Buradasınız

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNİN ÖĞRETMEN DAVRANIŞI BOYUTUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' OPINIONS ABOUT THE TEACHER BEHAVIOUR DIMENSION OF CLASSROOM MANAGEMENT

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of the study was to determine the opinions of physical education teachers about the teacher behaviour dimension of classroom management. Questionnaires were administered to 500 physical education teachers from seven cities of Turkey (Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Istanbul, Izmir and Trabzon). For data analysis, percentages and frequencies were calculated, and Chi-Square test was used. Significance level was set as p<0,05. Some responses of the majority of the participant's showed that, teachers prefer to imbibe democratic life culture in classroom environment (66%), preferring the student centred instruction styles in practice part of the lessons (59,2%), when the teachers faced with a misbehaviour, they prefer to warn student with soft voice and remind the rules (52%) and for the evaluation of the students during the lesson, they prefer to use observation method (57,8%). Furthermore, all of the participants evinced that they give individual feedback to students. In addition, male teachers prefer not to give feedback to students differently from female teachers. Young teachers prefer teacher centered instruction styles upwards of experienced teachers. Furthermore, significant difference was found in giving feedback and using reinforcement between secondary school and high school physical education teachers (p < 0.05). In conclusion, the opinions of physical education teachers about the teacher behaviour dimension of classroom management shows similarity with teacher's behaviour who believe in student centred management comprehension.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetiminin öğretmen davranışı boyutuna ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, Adana, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde görev yapan toplam 500 beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Veriler, çoktan seçmeli anket yolu ile toplanmış, çözümlenmesinde yüzde ve frekanslar ile Ki-Kare testinden yararlanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, anketlere verdikleri yanıtların bazıları incelendiğinde, en yüksek oranlarda; ders ortamında demokratik yaşam kültürünü benimsetmeye çalıştıklarını (%66), uygulama bölümünde, öğrenci merkezli öğretim yöntemlerini tercih ettiklerini (%59,2), istenmeyen davranışla karşılaştıklarında, yumuşak bir ses tonu ile uyararak kuralları hatırlattıklarını (%52) ve ders içerisinde öğrencileri değerlendirirken gözlem yolunu tercih ettiklerini (%57,8) belirttikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca, araştırmaya katılan tüm öğretmenler öğrencilere bireysel dönütler verdiklerini belirtirken, erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlerden farklı olarak dönüt vermemeyi de tercih ettikleri görülmüştür. Meslekteki hizmet yıllarına göre genç öğretmenlerin öğretmen merkezli öğretim yöntemlerini deneyimli öğretmenlere göre daha fazla tercih ettikleri, ayrıca ilköğretim ikinci kademe ve lise beden eğitimi öğretmenlerinin dönüt verme ve pekiştirme yapma şekillerinde de anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır (p < 0,05). Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetiminin öğretmen davranışı boyutuna ilişkin görüşleri öğrenci merkezli yönetim anlayışını benimsemiş öğretmen davranışları ile benzerlik göstermektedir.
158-172

REFERENCES

References: 

