Buradasınız

Öğretmenlik Mesleğini Yapmayan Eğitim Fakültesi Mezunlarının Lisans Eğitimlerinin Günlük Yaşantılarına Etkisinin İncelenmesi

Research on the Effect of Undergraduate Education on the Daily Lives of Faculty of Education Graduates Who Do Not Practice Teaching Profession

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, except for the teaching profession in public institutions working in the SSME (Secondary Science and Mathematics Education), part of the graduates was conducted to investigate the effect of partition information in the daily routine. In the research, screening model has been used and interview method which is a qualitative research technique has been aplied. Data were collected by semi-structured interview form was prepared. The information obtained in the form of a call issued in the form of indicator chart, graduates gave the answers they were classified, as frequency and percentage were determined. As a result, graduates have been found to be the effect of partition information in the daily lives; the graduates indicated that they use the partition information in all areas of life. Outside the teaching profession of graduates doing their duty, their partition information in the field, formation and general cultural level, they are working in institutions and determined that varies according to the task. In addition, this effect decreased over time. Especially the knowledge of the formation of social relationships in the workplace has been found to be effective.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, öğretmenlik mesleği dışında kamu kurumlarında görev yapan OFMAE (Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi) bölümü mezunlarının lisans bilgilerinin günlük yaşantılarına etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmış olup, nitel araştırma tekniği olan görüşme yöntemi uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formu ile elde edilen bilgiler belirtke tablosu şeklinde verilmiş, mezunların vermiş oldukları cevaplar tasnif edilmiş, frekans ve yüzde olarak ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda; mezunların bölüm bilgilerinin günlük yaşantılarına etkisinin olduğu ve hayatın her alanında kullanmakta oldukları tespit edilmiştir. Mezunların aldıkları lisans bilgilerinin alan, formasyon ve genel kültür düzeyleri, görev yapmakta oldukları kurum ve yapılan göreve göre etki düzeylerinin değişiklik göstermekte olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu etkinin zamanla azaldığı görülmüştür. Özellikle alınan formasyon bilgisinin iş yerlerinde sosyal iletişimlerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
205-220

REFERENCES

References: 

Akar, İ. (1990). Türkiye’de öğretmen istihdam politikası ve uygulaması
(Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
Alkan, C. (1998). Öğretmenlik mesleğinde istihdam. Çağdaş Eğitim Dergisi, Mart
1998, 241.
Bülbül, A. S. (1983). Eğitim planlaması ve harcamaları, Cumhuriyet döneminde eğitim.
İstanbul: MEB Yayınları.
Devlet Planlama Teşkilatı [DPT]. (1986). Türkiye’de yükseköğretim reformu ve
insangücü potansiyeli. Ankara.
Duman, T. (2005). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihçesi. Eğitim Fakültelerinde
Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu. Ankara.
Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı
Yayıncılık.
Ergezen, S. (1994). Biyoloji eğitiminin önemi ve orta öğretimde biyoloji öğretimi. I.
Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu. 9 Eylül Üniversitesi Yayınları, ss:171-177.
Gökçakan, Z. (2005). Öğretmenlik mesleğinin geleceği ve istihdam sorunu. Eğitim
Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme
Sempozyumu. Ankara.
Kaptan, S. (1983). Eğitim-insan gücü-istihdam ilişkisi. DPT, Mayıs (Çoğaltma).
Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri (11.Baskı). Ankara.
Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (17.baskı). Ankara: Nobel.
Miles, B. M., & Huberman, M. A. (1994). Qualitative data analysis (2th Ed.) Sage
Publications.
Sezgin, İ. (1984). Mesleki ve teknik eğitimin eğitim hizmetlerindeki yeri ve önemi.
Tercüman Milli Eğitim Sempozyumu, Ankara.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.
Ankara: Seçkin.
Yılman, M. (2006). Türkiye’de öğretmen eğitiminin temelleri (2. Basım). Ankara:
Nobel.
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html (Nisan, 04, 2008)http://www.osym.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx (Ekim, 10, 2010)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com