Buradasınız

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulamalarına İlişkin Yeterlik Algıları

An Investigation of Preservice Biology Teachers’ Self-Efficacy Beliefs Regarding the Application of Teaching Methods and Techniques

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to determine preservice biology teachers’ self-efficacy beliefs regarding the application of teaching methods and techniques. The study was based on survey model. The participants were the preservice biology teachers enrolled in Gazi Faculty of Education and in the program of pedagogical competency at Gazi University. The efficacy scale of biology teaching methods and techniques, which was developed by the researchers, was used to collect data The Cronbach alpha value of the scale was determined as .87 The data collected were analyzed with SPSS using t-test, ANOVA and the values of frequency, mean, standard deviation were provided. The results revealed that preservice biology teachers’ self-efficacy beliefs regarding the teaching methods and techniques were differed significantly in accordance with variables such as whether there are any teachers in the family and their level of knowledge.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı biyoloji öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri uygulamaları ile ilgili yeterlik algılarını belirlemektir. Araştırma tarama modeli şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Gazi Eğitimi Fakültesinde kayıtlı biyoloji öğretmen adayları oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Biyoloji Öğretim Yöntem ve Teknikleri Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .87 olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler SPPS paket programında t- testi ve ANOVA ile analiz edilmiş; frekans, ortalama, standart sapma değerleri verilmiştir. Araştırma sonunda biyoloji öğretmen adaylarının öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili yeterlik algı düzeylerinin ailede öğretmenlik durumu, bilgi düzeyi değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir.
51-65

REFERENCES

References: 

Akbaş. A. ve Çelikkaleli. Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının cinsiyet öğrenim türünün üniversitelerine göre incelenmesi. Journal of Education Faculty of University Mersin, 2(1). 98-110.
Ashton. P. T. & Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers' sense of efficacy and student achievement. New York: Longman.
Bandura. A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Bender, W. N. & Ukeje, I. C. (1989) Instructional strategies in mainstream classrooms: Prediction of the strategies teachers select. Remedial and Special Education, 10, 23-30.
Bleicher. R. E. (2004). Revisiting the STEBI-B: Measuring self-efficacy in preservice elementary teachers. School Science and Mathematics, 104, 383-391.
Bıkmaz. F. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz yeterlilik inancı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 161. 183.
Budak. Y. ve Demirel. Ö. (2003). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyacı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 33, 62-81.
Demirel. Ö. (2002). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem A.
Çimen & Yılmaz GEFAD / GUJGEF 33(1): 51-65 (2013)
63
Ekici. G., Çimen. O., Gökmen. A., Atik, A. ve Altunsoy. S. (2010). Öğretmen adaylarinin öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre incelenmesi. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 13-15 Mayıs 2010.
Gerçek. C., Yılmaz. M., Köseoğlu. P. ve Soran. H. (2004). Hacettepe üniversitesi biyoloji eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin biyoloji öğretiminde öz-yeterlik inançları. Uluslararası 2.Balkan Eğitim Bilimleri Kongresi. 08-10 Ekim, Edirne.
Gömleksiz. N. ve Fidan. E. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin web pedagojik içerik bilgisine ilişkin öz-yeterlik algı düzeyleri. Turkish Studies, 6(4), 593-620.
Güçlü. N. (2002). Sistem yaklaşımı ve eğitim örgütleri. İçinde, Leyla Küçükahmet (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş, Ankara: Nobel.
Hoy. W. K., & Woolfolk. A. E. (1990). Socialization of student teachers. American Educational Research Journal, 27, 279-300.
Jarretts. O. S. (1999). Science interest and confidence among preservice elementary teachers. Journal of Elementary Science Education, 11(1), 49-59.
Karasar. N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
Küçükyılmaz. A. ve Duban, N. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz yeterlilik inançlarının artırılabilmesi için alınacak önlemlere ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-23.
MEB. (2002). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim.
MEB. (2006). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara.
Pajares. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, 307-332.
Pajares. F. (1996). Self-efficacy beliefs in achievement settings. Review of Educational Research, 66, 543-578.
Savran. A. ve Çakıroglu. J. (2001). Preservice biology teachers’ perceived efficacy beliefs in teaching biology. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 105-112.
Schunk. D. H. (1989). Self-efficacy and cognitive skill learning. In C. Ames & R. Ames (Eds.), Research on motivation in education, Vol. 3. Goals and cognitions (pp. 13-44). San Diego: Academic.
Sünbül. A. M. ve Arslan. C. (2007). Öğretmen yeterlilik ölçeğinin geliştirilmesi ve bir araştırma örneği. Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi. http://tef.selcuk.edu.tr/salan/sunbul/f/f17.pdf. adresinden 07.03.2012 tarihinde erişim sağlanmıştır.
Biyoloji Öğretmen Adaylarının…
64
Tschannen-Moran. M., Woolfolk Hoy. A., & Hoy. W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 6, 202-248.
Tosun. T. (2000). The beliefs of preservice elementary teachers toward science and science teaching. School Science and Mathematics, 100(7), 374-379.
Özdemir. S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(54), 277-306.
Yaman. S., Cansüngü. Ö. ve Altunçekiç. A. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının özyeterlik inanç düzeylerini incelenmesi üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 355-364.
Yılmaz. M., Köseğlu. P., Gerçek. C. ve Soran. H. (2004). Öğretmen öz-yeterlik inancı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 58(5), 50-54
Yılmaz. M. ve Çimen. O. (2008). Biyoloji eğitimi tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin biyoloji öğretimi öz-yeterlik inanç düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 20-29.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com