Buradasınız

OTEL İŞLETMELERİNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİ SÜRECİNDE AHP VE BAHP YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

Aplication of AHP and FAHP Methods in Supplier Selection Process at Hotel Businesses

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The preference of correct supplier is a critical process that affects the quality of services in hotel busineses. Number of suppliers have increased substantially due to increased competitiveness and differentiation in consumer demands. That is why, the choice of supplier is important for hotel businesses. Thus multiple decision processes both qualitative and quantitative the succes of supplier preference process. There are a lot of quantitative methods which employ multiple decision criterias. This study employs the analytic hierarchy process and fuzzy analytic hierarchy process methods and the results of both methods are compared and analysed. In this study six main criterias price, reliability, product quality, delivery performance, ease of paying and reference are determined by interviewing the hotel managers.
Abstract (Original Language): 
Otel işletmelerinde uygun tedarikçi seçimi işletmenin hizmet kalitesini doğrudan etkileyen kritik bir süreçtir. Hizmet sektöründe rekabetin giderek artması, müşteri isteklerinin çeşitlenmesi, alternatif tedarikçi sayısını artırmıştır. Bu şartlarda turizm işletmeleri için tedarikçi seçimi önem kazanmıştır. Bundan sebeple tedarikçi seçimi sürecinde nicel ve nitel olmak üzere çoklu karar kriterlerinin, seçim sürecinin başarısını artırdığı görülmektedir. Çoklu karar kriterlerinin bulunduğu birçok sayısal yöntem kullanılmaktadır. Bu çalışmada otel işletmelerinde tedarikçi seçimi sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yöntemleri uygulanmış ve her iki yöntemin sonuçları karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Çalışmada fiyat, güvenilirlik, ürün kalitesi, teslimat performansı, ödeme kolaylığı ve referans olmak üzere altı ana kriter, literatür çalışması ve bu konuda uzman otel yöneticileri ile görüşülerek belirlenmiştir.
87
112

REFERENCES

References: 

