Buradasınız

BARTIN, ULUS İLÇESİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI VE LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMLERİNİN HEYELAN DUYARLILIK ÇALIŞMASINA UYGULANMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI

APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND LOGISTIC REGRESSION METHODS TO LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING AND COMPARISON OF THE RESULTS FOR THE ULUS DISTRICT, BARTIN

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to prepare a landslide susceptibility map for the Ulus district in Bartın, in the Black Sea region of Turkey, by utilizing logistic regression (LR) and artificial neural network (ANN) analyses. In this study, the landslide classification map prepared by The General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) was used as a base map for landslide occurrence. The entire analyses were implemented with respect to active landslides. Fourteen explanatory variables were digitized, compiled and manipulated within a GIS environment. The study area was divided into 250 m x 250 m grid cells and Kernel density estimation technique was applied to obtain more meaningful population distribution over the area for the landslide inventory information. All variables were incorporated into this developed inventory data (dependent variable). The dependent variable was divided into two data sets as calibration and validation. Two different methods, LR and ANN analyses were utilized to find the relationship between the dependent and independent variables and also to compare the results of these techniques for the production of landslide susceptibility zonation, and to evaluate the optimum susceptibility zonation method.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) dayalı lojistik regresyon (LR) ve yapay sinir ağı (YSA) analizlerini kullanarak, Karadeniz bölgesindeki Bartın ilinin Ulus ilçesi için bir heyelan duyarlılık haritası hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu araştırma kapsamında, Maden Tetkik ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan heyelan envanter haritası, heyelan sınıflandırma haritasına temel olarak alınmıştır. Çalışma alanındaki analizlerin tamamı aktif heyelanlara istinaden gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, on dört açıklayıcı değişken CBS’de sayısallaştırılmış, birleştirilmiş ve düzenlenmiştir. Çalışma alanı 250 m x 250 m’lik hücrelere bölünmüş ve heyelan envanter bilgisinin, alan üzerindeki yayılımının daha anlamlı bir popülasyon dağılımı göstermesini sağlamak için çekirdek (Kernel) yoğunluğu yöntemi uygulanmış, tüm değişkenler, oluşturulmuş olan bu envanter verisine dahil edilmiştir. Bağımlı değişken, kalibrasyon ve doğrulama olarak iki veri setine ayrılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi bulmak ve farklı tekniklerin oluşturduğu heyelan duyarlılık bölgelemesi sonuçlarını karşılaştırıp en uygun duyarlılık yöntemini değerlendirmek için LR ve YSA olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmıştır.
163
173

REFERENCES

References: 

