Buradasınız

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN SÜPERMARKETLERİN İMAJ BİLEŞENLERİ

The Composition of Image Components of Supermarkets Function in Turkish Republic of Northern Cyprus

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine current composition of image components of supermarkets function in TRNC. For this purpose, the literature review has been done and the definition of the concept and components of the concept has been discussed. The components included in the study are "service provided by the staff", "quality of the product", "product assortment", "atmosphere", "convenience", "price/value" and "fast check out". The variation in the perception of the components with regards to demographic variables, age, gender and education level is also tested in this study. The questionnaire of the study has been applied to shoppers of Lemar and Astro supermarkets which are located in Lefkoşa, Girne and Magosa. The data were collected through face to face interview with the number of 312 usable questionnaires. As a result of the Principal Component Analysis, "service", "price/value", "product assortment" and "convenience" were determined as the components of the study. ANOVA and t-test were used to test the variations in the perceptions of the components. The findings indicate that the perception levels of accesibility, location and ease of entrence of supermarkets of the KKTC are positive; the price/value ratio and service levels are sufficient. Furthermore, those perceptions were varied with the demographic groups of the respondents.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren süpermarketlerin imaj bileşenlerinin mevcut durumunun belirlenmesidir. Bu amaçla, ilgili literatür taranarak, imaj bileşenleri kavramının tanımı ve içeriği tartışılmıştır. Çalışmanın soru kağıdında yer verilen bileşenler "çalışanların sunduğu hizmet", "ürün kalitesi", "ürün çeşitliliği", "atmosfer", "uygunluk", "fiyat/değer" ve "kısa sürede ödeme yapabilmek" olarak sıralanır. Çalışmanın ikincil amacını teşkil eden, bileşenlerin algılanışında demografik değişkenler açısından farklılaşma olup olmadığını test edebilmek için soru kağıdında yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenlerinin ölçümüne de yer verilmiştir. Soru kağıdı, Lefkoşa, Girme ve Magosa'da bulunan Lemar ve Astro süpermarketlerinin müşterilerine uygulanmıştır. Yüzyüze görüşme yöntemi ile 312 kullanılabilir soru kağıdı elde edilmiştir. Yapılan temel bileşenler analizi sonucu, "hizmet", "fiyat/değer", "ürün çeşitliliği" ve "uygunluk" bileşenleri belirlenmiştir. Bu bileşenlerin algılanma düzeylerinin demografik değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermedikleri ise ANOVA ve t-testi ile test edilmiştir. Sonuçta KKTC süpermarketlerinin erişilebilirlik, konum ve giriş açısından uygun, satışa sundukları ürün çeşitleri açısından olumlu, fiyat/değer oranları ve hizmetleri ise yeterli olduğu saptanmıştır. Demografik değişkenler ise beklendiği gibi imaj bileşenlerinin algılanmalarında farklılıklara neden olmaktadır.
57
79

REFERENCES

References: 

