Buradasınız

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Düşünceleri

The Study of Classroom Teachers’ Perspectives Towards Inclusive Education

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is examining classroom teachers’ perspectives towards inclusive education. The population of this descriptive study is the classroom teachers who works in Çanakkale, they have inclusive student. The sample study is choose 151 classroom teacher for random in population. In this point, a scale is created by the researchers, has been applied. The results of research shows that, there is no significant difference of the level of the classroom but the significant difference comes into being in some substances of scale for example the gender of teacher, seniority of theacher, in-service training of level , self efficiency of teachers.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin düşüncelerini tespit etmektir. Bu betimleyici çalışmanın evreni, Çanakkale İlinde görev yapan kaynaştırma eğitimine tabi öğrencisi olan sınıf öğretmenleridir. Çalışmanın örneklemi is e evren içerisinden random olarak seçilen 151 sınıf öğretmenidir. Araştırmada bu doğrultuda araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin görev yaptığı sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunamazken, öğretmen cinsiyeti, kıdem durumu, hizmet içi eğitim alma durumu ve kendini yeterli hissetme durumu değişkenlerine göre ölçeğin bazı maddelerinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.
749-770

REFERENCES

References: 

Ataman, A. (1996). Öğretmen Yetiştiren Eğitim Fakültelerine Öğretim Elemanı
Yetiştirilmesi ve Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Yeni Türkiye (Eğitim özel
Sayısı), 2(7), 382-389.
Battal, İ. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin ve Branş Öğretmenlerinin Kaynaştırma
Eğitimine İlişkin Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
Çuhadar, Y. (2006). İlköğretim Okulu 1-5. Sınıflarda Kaynaştırma Eğitimine Tabi Olan
Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Hazırlanması,
Uygulanması, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile İlgili Olarak Sınıf Öğret-menleri ve Yöneticilerin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3 (2010) 749-770 770
Eripek, S. (1986). Engelli Çocukların Normal Sınıflara Yerleştirilmesi-Kaynaştırma.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(2): 40-45.
Gürgür, H. (2005). Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı İlköğretim Sınıfında İşbirliği
İle Öğretim Yaklaşımının İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara
Üniversitesi, Ankara.
Karadeniz, G. (2002). Eğitimde Kaynaştırma (Entegrasyon). Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
Kaya, İ. (2005). Anasınıfı Öğretmenlerinin Kaynaştırma (Entegrasyon) Eğitimi
Uygulamalarında Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.
Kayaoğlu, H. (1999). Bilgilendiren Programının Normal Sınıf Öğretmenlerinin
Kaynaştırma Ortamındaki İşitme Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarına
Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
Kniveton, B. H. (2004). A study of perceptions that significant others hold of the
inclusion of children with difficulties in mainstream, Educational Studies,
30(3), 331-343.
M.E.B., (2001). 2002 Yılı Basında Milli Eğitim . Ankara: M.E.B. A.P.K.K.B.
M.E.B., (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Ankara: MEB Yayınevi
Özaksoy, M. & A. Zihni. (2001). Bireyselleştirilmiş Eğitim Kılavuz Taslağı. Ankara:
Milli Eğitim Müdürlüğü.
Özokçu, O. (2002). Kaynaştırma Uygulamasının Başarısında Rol Oynayan Etmenler.
Çoluk Çocuk Dergisi, 33: 25-26.
Sarı, H. (2002). Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin Eğitimleriyle İlgili Öneriler.
Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Sucuoğlu, B. (2004) Türkiye‟de Kaynaştırma Uygulamaları: Yayınlar/Araştırmalar.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 15-23.
Yılmaz, B. (2004). Engelli Kullanıcılar İçin Temel Eğitim Binaları Tasarımının
Kaynaştırma Eğitimine Yönelik İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com