Aydın, A. (2000). Sınıf Yönetimi. Bursa:
Alfa Yayınları. 180-181. Başar, H. (1994). Sınıf Yönetimi. Ankara:
Pegem Özel Eğitim Hizmetleri Ltd.
Şti. 13-14,
Boz, İ. (2003). Sınıf Yönetme Sanatı.
İstanbul: Zambak Basım Yayın A.Ş. 26-33.
Cothran, D.J., Kulinna, P.H. & Garrahy, D.A. (2003). This is kind of giving secret away..." Students' pers-pectives on effective classroom ma¬nagement. Teach Teach Educ. 19, 435-444.
Çetin, Y. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf öğretmenlerinin Sınıfta Karşılaştık¬ları Disiplin Problemleri ile İlgili Gö-rüşleri, Yayınlanmamış Yüksek Li-sans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Demirbolat, A. O. (1999). Demokrasi ve Demokratik Eğitim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 5, 18,229-244.
Demirhan, G. (2002). öğrenci Merkezli Hareket ve Spor Eğitimi Uygulama-ları. 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Antalya: Kasım, 75-79.
Demirhan, G., Coşkun, H., Altay, R, Şahin, R., Güvenç, A., Aslan, A. & Açıkada, C. (2002). Farklı öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Beden Eğitimi Dersle¬rinde Kullanılma Düzeylerine İlişkin Görüşler. 3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği Olimpik Eği¬tim ve Spor Kültürü Sempozyumu. Bursa: Uludağ Üniversitesi. 23-24 Mayıs, 108-115.
Demirtaş, H. (2002). Yönetim Kuram ve Yaklaşımları Eğitiminin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yöne¬timi Paradigmalarına Etkileri, Yayın-lanmamış doktora tezi Hacettepe Ü-niversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Digelidis, N., Papaiannau, A., Laparidis, K. & Christodoulidis, T. (2003). A One Year Intervention in 7th Grade phy¬sical éducation classes aiming to change motivational climate and atti¬tudes towards exercise. Psychol Sport Exerc, 4,195-210.

Edwards, C.H. (1997). Classroom Discipline and Management. New Jersey: Prentice-Hall. 421-423.
Erden, M. (2003). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Alkım Yayın Evi. 129-130.
Ertürk, S. (1970). On yıl öncesine Kıyasla Öğretmen Davranışları. Ankara: M.E.B. Planlama-Araştırma ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yayınları.
Harrison, J.M. & Blakemore, OL. (1992). Instructional Strategies for Secon-dary Scholl Physical Education.
Brown Publisher, 213-214.
Hutchinson, L.M. & Beadle, M.E. (1992). Professors' communication styles: how they influence male and female seminar participants. Teach Teach Educ,8,4,405-418.
Karakoç, H.S. (1998). Çanakkale İli İlköğretim Kurumları Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimindeki Yeterlilikleri. Ya-yınlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Karaoğlu, M. (2002). Okulöncesi Eğitim Kurumlarında İstenmeyen Davranış-lar ve Yönetimi, Yayınlanmamış yük-sek lisans tezi. Pamukkale Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Keskin, M .A. (2002). Sınıf Öğretmenleri-nin Karşılaştıkları İstenmeyen Öğ-renci Davranışları ve Kullandıkları Başetme Yolları, Yayınlanmamış
yük-sek lisans tezi. Hacettepe Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Lewis, R. Romi, S., Qui, X. & Katz, Y.J. (2005). Teachers' classroom discip-line and student misbehavior in Australia, china and israel. Teach Teach Educ, 21,729-741.
Leung, C. & Lam, S. (2003). The effects of regulatory focus on teachers' class¬room management strategies and emotional consequences. Contemp Educ Psychol, 28,114-125.
Martin, S.D. (2004). Finding balance: Impact of classroom management conceptions on developing teachers practice. Teach Teach Educ, 20, 405-422.
Pagnona, K. & Langley, D.J. (2001). Teacher perspectives on the role of exercise as a management tool in physical education. J Teach Phys Educ, 21,57-74.
Sümbüloğlu, K. & Sümbüloğlu, V. (1995). Biyoistatistik. Ankara: Özdemir Yayıncılık. Syf.251.
Terzi, Ç. (2001). Öğretmenlerin Sınıf Yö-netimi Anlayışlarına İlişkin Görüşleri-nin Belirlenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Turan, S. & Şişman, M. (2004). Sınıf Yö-netimi. Ankara: Pegem Yayın, 6-9.
Türnüklü.A. &Galton, M. (2001). Students misbehaviours in Turkish & English primary classrooms. Educ Stud, 27(3), 291-305.
Uluğ, F. (1999). Eğitimde Grup Süreçleri: Yönetsel, Psiko-Sosyal ve Teknik Bakış. Ankara: TODAİE. 321.
Yağcı, E. (1997). Sınıf içi demokratik öğretimin öğrenci erişisi ve akademik benlik kavramına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13,171-179.
Yılmaz, Ç. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Karşılaştık¬ları Disiplin Problemleri ile İlgili Gö-rüşleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com