Buradasınız

DAİRESEL ÇABUK KUVVET ANTRENMANLARININ 16-18 YAŞ GRUBU GENÇ ERKEK MASATENİSÇİLERİN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

EFFECT OF CIRCUIT EXPLOSIVE STRENGTH TRAINING ON SOME MOTORIC PARAMETERS OF TABLE TENNIS PLAYERS AGED 16-18 YEARS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to assess effects of circuit explosive power traning methods on some physiological parameters of male table tennis players aged 16-18 years group. A total of 16 healthy male table tennis players were voluntarily participated in this study. Subjects who participated in this stjjdy were categorized into a training (n=8) and a control gio^'(n=8). Standardized field and laboratory tests were used to measure the subject's • Strength; anaerobic power, reaction time, speed and body composittion. All measurements were accomplished one-week after the study. Subjects within circuit explosive power training group were trained there times in a week the duratioxvfpr eight weeks. The control group was participated to technical training. As a result öf this study; in contrast to control group, strength, speed, coordination, anaerobic power, technic and body composition scores of training group are significantly developed (P<0.05).
Abstract (Original Language): 
yapılan çabuk kuvvet çalışmalarına katılımları ile meydana gelen bazı fizyolojik ve performans parametrelerindeki değişimleri incelemek amacı ile yapılmıştır. Bu amaçla; sekizer kişiden oluşan deney (16.75 ± 0.88 yıl yaş, 170.5 ± 2.26 cm. boy uzunluğu, 63.45 ± 5.02 kg. vücut ağırlığı) ve kunt-rol (16.50 ±0.75 yıl yaş, 169.0 + 3.01 cm. boy uzunluğu ve 62.28 ± 2.05 kg. vücut ağırlığı) grubu olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Antrenman programı öncesi ve sonrasında deneklerin bilimsel geçerliliği kabul edilmiş olan laboratuvar ve alan testleri ile vücut kompozisyonları, kuvvet, sürat, reaksiyon zamanı, koordinasyon, anaerobik güç ve teknik düzeyleri tespit edilmiştir. Antrenman programı 8 hafta süreyle haftada 3 gün %30-40 yüklenme şiddeti ile ağırlık çalışmaları uygulanmış olup, kontrol grubu sadeceteknik antrenmanlara iştirak ettirilmiştir. istatistiksel analizler Macintosh marka bilgisayarda statview 512 th paket program ile aritmetik ortalaması (X), satandan sapma (SD) ve paired-t testi ile yapılmıştır. Sonuç olarak, antrenman grubunun kuvvet, sürat koordinasyon, anaerobik güç, teknik ve vücut kompozisyonu değerleri kontrol grubuna göre anlamlı gelişme göstermiştir (P<0.05).
3-11

REFERENCES

References: 

1. ASTRAND,
P.O
. KAARE, R (1986). Textbook of word physiology physological Bases
of Exercise. New-York. Mc Graw-Hill book Company,
2.
BROWN
, M E, Et All (1986). Effect of Pylometric Training on vertical Jump performan
ce
I
n high school basketbal players. The Jour of Spt. Med. and Phy. Fitness. Vol 26, pp.
3. COMPARECTTİ,
M.(1978)
. Genetics and Sport, Basic Book of Sport medicine, 137-134,
4. ERDİL, G. (1983). Elit masa tenisçileri ve sedanterlerle fizyolojik kapasite ve koodi-
nasyon testleri ölçümlerinin karşılaştırılması, izmir. Dokuz Eylül Üniv.Y. Lisans Tezi,
10
Spor Bilimleri Dergisi
5. EROL, E. SEVİM, Y. (1993). Çabuk kuvvet çalışmalarının 16-18 yaş grubu basketbol-
cuların motorik özellikleri üzerine etkisi. H.Ü. Spor Bil. Dergisi, C (3), 13-27
6. HIKSON, R.J. (1980).
interferenc
e of strenght development by simitanous training for
strength and Endurance. Eur. J. App. Physol. 45; 255-63,
7. KILIÇ, R., At A (1994). Dairesel çabuk kuvvet araştırma metodunun 14-16 yaş grubu
güreşçilerin bazı motorik özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi, H U Spor Dil Dergisi, 5 (1), 11-20,
8. KLEIN, G., Et AN (1987). Allgemeine kraftubingen mit dem medizine ball handball
trainings, p.p. 20-28.
9.
LETZELTER
, H. (1983). Ziele Methoden und Inhalte des krafttrainings, Verlag. Ingrid
Czwaline, Hamburg, 45,63.
10. MAGZİDABEH.
M
. (1987). The effects of circiut weight training on aerobic capacity and
streght. International Desertation Abstract. Vol: 46, No: 4, 867,
11. ÖNDER, O. (1983). Çabuk kuvvete yönelik istasyon çalışmasının 18-19 yaş grubu
erkek öğrencilerin bazı kondüsyonel özellikleri üzerine etkisi, G.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
12. POSİTİON, S. (1978).
Th
e recommended quantity and quality of exercise for
developing and maintaining in healthy adults. American College of Sport Med. and Sport and Exercise. Vol: 1, 265-271,
13. ROTHİNG,
P
. (1992). Sport Wissen schaftliches lexikon. Verlag Karl Hofman,
Schondorf. 261-254,
14. SAVAŞ, S SEVİM. Y.(1992). 14-16 yaş grubu kız basketbolcularda dairesel aııtıcın-n"
metodunun genel kuvvet gelişimine etkisi. H.Ü. Spor Bil. Dergisi 3(4). 40-47, 15 SAICORS. M.(1987) Comparissons of responses to weight training in pubescent boys and men. The Jour Of Spt. Med. And Phy. Fitness. VD. 27. PP.30-37.
16.
SCHOBEL
, J.(1984). Verbasserung der Wung und Sprung Kraft, Handball training.
Vol.
3
. 5-12,
17.
SCHMITTINGER
, K.(1985). Training Variationes mit Dem Roboter, Tischtennis Sport.
Münster, 17-18,
18. SEVİM, Y. (1991). Basketbol, Gazi Büro Kitabevi, Ankara.
19. TAMER, K.(1991). Fiziksel Performansın Ölçümleri ve Değerlendirmesi, Ankara, 114-119,
20. TITTEL, K.(1978). Sport Antropomery. Basic Book Sport Medicine, İ.O.C.S. 137-144,
21.
WEINECK
, J. (1988). Optimales Training, Y.V.G.A. Betrage zur Sport Meedicine. Erlangen,
155-204,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com