Buradasınız

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDEKİ GENÇ NÜFUSUN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The century that we live in marks the ever increasing importance of entrepreneurship. An entrepreneur is a bold and creative person. Entrepreneurship, as ancient as human history, is a creative and innovative activity which is carried out for the purpose of first setting up and pursuing a business and then making profit and growing the business. The objective of this paper is to reveal the general views and perceptions of youngsters in Central Anatolia on entrepreneurship and to determine the barriers blocking setting up their own businesses. It is very important for a country to create entrepreneurs, who have the dynamism to create economic value for the country’s progress and development and to adapt to the changing conditions for increasing the growing trend.
Abstract (Original Language): 
İçinde bulunduğumuz yüzyılda girişimciliğin değeri her geçen gün artmaktadır. Girişimci cesur ve yaratıcı bir kişidir. İnsanlık tarihi kadar eski olan girişimcilik ise piyasadaki risk ve belirsizliklere rağmen öncelikle varlığını sürdürmek, daha sonra kar elde etmek ve büyümek amacıyla yaratıcı ve yenilikçi bir işletme faaliyetinin yürütülmesidir. Bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için ekonomik değer yaratacak, büyümeye ivme kazandıracak hızla değişen koşullara uyum sağlayabilme dinamizmine sahip girişimciler yaratabilmesi son derece önemlidir. Bu çalışma İç Anadolu Bölgesi genç nüfusunun girişimciliğe bakışını, girişimcilik algısını ve genel olarak kendi işini kurmasının önündeki engelleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
7-28

REFERENCES

References: 

ARIKAN, Semra (2004), Girişimcilik-Temel Kavramlar ve Bazı güncel
Konular, Sayasal Kitapevi.
BYGRAVE William ve HOFER, Charles (1991), “Theorizing About
Entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice Winter,
ss. 13-14.
COULTER, Mary (2008), Entrepreneurship in Action, Prentice Hall-Pearson
Education Inc. Nex Jersey.
ÇELİK, Adnan ve AKGEMCİ, Tahir (1998), Girişimcilik Kültürü ve Kobiler,
Nobel Yayınları, Ankara.
DİLSİZ, İrfan ve KÖLÜK, Nihat (2008), Meslek Yüksekokulları İçin girişimcilik,
Detay Yayıncılık, Ankara.
DÖM, Serpil (2008), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay
Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.
LAMBİNG, Peggy ve KUCHL, R. Charles (2000), Entrepreneurship, Second
Edition, Prentince Hall.
MİNNİTİ, Maria ve BYGRAVE, William (2000), “The Social Dynamics of
Entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice, Spring.
SCHUMPETER, A. Joseph (1991), The Economics and Sociology of
Capitalism, Editör: Richard Swedberg, Prinston Unuversity Pres,
New Jersey.
SCHUMPETER, Joseph (1947), Economic Theory and Entreprenevrid
History, Cilt: 7, ss. 63-84.
SCİASCİA Salvatore ve De Vita Ricardo (2004), The Development of
Entrepreneurship Research, Working Paper.
SUNAR, Lütfi (2011),Türkiye’de İş Ortakları Durum Çözüm Öneriler, İTO,
İGİAD, İstanbul
TEKİN, Mahmut (2004), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Ankara.
TİTİZ, Tınaz (1994), Girişimcilik, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
TOP, Seyfi (2006), Girişimcilik – Keşif Süreci, Beta Yayınları, İstanbul.
TUNÇ, Barbaros (2007), İşletmelerde Yaratıcılık, Yenilikçilik, Girişimcilik
Yönetimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
TUTAR, Hasan ve KÜÇÜK, Orhan (2003), Girişimcilik ve Küçük İşletme
Yönetimi, Seçkin Yayınları, Ankara.
YENİÇERİ, Özcan ve İNCE, Mehmet (2005), Bilgi Yönetim Stratejileri ve
Girişimcilik, 19. Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul.
YURTSEVEN, Rıdvan (2007), Girişimcilik Küçük Bir İşletme Kurmak ve
Yönetmek, Detay Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com