1. Gökçe, O., Özden, Ş. ve Demir, A., Türkiye’de
Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı
Afet Bilgi Envanteri, T.C. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Afet Etüt
ve Hasar Tespit Daire Başkanlığı. Ankara, s 117,
2008.
2. Akgün, A. ve Bulut, F., “GIS-based Landslide
Susceptibility for Arsin-Yomra (Trabzon, North
Turkey) Region”, Environmental Geology, Cilt
51, 1377-1387, 2007.
3. Terlien, M.T.J., Van Westen, C.J. ve Van Asch,
T.W.J., “Deterministic Modelling in GIS-based
Landslide Hazard Assessment”, Geographical
Information Systems in Assessing Natural
Hazards, Editorler: Carrara, A., Guzzetti, F.,
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The
Netherlands, 57– 77, 1995.
4. Kanevski, M., “Advanced Mapping of
Environmental Data: Introduction”, Editör:
Kanevski, M., Advanced Mapping of
Environmental Data, ISTE Ltd and John Wiley
& Sons, Inc, 1-17, 2008.
5. Ohlmacher, G.C. ve Davis, J.C., “Using Multiple
Logistic Regression and GIS Technology to
Predict Landslide Hazard in Northeast Kansas,
USA”, Engineering Geology Cilt 69, 331-343,
2003.
6. Brabb, E.E., “Innovative Approaches to
Landslide Hazard Mapping”, Proceedings 4th
International Symposium on Landslides,
Toronto, Cilt 1, 307–324, 1984.
7. Guzzetti, F., Carrarra, A., Cardinali, M. ve
Reichenbach, P., “Landslide Hazard Evaluation:
A Review of Current Techniques and Their
Application in a Multi-Scale Study, Central Italy,
Geomorphology, Cilt 31, 181-216, 1999.
8. Guzzetti, F., Reichenbach, P., Cardinali, M.,
Galli, M. ve Ardizzone, F., “Probabilistic
Landslide Hazard Assessment at The Basin
Scale”, Geomorphology, Cilt 72, 272–299,
2005.
Bartın, Ulus İlçesi İçin Yapay Sinir Ağı ve Lojistik Regresyon Yöntemlerinin… A.M. Eker ve ark..
Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 27, No 1, 2012 173
9. Erener, A. ve Düzgün, H.S.B., “Improvement of
Statistical Landslide Susceptibility Mapping by
Using Spatial and Global Regression Methods in
The Case of More and Romsdal (Norway)”,
Landslides, Cilt 7, No 1, 55–68, 2010.
10. Lee, S., Chwae, U. ve Min, K., “Landslide
Susceptibility Mapping by Correlation Between
Topography and Geological Structure: The
Janghung Area, Korea”, Geomorphology, Cilt
46, 149-162, 2002.
11. Süzen, M.L., “Data Driven Landslide Hazard
Assessment Using Geographical Information
Systems and Remote Sensing”, Doktora tezi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, 2002.
12. Ercanoğlu, M. ve Gökçeoğlu, C., “Use of Fuzzy
Relations to Produce Landslide Susceptibility
Map of a Landslide Prone Area (West Black Sea
Region, Turkey)”, Engineering Geology, Cilt
75, No 3/4, 229-250, 2004.
13. Gökçeoğlu, C., Sönmez, H., Nefeslioğlu, H.,
Duman, T.Y. ve Çan, T., “The 17 March 2005
Kuzulu Landslide (Sivas, Turkey) and
Landslide-Susceptibility Map of Its Near
Vicinity”, Engineering Geology, Cilt 81, No 1,
65–83, 2005.
14. Guzzetti, F., Reichenbach, P., Ardizzone, F.,
Cardinali, M. ve Galli, M., “Estimating The
Quality of Landslide Susceptibility Models”,
Geomorphology, Cilt 81, 166–184, 2006.
15. Gökçeoğlu C. ve Sezer E., “A Statistical
Assessment on International Landslide Literature
(1945–2008)”, Landslides, Cilt 6, 345–351,
2009.
16. Rossi, M., Guzzetti, F., Reichenbach, P., Cesare,
M.A. ve Silvia, P., “Optimal Landslide
Susceptibility Zonation Based on Multiple
Forecasts”, Geomorphology, Cilt 114, 129–142,
2010.
17. DMİGM, Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü Web Sayfası
(http://www.meteor.gov.tr). Erişim tarihi:
21.06.2010.
18. Duman, T.Y., Çan, T., Emre, O., Keçer, M,,
Doğan, A., Ateş, S. ve Durmaz, S., Landslide
Inventory of Northwestern Anatolia”.
Engineering Geology, Cilt 77, 99–114, 2005.
19. Timur, E. ve Aksay A., 1/100.000 scaled
Geological Maps of Turkey, Zonguldak F29
Quadrangle, MTA Institution Publication,
2002.
20. Gedik, İ. ve Aksay A., 1/100.000 scaled
Geological Maps of Turkey, Zonguldak E29
Quadrangle, MTA Institution Publication ,
2002.
21. Sayılı, A., Derman, A.S. ve Kırıcı, S.,
“Sedimentology and Diagenesis of the İnaltı
Formation of Age Upper Jurassic in Western
Black Sea Region”, 9th Petroleum Congress
and Exhibition of Turkey, 151-160, Ankara,
1992.
22. Kuşçu, İ., Parke, J.R., White, R.S., McKenzie,
D., Anderson, G.A., Minshull, T.A., Görür, N. ve
Şengör, A.M.C., “Amasra Acıklarında Aktif
Kutle Kayması ve Bunun Bolgesel Tektonik
Hareketlerle İlişkisi”, MTA Dergisi, Cilt 128,
27-47, 2004.
23. Yiğitbaş¸ E, Elmas A, Sefunç. A ve Özer, N.,
“Major Neotectonic Features of Eastern
Marmara Region, Turkey: Development of the
Adapazarı–Karasu Corridor and Its Tectonic
Significance”, Geological Journal, Cilt 39, 179-
198, 2004.
24. Şengör, A.M.C, Görür, N. ve Şaroğlu, F.,
“Strike-Slip Faulting and Related Basin
Formation in Zones of Tectonic Escape: Turkey
as a Case Study”, Strike-slip Deformation,
Basin Formation and Sedimentation da.
Economical Paleontology and Mineralogy
Special Publication, Editörler: Biddle, K.T.,
Blick, N.C., Cilt 37, 227-264, 1985.
25. Varnes, D.J., “Slope Movements, Type and
Processes”, Landslide Analysis and Control,
Transportation Research Board, National
Academy Sciences Special report 176, Editörler:
Schuster, R.L., Krizek, R.J., Washington, DC,
11–33, 1978.
26. WP/WLI, International Geotechnical societies’
UNESCO Working Party on World Landslide
Inventory: “A Suggested Method for Describing
the Activity of a Landslide”, Bulletin of the
International Association of Engineering
Geology, Cilt 47, 53–57, 1993.
27. Moore, I.D., Grayson, R.B. ve Ladson, A.R.,
“Digital Terrain Modeling: A Review of
Hydrological, Geomorphological and Biological
Applications”, Hydrological Processes, Cilt 13,
No 4, 305– 320, 1991.
28. Lee, S. ve Min, K., “Statistical Analysis of
Landslide Susceptibility at Yongin, Korea”,
Environmental Geology, Cilt 40, 1095-1113,
2001.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com