0.05) and there was a significant and strong correlation between these values (r=0.903; p<0.05). Also there was no significant difference between RPE values of first and second session (p>0.05) while a significant and strong correlation was found between these values (r=.905; p<0.05). During the first session HR-RPE correlation was r=0.917 and during the second ses sion it was r=0.905 (p<0.05). As a conclusion the findings of this study revealed that the Borg's Scale was not reliable for step aerobics exercises and was not valid in determining the exercise intensity of step aerobics exercises. For aerobic dancing exercises, the Borg's Scale was reliable but was also not valid in determining the exercise intensity of aerobic dancing exercises.
Abstract (Original Language): 
Aerobik ve step egzersizlerinde Borg Skalası'nm (Algılanan Zorluk Derecesi-AZD) güvenirliği ve geçerliğini saptamak amacıyla 9 üniversite öğrencisine bir hafta ara ile iki kez aynı hareketleri içeren 10 dk. yer hareketleri, 5 dk. soğuma olmak üzere toplam 45 dk. step ve 35 dk. aerobik egzersizleri yaptırılmıştır. Kalp atım hızları (KAH) telemetrik monitör ile, AZD ise Borg Skalası yardımı ile her 5 dk.'da bir kayıt edilmiştir. Değerlendirme 5 dk.'lık zaman dilimleri dikkate alınmadan toplam kayıt edilen KAH ve AZD değerleri üzerinden yapılmıştır. Tekrarlayan ölçümlerde İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ile Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi, ilişkilerde ise Pearson Çarpım Momentler Korelasyon katsayısı ile Spearman Sıra Korelasyonu kullanılmıştır. Step egzersizleri sırasında ölçülen 1. ve 2. KAH değerleri (n=81) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmakla beraber (p<0.05), her iki KAH değerleri arasında anlamlı yüksek ilişki saptanmıştır (r=0.800; p<0.05). Buna karşılık her iki AZD değerleri arasında fark olmamakla beraber anlamlı ancak zayıf ilişki saptanmıştır (r=0.501; p<0.05). Birinci egzersizde KAH-AZD arasında r=0.625, ikinci egzersizde ise r=0.451 (p<0.05) anlamlı ancak düşük ilişkiler bulunmuştur. Aerobik egzersizleri sırasında ölçülen 1. ve 2. KAH değerleri (n=63) benzerdir (p>0.05). Her iki KAH değerleri arasında yüksek ilişki saptanmıştır (r=0.903; p<0.05). Aynı şekilde 1. ve 2. AZD değerleri arasında da anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Yine her iki AZD arasında yüksek ilişki (r=0.905; p<0.05) saptanmıştır. Birinci ölçümde KAH-AZD arasında r=0.917, ikinci ölçümde r=0.905 gibi yüksek anlamlı ilişkiler bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak Borg Skalasının step egzersizleri için güvenilir ve egzersiz şiddetini belirlemede geçerli olmadığı, aerobik egzersizleri için güvenilir ancak yine egzersiz şiddetini belirlemede geçerli olmadığı söylenebilir.
4-12

REFERENCES

References: 

1. ACSM. (1991).
Guideline
s for Exercise Testing and Prescription. Philadelphia; Lea & Febiger.
2.
Bompa
, Tudor. (1994). The Theory and Methodology of Training: The Key to Athletic Performance. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
3.
Borg
, Gunnar. (1982). Psychophysical Basis of Perceived Exertion. Medicine and Science in Sports and Exercise. 14(5):377-381.
4.
Ceci
, R. ve Hassman, P. (1991). Self-monitored Exercise at Three Different RPE Intensities in Treadmill vs Field Running. Medicine and Science in Sports and Exercise. 23(6)732-738.
5.
Clap
p III, J.F. ve Little, K.D. (1994). The Physiological Response of Instructors and Participants to Three Aerobics Reğimen. Medicine and Science in Sports and Exercise. 26(8): 1041-1046.
6.
Dunbar
, C, Robertson, R.J. ve Baun, R. (1992). The Validity of Regulating Exercise Intensity by Rating of Perceived Exertion. Medicine and Science in Sports and Exercise. 24(1):94-99.
7.
Fox
, E., Bowers, R. ve Foss, M. (1993). The Physiological Basis for Exercise and Sport. Dubuque. IA: WCB Brown & Benchmark Publishers.
8.
Glass
, S.C., Knowlton, G.R. ve Becque, M.D. (1992). Accuracy of RPE from Graded Exercise to Establish Exercise Training Intensity. Medicine and Science in Sports and Exercise. 24(11): 1303-1307.
9.
Heyward
, Vivien. (1991). Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription. Champaing IL: Human Kinetics Books.
10.
Hetzler
, K.R., Seip, R.L ve Boutcher, H.S. (1991). Effect of Exercise Modality on Ratings of Perceived Exertion at Various Lactate Concentrations. Medicine and Science in Sports and Exercise. 23(1): 88-92.
11
Spor Bilimleri Dergisi
11. Kaynak, H., Ergen, E. (1994). Doğal bir Yürüyüş Rotasında Borg Skalasının geçerliliğinin Araştırılması (Ed.). Utku Erdener. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 20-21-22 Ekim 1994. 23.
12.
Stedd
, J., Gaesser, G.A. ve Weltman, A. (1994) Rating of Perceived Exertion and Blood Lactate Concentration during Submaximal Running. Medicine and Science in Sports and Exercise. 26(6): 797-803.
13. Yılmaz, Emre (1997). Doğada Yürüyüşte Baton Kullanımının Fizyolojik Etkilerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Bitirme Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com