Buradasınız

Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Evaluation Of Fifth Grade Primary Teachers’ Questions In Science Exams According To Blooms Taxanomy

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study is a descriptive study which examines the classification of the fifth grade primary teachers’ questions in science exams in terms of Cognitive Domain Behaviour. The research population is fifth grade primary teachers who work at 421 primary schools in five administrative districts (Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle) in Ankara during the educational year of 2002-2003. The sampling of the study includes 63 fifth grade primary teachers who are duty at 20 primary schools in these five administrative districts. The teachers are selected randomly. The results of the study, it is found that the most frequently asked questions in science exams by fifth grade teachers are in the level of knowledge.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, bilişsel alan davranışlarıile ilgili olarak 5. sınıf okutan sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınavlarında öğrencilere sorduklarısoruların sınıflandırılmasıüzerinde durulduğundan araştırma betimsel bir çalışma niteliğindedir. Araştırmanın evrenini, 2002-2003 öğretim yılında Ankara ili Büyükşehir belediyesi sınırlarıiçerisinde bulunan beşmerkez ilçedeki (Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle) Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı421 ilköğretim okulunda görevli 5. sınıf okutan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, bu beşilçenin oluşturduğu evrenden rastgele seçilen 20 ilköğretim okulunda görevli 5. sınıf okutan 63 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma sonucu elde bulgulardan 5. sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınavlarında en fazla bilişsel alanın bilgi basamağından soru sorduklarıtespit edilmiştir.
87-96

REFERENCES

References: 

Akbulut, Tugay. (1999). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Soru Sorma
Becerilerinin BazıDeğişkenler Açısından İncelenmesi. Adana: Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
(YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi).
Akyol, Hayati. (1997). Okuma Metinlerindeki Soruların Sınıflandırılması. Eğitim ve
Bilim, 21, (105), 10-17.
Bacanlı, Hasan. (1999). Duyuşsal DavranışEğitimi.Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Ekiz, Durmuş. (2001). İlköğretimde Fen Bilimi Öğretimi ve Öğrenimi. Trabzon: Derya
Yayınevi
Gall, Meredith D. (1970). The Use of Questions in Teaching. Review of Educational
Research, 15, 707-721.
Geban, Ö. (1996). Fen Bilgisi Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler: İlköğretim
Okullarında Fen Öğretimi ve Sorunları.Ankara: Şafak Matbaacılık.
Gronlund, Norman E. (1998). Assesment Of Student Achievement.Ohio: A Viacom
Company.
Gronlund, Norman E ve Robert L. LİNN. (1995). Measurement and Assesment in
Teaching.Ohio: A Simon&Schuster Company.
Gümüş, Burhan. (1977). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.Ankara: Kalite Matbaası.
Kaptan, Fitnat. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
Sıttıngs R. J. ve K. R. WIKELUND (1989). Measuring Thinking Skills Through
Classroom Assesment. Journal of Educational Measurement, 26, 233-246.
Tekin, Halil. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.Ankara: YargıKitap ve
Yayınevi.
Zahorik, John A. (1971). Questioning in The Classroom. Education, 91 (4), 358-368.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com