Buradasınız

Türkiye’de İnsan Kaynakları Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler ve Bu Tezlerde İncelenen Temaların Analizi: 1983‐2008 Dönemi

The Theme Analysis of the Postgraduate Theses Written on Human Resource Management in Turkey: 1983‐2008 Period

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study researches the postgraduate theses on human resources management written at Turkish universities and available in the electronic database of Turkish Council of Higher Education. The research has examined 25‐year period between 1983 and 2008 and found a total of 2216 postgraduate theses. The data have been analyzed by using content analysis, a method of categorical analysis. The findings have been presented as a determination of the current status. In the first part of the analysis, the theses on human resources management have been categorized according to the dates, universities, institutes and departments in which they were prepared, the language, and subjects. In the second part, the postgraduate theses on human resources management have been categorized as follows: a) Human resources and management, b) The functionality of human resources. In the third part, the postgraduate theses within "the functionality of human resources" category have been sorted into 10 subcategories.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada ülkemizdeki üniversitelerde insan kaynakları yönetimi alanında yapılmış olan ve YÖK Elektronik Tez Arşivinde yer alan lisansüstü tezler araştırılmıştır. Araştırmanın kapsadığı 1983–2008 yılları arasındaki 25 yıllık süreçte insan kaynakları yönetimi alanında toplam 2216 lisansüstü tezin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu tezlerden 263’ü doktora, 1953’ü yüksek lisans tezidir. Bu veri, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve elde edilen bulgular bir durum saptaması olarak sunulmuştur. Analizin birinci aşamasında insan kaynakları yönetimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler yıllara, yapıldıkları üniversitelere, enstitülere, anabilim dallarına, özgün dillerine, ilgili oldukları konulara ve uygulama alanlarına göre kategorize edilmiştir. İkinci aşamada insan kaynakları yönetimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler; a) Genel insan kaynakları yönetimi ve b) İnsan kaynakları işlevleri olmak üzere temel iki temaya ayrılmıştır. Üçüncü aşamada “İnsan kaynakları işlevleri” ana temasında hazırlanan lisansüstü tezler 10 alt kategoriye ayrılmıştır.
167-198

REFERENCES

References: 

Arıcı, H. (2001), “Sosyal Bilimler Alanında Bilim Adamı Yetiştirme, Lisansüstü Eğitim”
Bilim Adamı Yetiştirme Lisansüstü Eğitim. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi
Bilimsel Toplantı Serileri: 7 (2 Haziran 1997), 53‐64.
Arslantürk, Z. (1995), Araştırma Metod ve Teknikleri, İstanbul: Marmara Üniversitesi
Yayınları, No: 103.
Benligiray, S. (2007), İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişme Süreci ve Lisansüstü
Tezler Üzerine Etkisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 171.
Bozkurt, G. (2000), “Türkiye”de Sosyal Bilimler, Gelişmeler ve Süreklilikler.” Dünya’da
ve Türkiye’de Bilim, Etik ve Üniversite. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi
Bilimsel Toplantı Serileri: 1 (26 Mayıs 1994), 23‐35.
Cebeci, S. (1997), Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, İstanbul: Alfa Basım Yayım
Dağıtım.
Çakar, Ö. (2001), “Fen Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim.” Bilim Adamı Yetiştirme
Lisansüstü Eğitim, Ankara:Türkiye Bilimler Akademisi Bilimsel Toplantı Serileri:
7 (2 Haziran 1997), 65‐75.
Dinler, Z. (2000), Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri, 2. basım
Bursa: Ekin Kitabevi.
Kaptan, S. (1977), Bilimsel Araştırma Teknikleri, 2. Bas., Ankara: Tekışık Matbaası.
Karakütük, K. (2002), Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme. 2. basım, Ankara:
Anı Yayıncılık.
Sayılır, Y. (2005), “İnsan Kaynakları Yönetimi Alanının Türkiye’deki Gelişim Çizgisi:
Yönetim ve Organizasyon Kongreleri Üzerine Bir Araştırma”, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 147‐174.
Türkdoğan, O. (1989), Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi. İstanbul:
MEB.
Ural, A. ve İ. Kılıç (2005), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, Ankara:
Detay Yayıncılık.
Üsdiken, Behlül ve A. Wasti (2002), “Türkiye’de Akademik Bir İnceleme Alanı Olarak
Personel ve İnsan Kaynakları Yönetimi, 1972‐1999”, Amme İdaresi Dergisi,
(35)3, 1‐37.
Yıldırım, A. ve H. Şimşek (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5.
basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
http://tez2.yok.gov.tr (Erişim: 15 Aralık 2008‐15 Ocak 2009).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com