Buradasınız

BETONARME PANEL ELEMANLARLA ÜRETİLECEK GEÇİCİ YAPILARDA FARKLI BİNİ TİPLERİNE GÖRE PERFORMANS ANALİZLERİ

PERFORMANCE ANALYSIS OF TEMPORARY BUILDINGS CONSTRUCTED USING CONCRETE PANEL ELEMENTS BY DIFFERENT OVERLAPS TYPES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Temporary buildings made of reinforced concrete panel elements have an important place in the field of construction. However, the detail solutions must be correct in order to have a flawless production process. In the production process of panel elements, along with faster production, it is intended to provide resistance to climatic conditions, loads, damages caused by the user and the impact of hits, as well as providing insulation. These aims can only be satisfied by using suitable overlapping types in the connections of the surfaces of the panels. In this study, the performance of temporary buildings is analyzed through the overlap types of structures.
Abstract (Original Language): 
Betonarme panel elemanlarla üretilen geçici yapılar, yapı sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, sorunsuz bir üretim için detay çözümlerinin doğru olması gerekmektedir. Panel elemanlarla üretimde, hızlı üretim ile birlikte; iklim koşullarına, yüklere, kullanıcı zararlarına ve darbe etkilerine dayanabilme ve yalıtımları sağlayabilme de amaçlanmaktadır. Bütün bu faktörler, panellerin uygun bir biçimde ve birleşim yüzeylerindeki uygun bini tipleriyle gerçekleşebilecektir. Bu çalışmada, geçici yapılardaki yapıya ait performanslar, bini tipleriyle ilişkilendirilerek analiz edilmeye çalışılmıştır.
307
319

REFERENCES

References: 

1. Ayaydın, Y., Koman, İ., Mimarlar İçin 12
Soruda Beton Prefabrikasyon, Birmat Matbaası,
İstanbul, 2004.
2. Koncz, T., Prefabrikasyon’a Giriş
“Endüstrileşmiş Yapı Üretimi”, Yapı Merkezi
Yayınları, İstanbul, 1979.
3. Sayın, E., Introductory Systems Approach, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Basım İşliği, Ankara, 1985.
4. Riggs, J. L., Economic Decision Models,
McGraw-Hill Book Co., Tokyo, 1968.
5. Nadler, G., Work Design-A System Concept,
Richard D. Irwin Inc., Homewood, Illinois, 1970.
6. Rivett, P. Principles of Model Building-The
Construction of Models for Decision Analysis,
John Wiley and Sons. London, 1972.
7. Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi,
(4.Baskı), Sanem Matbaacılık San. ve Tic. A. Ş.,
Ankara, 1991.
8. Ervan, M. K., Acil Durumlarda
Kullanılabilecek Demontabl Yapıların Tasarım
Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik
Kavramsal Bir Model, Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995.
9. Reinhardt, H. W., “Demountable Concrete
Structures: A Challenge for Precast Concrete”,
Proceedings of the International Symposium,
Delft University Press, Rotterdam, The
Netherlands, Pages: 1-3, May 30-31, 1985.
10. Kronenburg, R., Portable Architecture (Third
Edition), Elsevier/Architectural Press, Oxford,
2003.
11. Weiss, G. C., “Demountable concrete buildings,
structural design of floor slabs with concrete
elements and aluminium foam”, Conference on
Advances in Construction Materials, Berlin
Heidelberg, Pages: 697-709, 2007.
12. Suryani, S., Mohamad, N., “Structural Behaviour
of Precast Lightweight Foamed Concrete
Sandwich Panel under Axial Load: An
Overview”, International Journal of Integrated
Engineering - Special Issue on ICONCEES,
Vol. 4, No. 3, 2012, Pages: 47-52.
13. Yardim, Y., Waleed, A. M. T., Jaafar, M. S.,
Laseima, S., “AAC-Concrete Light Weight
Precast Composite Floor Slab”, Construction
and Building Materials, Volume: 40, Pages:
405-410 March 2013.
14. Baran, M., Canbay, E., Tankut, T., “Beton
Panellerle Güçlendirme- Kuramsal Yaklaşım”,
İMO Teknik Dergi, Cilt: 21, Sayı: 1, 4959-4978,
Ocak 2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com