Akman, G., A. Alkan (2006) "Tedarikçi Zinciri Yönetiminde Bulanık AHP Yöntemi Kullanılarak Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi: Otomotiv Yan Sanayinde Bir Uygulama", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri
Dergisi, 5(9), 23-46.
Alp, İ. (2003) Analitik Hiyerarsi Prosesi, Karar Analizi Ders Notları, Ankara: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü.
Atay, L., A. Özdağoğlu (2008) "Analitik Hyerarşi Süreci (AHS) Yöntemiyle Tedarikçi Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Düzeylerinin Belirlenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi,
38-61.
Otel İşletmelerinde Tedarikçi Seçimi Sürecinde AHP ve BAHP Yöntemlerinin Uygulanması
109
Bali, Ö., C. Gencer, AHP, Bulanık AHP ve Bulanık Mantıkla Kara Harp Okuluna Öğretim Üyesi Seçimi, http://w3.gazi.edu.tr/~ctemel/bali&gencer_2005.pdf, Erişim Tarih: 10.10.2012.
Başlıgil, H. (2005) "The Fuzzy Analytic Hiyerarchy Process for Software Selection Problems", Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri
Dergisi, 3, 24-33.
Bruno, G., E. Esposito, A. Genovese, R. Passaro (2012) "AHP-based Approaches for Supplier Evaluation: Problems and Perspectives", Journal of Purchasing & Supply Management, 18, 159-172.
Celik, M., I.D. Er, A.F. Ozok (2009) "Application of Fuzzy Extended AHP Methodology on Shipping Registry Selection: The Case of Turkish Maritime Industry", Expert Systems with Applications, 36, 190-198.
Chamodrakas, I., D. Batis, D. Martakos (2010) ''Supplier Selection in Electronic Marketplaces Using Satisficing and Fuzzy AHP'', Expert Systems with
Applications, 37, 490-498.
Chan, F.T.S., N. Kumar, M.K. Tiwari, H.C.W. Lau, K.L. Choy (2008) "Global Supplier Selection: A Fuzzy-AHP Approach" International Journal of Production Research, 46(14), 3825-3857.
Chou, T.Y., C.L. Hsu, M.C. Chen (2008) "A Fuzzy Multi-Criteria Decision Model for
International Tourist Hotels Location Selection", International Journal of Hospitality Management, 27, 293-301.
Çakıcı, A.C., B.C. Çetinsöz (2010) "Otel İşletmelerinde Her Şey Dahil Sistemin Satın Alma Politikalarına Yansımaları Üzerine Bir Çalışma", Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 2-19.
Dağdeviren, M. (2007) "Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Personel Seçimi ve Bir Uygulama", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,
22(4), 791-799.
Dağdeviren, M., D. Akay, M. Kurt (2004) "İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarsi Prosesi ve Uygulaması", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19, 131-138.
Dündar, S., F. Ecer (2007) "Öğrencilerin Gsm Operatörü Tercihinin, Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi", 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya: İnönü Üniversitesi.
Ecer, F. (2008) "Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Bir Uygulama",
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 355-369.
110
Gonca MANAP DAVRAS, Meltem KARAATLI
Fua, H., K.
Chu
, P. Chao, H. Lee, Y. Liao (2011) "Using Fuzzy AHP and VIKOR for Benchmarking Analysis in the Hotel Industry", The Service Industries Journal, 31(14), 2373-2389.
Görener, A., K. Toker , K. Uluçay (2012) "Application of Combined SWOT and AHP: A Case Study for a Manufacturing Firm", 8th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 1525 - 1534.
Güner, H., Ö. Mutlu (2005) "Bulanık AHP İle Tedarikçi Seçim Problemi ve Bir Uygulama", V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi, 473-477.
İçöz, O. (1996) Turizm İşletmelerinde Pazarlama, İlkeler ve Uygulama, Ankara: Anatolia Yayıncılık.
Karğın, M. (2010) "Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 195-216.
Kazançoğlu, Y., E. Ada (2010) "Perakende Sektöründe Tedarikçi Seçiminin Bulanık AHP İle Gerçekleştirilmesi", Savunma Bilimleri Dergisi, 9(1), 29-52.
Kılıncçı, Ö., S.A. Önal
(2011
) "Fuzzy AHP Approach for Supplier Selection in a Washing Machine Company", Expert Systems with Applications, 38,
9656-9664.
Koçak,
N
. (2006) Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, (3. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
Kozak, N., M.A. Kozak, M. Kozak (2011) Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar, (5.
Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
Kuruüzüm, A., N. Atsan (2001) "Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 83-105.
Küçük, O., F. Ecer (2007) "Bulanık TOPSIS Kullanılarak Tedarikçilerin
Değerlendirilmesi ve Erzurum'da Bir Uygulama", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 45-65.
Kwiesielewicz, M., E.V. Uden (2004) "Inconsistent and Contradictory Judgements in Pairwaise Comparison Method in the AHP", Computers and Operations
Research, 31, 713-719.
Otel İşletmelerinde Tedarikçi Seçimi Sürecinde AHP ve BAHP Yöntemlerinin Uygulanması
111
Lee, A.H.I.
(2009
) "A Fuzzy Supplier Selection Model with the Consideration of Benefits, Opportunities, Costs and Risks", Expert Systems with
Applications, 36, 2879-2893.
Li, P.P., F. Wang "An Analysis of Essential Competencies of Hotel First Level Supervisors", The International Journal of Organizational Innovation,
140-162.
Liao, Z., J. Rittscher (2007) "A Multi-Objective Supplier Selection Model Under Stochastic Demand Conditions", International Journal of Production Economics, 105, 150-159.
Lin, C., C. Wu (2008) "Selecting a Marketing Strategy for Private Hotels in Taiwan using the Analytic Hierarchy Process", The Service Industries Journal, 28(8), 1077-1091.
Liu, F.H. F, H.L. Hai (2005) "The Voting Analytic Hierarchy Process Method for Selecting Supplier", International Journal Production Economics, 97,
308-317.
Manap, G. (2006) "Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi", Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 157-170.
Murat, G., N.
Çeli
k (2007) " Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesini Değerlendirme: Bartın Örneği" , ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 1-20.
Özdemir, M.S. (2002) "Bir İşletmede Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Performans Değerleme Sistemi Tasarımı", Endüstri Mühendisliği Dergisi, 13(2), 2-11.
Öztaş, K., H. Uçan (2002) Turizm Sektöründe Mutfak Hizmetleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Öztürk, A., Ş. Erdoğmuş, V.S. Arıkan (2011) "Analitik Hiyerarsi Süreci (AHS) Kullanılarak Tedarikçilerin Degerlendirilmesi: Bir Tekstil Firmasında Uygulama", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 93-112.
Öztürk, B.A., Z. Başkaya (2012) "Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ile Bir Ekmek Fabrikasında Un Tedarikçisinin Seçimi", Business and Economics Research Journal, 3(1), 131-159.
Rezaei, J., R. Ortt (2013) "Multi-Criteria Supplier Segmentation Using a Fuzzy Preference Relations Based AHP", European Journal of Operational
Research, 225, 75-84.
112
Gonca MANAP DAVRAS, Meltem KARAATLI
Saaty, T.L. (1980) The Analytic Hierarchy Process, New York: McGraw-Hill International Book Company.
Sarıoğlan, M., C. Avcıkurt (2010) "Tedarik Zinciri Yönetimi İşleyişi Çerçevesinde Konaklama İşletmelerine Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi Teorik Örneği", V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 26-30 Mayıs 2010, Nevşehir.
Şen, E. (2006) KOBİ'lerin Uluslararası Rekabet Güçlerini Arttırmada Tedarik Zincir Yönetiminin Önemi, Ankara: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.
Şen, Z. (2009) Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme, Su Vakfı Yayınları, İstanbul.
Vahidnia, M.H., A.A. Alesheikh, A. Alimohammadi (2009) "Hospital Site Selection Using Fuzzy AHP and Its Derivatives", Journal of Environmental
Management, 90, 3048-3056.
Vargas, L.G. (1990) "An Overview of the Analytic Hierarchy Process and Its Applications", European Journal of Operational Research, 48, 2-8.
Verma, R., M.E. Pullman (1998) "An Analysis of the Supplier Selection Process", Omega, International Journal Managementgmt Science, 26(6), 739-750.
Wang, F.J., C.J. Hung, P.Y.P. Li (2011) "Study on The Crıtical Success Factors of ISO 22000 Implementation in the Hotel Industry", Pak. Journal Statistics, 27(5),
635-643.
Xia, W., Z. Wu (2007) ''Supplier Selection with Multiple Criteria in Volume Discount Environments'', Omega, The International Journal of Management
Science, 35, 494 -504.
Yılmaz, E. (2012) "Bulanık AHP ve VIKOR Bütünleşik Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXXIII(2), 331-354.
Zhang, X., H. Song, G.Q. Huang (2009) "Tourism Supply Chain Management: A New Research Agenda", Tourism Management, 30, 345-358.
Zhu, K.J., Y. Jing, D.Y. Chang (1999) "A Discussion on Extent Analysis Method and Applications of Fuzzy AHP", European Journal of Operational Research, 116, 450-456.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com