Buradasınız

Futbolda Teknik, Dayanıklılık ve Sürat Çalışmalarının Genç Futbolcuların Bazı Fizyolojik Parametrelerine Etkileri

Effect of Technical, Aerobic and Speeed Training Specific to Soccer Upon Some Physiological Parameters of Young Male Soccer Players

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study was carried out to determine the effect of technical, aerobic and speed training specific to soccer upon the physiological performance ofyoung players. The study was participated by 14 player experimental group with an average age of 15.21 ± 0.80 years and 14 player with an average age of 14.93 ±0.73 years control group playing in Ankaragücü young male team. The experimental group was subjected 1.5 - 2 hours a day, 5 day a week speed exercise for a period of 8 weeks. Control group on the other hand continued their routine training program. In order to test the effect of the exercise program there were physiologic measurements performed on both the control and experimental groups prior and after the exercise program to determine the parameters such as age, height, body weight, resting heart rate, diastolic and systolic blood pressure , body fat ratio, 30-50 m sprint times and max VO2 values. The results of these tests revealed that except for systolic blood pressure and maxVO2 there were significant changes in the pre and post exercise values of all parameters in the experimental groups( p<0.01). The descriptive statistics and the difference between the pre and post test values were carried out by the use of paired simple ttest with 11.0 SPSS software. As a result of this study there were statistically significant differences observed between all the parameters ( p<0.01) except systolic blood pressures at rest and Max VO2.
Abstract (Original Language): 
Futbola özgü teknik, dayanıklılık ve sürat çalışmalarının, genç futbolcularda bazı fizyolojik etkilerini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmaya Ankaragücü genç takımında yer alan yaşortalaması15.21 ±0.80 yıl olan 14 kişilik deney grubu ile yaş ortalaması14.93 ±0.73 yıl olan 14 kişilik kontrol grubu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya katılan deney grubundaki deneklere 8 hafta süreyle haftada 5 gün, günde ortalama, 1,5-2 saat süreli teknik, dayanıklılık ve sürat antrenman programı uygulanmıştır. Kontrol grubu denekleri ise rutin antrenman programlarına devam etmiştir. Antrenman programının etkisini test etmek amacıyla hem deney grubu hem de kontrol grubuna araştırma öncesi ve sonrasında fiziksel, fizyolojik (yaş, boy, vücut ağırlığı, istirahat kalp atım sayısı, diastolik ve sistolik kan basıncı, vücut yağ% ve MaxVO2) testler uygulanmıştır. Elde edilen verilere ait tanımlayıcıistatistik, bağımsız değişkenlere ait ön ve son test arasındaki farklar için paired simple ttesti 11.0 SPSS paket programıile yapılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubundaki deneklerin istirahat sistolik kan basınçlarıve Max Vo2 değerleri dışında test edilen tüm parametrelerinde istatistiksel açıdan anlamlıbir fark gözlenmiştir ( p<0.01 )
673-692

REFERENCES

References: 

KIZILET A.,ERDEM K., KARAGÖZOĞLU C.,TOPSAKALN.,ÇALIŞKAN E.,
(2004), Futbolcularda BazıFiziksel ve Motorsal Özelliklerin Mevkiler Açısından
Değerlendirilmesi,Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,cilt:3,s:67-78.
KOTZAMANİDİS C., CHATZOPOULOS D., MİCHAİLİDİS C., PAPALAKOVOU
G., PATİKAS D., (2005),The Effect of a Combined High-Intensity Strength and Speed
Training Program On the Running and Jumping Ability of Soccer Players, Journal of
Strength and Conditioning Research, 19 (2); 869-875.
METAXAS T I., NİKOLAOS A., EVANGELLA J K., DELİGİANNİS A
P.,(2005),Comparative Study of Field and Laboratory Tests For the Evaluation of
Aerobic Capacity in Soccer Players, Journal of Strength and Conditioning Research, 19
(1): 79-84.
MUNİROĞLU S., (2005),The Effects of the Speed Function on Some Technical
Elements in Soccer , The Sport Journal, 8 (3). ISSN: 1543 – 9518,
http://www.thesportjournal.org/article/effects-speed-function-some-techn..., ( Erişim:26.12.2008 ).
OSTOJİC S J.,(2003), Seasonal Alterations in Body Composition and Sprint
Performance Of Elite Soccer Players, JEP online, 6 (3): 11-14.
TAMER K.,(2000),Sporda Fiziksel – Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi, Bağırgan Kitapevi, Ankara, s: 11,15,132,133,138.
THOMAS R., (2005), An Ergonomic Model of the Soccer Training Process, Journal of
Sports Sciences, 23 (6): 561 – 572.
GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı3 (2009) 673 – 692 692
UĞRAS A F., SAVAŞS., ( 2005),Bilkent Üniversitesi Amerikan Futbol Takımının
Fiziksel ve FizyolojikÖzellikleri, G.Ü Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:6 ,
Sayı:1,s:77- 86.
http://www.sport-fitness-advisor.com/soccer-agility-drills.html , ( Erişim:16.11.2008 ).
http://www.soccer-training-info.com/soccer_speed_training.asp, ( Erişim: 16.11.2008).
SEVİM Y., (2002 ), Antrenman Bilgisi ,Nobel Yayınevi , Ankara, s: 70, 130.
UGRAS A F., (1999),Elit Düzeyde Spor Yaptıktan Sonra Yarışma Sporunu Bırakmış
Sporcularda Koroner Kalp HastalıklarıRisk Profilinin Araştırılması, Doktora Tezi,
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, s.
137-150.
ATEŞM., DEMİR M., ATEŞOĞLU U., (2007), Pliometrik Antrenmanın 16-18 Yaş
Grubu Erkek Futbolcuların BazıFiziksel Ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi,
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt1, Sayı1,
http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/dosya/PLIOMETRIKANTRENMANIN16-18YASGRUB..., ( Erişim :26.12.2008).
KOÇ H., KAYA M., SARITAŞN., ÇOKSEVİM B., (2006), Futbolcularda ve
Tenisçilerde BazıFiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin Karşılaştırılması,
http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/2006_3/hurmuz.pdf ,(Erişim :26.12.2008).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com