Bearden, W.O. (1977) "Determinant Attributes of Store Patronage: Downtown versus Outlying Shopping Areas", Journal of Retailing, 53, 15-22.
Berman, B., J.R. Evans (2006) Retail Management, (10th ed.), New Jersey: Pearson Education Inc.
Bloemer, J., K. Ruyter (1998) "On the Relationship between Store Image, Store Satisfaction and Store Loyalty", European Journal of Marketing, 32(5-6), 499-513.
Burt, S., J. Carralero-Encinas (2000) "The Role of Store Image in Retail Internationalisation", International Marketing Review, 17(4/5), 433-453.
Büyüköztürk, Ş. (2003) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Elkitabı, Ankara: Pagem Yayıncılık.
Chowdhury, J., J. Reardon, R. Srivastava (1998) "Alternative Mods of Measuring Store Image: An Emprical Assessment of Structured versus Unstructured Measures", Journal of Marketing Theory and Practice, 6(2), 72-87.
Dick, A.S., K. Basu (1994) "Customer Loyalty: Toward and Integrated Conceptual Framework", Journal of the Academy of Marketing Science, 22(2), 99¬113.
Doyle, P., I. Fenwick (1974) "How Store Image Affects Shopping Habits in Grocery Chains", Journal of Retailing, 50(Winter), 39-52.
Erdem, O.,
A.B
. Oumlil, S. Tuncalp (1999) "Consumer Values and the Importance of Store Attributes", International Journal of Retail & Distribution
Management, 27(4), 137 -144.
Erdoğan, İ.
(2003
) Pozitivist Metodoloji, Ankara: Erk Yayın ve Dağıtım. Ghosh, A. (1990) Retail Management, (2nd. ed.), Chicago: The Dryden Press.
78
Ebru
GÜNEREN
Golden, L.L., G. Albaum, M. Zimmer (1987) "The Numerical Comperative Scale: An Economical Format for Retail Image Measurement", Journal of Retailing,
63(4), 393-410.
Hair,
J.F.
, R.E. Anderson, R.L. Tatham, W.C. Black (1995) Multivariate Data Analysis, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
Hassan, Y., N.M.N. Muhammad, H. Abu Bakar (2010) "Influence of Shopping Orientation and Store Image on Patronage of Furniture Store", International Journal of Marketing Science, 2(1), 175-184.
Hildebrandt, L. (1988) "Store Image and Prediction of Performance in Retailing", Journal of Business Research, 17(1), 91-100.
James, D.L., R.M. Durand, R.A. Dreves
(1976
) "The Use of a Multi-Attribute Attitude in Store Image Study", Journal of Retailing, 52(Summer), 23-34.
Joyce, M.L., D.R. Lampert (1996) "Memories of the Way Stores were and Retail Store Image", International Journal of Retail and Distribution Management,
24(1), 24-33.
Kayri, M. (2009) "Araştırmalarda Gruplar Arası Farkın Belirlenmesine Yönelik Çoklu Karşılaştırma (Post-Hoc) Teknikleri", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 51-64.
Keaveney, S.M., K.A. Hunt (1992) "Conceptualization and Operationalization of Retail Store Image: A Case of Rival Middle-Level Theories", Journal of Academy of Marketing Science, 20(2), 165-76.
Kotler, P., G. Armstrong (2010) Principles of Marketing, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, Inc.
Kunkel, J., L. Berry (1968) "A Behavioral Conception of Retail Image", Journal of Marketing, 32(October), 21-27.
Lindquist, J.D. (1974-75) "Meaning of Image", Journal of Retailing, 50(4), 29-38.
Martineau, P. (1958) "The Personality of the Retail Store", Harvard Business Review,
36(Jan-Feb), 47-55.
May, G.E. (1974-1975) "Practical Applications of Recent Retail Image Research",
Journal of Retailing, 50(4), 15-20.
Meyers-Levy, J., D. Maheswaran (1991) "Exploring Differences in Males' and Females' Processing Strategy", Journal of Consumer Research, 18(1), 63¬70.
Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Faaliyet Gösteren Süpermarketlerin İmaj Bileşenleri
79
Meyers-Levy, J., B. Sternthal (1991) "Gender Differences in the Use of Message Cues and Judgments", Journal of Marketing Research, 28(1), 84-96.
Nevin,
J.R.
, M.J. Houston (1980) "Image as a Component of Attraction to Intra-Urban Shopping Areas" Journal of Retailing, 56(1), 77-93.
Oxenfeldt, A. (1974-1975) "Developing a Favorable Price-Quality Image", Journal of
Retailing, 50(4) Winter: 8-15.
Pan, Y., G.M. Zinkhan (2006) "Determinants of Retail Patronage: A Meta-Analytical Perspective", Journal of Retailing, 82(3), 229-243.
Pessemier, E.A (1980) "Store Image and Positioning'', Journal of Retailing, 56(1), 94¬106.
Samlı,
C.A.
, J.P. Kelly, H.K. Hunt (1998) "Improving the Retail Performance by Contrasting Management -and Customer - Perceived Store Images: A Diagnostic Tool for Corrective Action" Journal of Business Research, 43,
27-38.
Serin,
O.
, N.B. Serin, G. Saygılı (2010) "İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri'nin (ÇPÇE) Geliştirilmesi", İlköğretim Online,
9(2), 446-458.
Sullivan, M., D. Adcock (1996) Retail Marketing, London: Thomson Learning.
Tabak, B.İ., Ö. Özgen, B. Akyol (2005) "Süpermarket İmaj Kriterlerinin Değerlendirilmesi: İzmir İli Uygulaması", Süleyman Demirel Üniversitesi,
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 10(1), 131-148.
Tavşancıl, E. (2002) Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Thang, D.C.L., B.L.B. Tan (2003) "Linking Consumer Perception to Preference of Retail Stores: An Empirical Assessment of the Multi-Attributes of Store Image", Journal of Retailing and Consumer Services, 10, 193-200.
Yeniçeri, T. (2005) "Tüketicilerin Mağaza İmajı Algılamaları ve Sosyo-Demografik Özelliklerinin Alışveriş Tutarları İtibariyle Karşılaştırılması" Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 373-393.
Yıldırım, K. (2005) "Bir Ticari Mekan İmajının Müşteri Karakteristiklerine Bağlı Olarak Farklı Yorumlanması" Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Dergisi, 20(4), 473-481.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com