Buradasınız

FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMINN KAZANIMLARINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EVALUATION OF TEACHERS 'OPINIONS AS TO ACQUISITION OF CURRICULUM FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to state the evaluation of teachers opinions as to acquisition of curriculum for science and technology courses at the 6th, 7th, and the 8th grades. In the frame of these ideas, our aim is to examine in detailed as to the status of the class that the teacher teaches, the last completed school / training program, the number of the students in the class, the participating in the new primary education programs, adequate acknowledge situation about science and technology program in the seminar they attend, reviewing the new state of Science and Technology Education Program and whether there are any differences between the opinions of acquisition for Science and technology Program of 2005, according to the where he/she accessed to the program. The study group consists of 68 teachers who teach Science and Technology Course in 6 , 7th and 8 grades in 85 elementary schools in 2009-2010 academic year in Erzincan province, town and villages. In the study, a scale, which was developed considering the purpose, content, acquisition, evaluation and the size of the relevant literature, was used, called Investigation of Teacher Opinions for the Science and Technology Education Program. Analysis of data collected in this research has been done by the computer package SPSS for Windows 12:00. In the analysis of the data obtained, the arithmetic mean, standard deviation were calculated, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test were applied.The teachers mainly put forward positive views in terms of Science and Technology Education Program of the 6th, 7th, and 8th grades of Primary School while some teachers have negative feedback as to fulfillment of the needs of society.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, İlköğretim 6.7.8. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programının kazanımlarına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu görüşler çerçevesinde, öğretmenlerin okutmuş olduğu sınıf durumu, en son bitirdiği okul/öğretim programı, sınıf mevcudu, yeni ilköğretim programları tanıtım seminerine katılma durumu incelenmiştir, Yine katıldıkları seminerde Fen ve Teknoloji programı hakkında yeterli bilgilendirilme durumuna, yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programı‟nı inceleme durumuna ve programa nereden ulaştığına göre2005 tarihli fen ve teknoloji öğretim programının kazanımlarına ilişkin görüşleri arasında fark olup olmadığını ayrı ayrı incelemektir. (Araştırmanın çalışma grubu 2009-2010 eğitim öğretim yılında Erzincan il, ilçe ve köylerindeki 85 İlköğretim okulunda görev yapan; 6. , 7. ve 8. sınıfları okutan 68 Fen ve Teknoloji Dersi öğretmenlerinden oluşmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından Fen ve Teknoloji dersi amacı, içeriği, kazanımları, değerlendirme boyutları ile ilgili literatürde göz önünde bulundurularak geliştirilen „Fen ve Teknoloji Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi adlı ölçek‟ kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizleri bilgisayarda SPSS for Windows 12.00 paket programı ile yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma hesaplanmış; Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır. Öğretmenler İlköğretim 6.7.8. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programının kazanımlarına ilişkin genel olarak olumu görüş bildirirken sadece toplumun gereksinimlerini karşılama konusunda bazı öğretmenler olumsuz görüş bildirmişlerdir.
69
86

REFERENCES

References: 

Akbaş, O.,“Yeni İlköğretim Programlarının Değer Eğitimi Boyutunun İncelenmesi”, (288–303), Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı 2, Cilt (261-268). Ankara: Kök Yayıncılık. (2006).
Aydın, F. ve Yaşar, A. Fen Ve Teknoloji Öğretim Programında Yer Alan Fen-Teknoloji-
Toplum-Çevre (Fttç) Öğrenme Alanına İlişkin Kazanımlar Nasıl Algılanıyor Ve Nasıl Algılanması Gerekiyor? International Conference on New Trends in EducationandTheirImplications, 2011, Siyasal Kitabevi, Ankara. 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey
Aykaç, N. ; Başar,E. “İlköğretimde Sosyal Bilgiler Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi”, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, 14-16 Kasım, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri, s. 343-345. (2005).
85
Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programınn Kazanımları ve Öğretmen Görüşleri
EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 6-1 Yıl: 2013 69-86
Bukova-Güzel, E. ve Alkan, H. “Yeniden Yapılandırılan İlköğretim Programı Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 385-420. (2005).
Bulut, İ. Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. (2006).
Buluş, A. ve Kırıkkaya E., “İlköğretim Okullarındaki Fen Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Programına İlişkin Görüşleri‟ Türk Fen Eğitimi Dergisi Yıl 6, Sayı 1, Nisan (2009).
Çepni, S. ve Çil, E. Fen ve Teknoloji Programı İlköğretim 1. ve 2. Kademe Öğretmen El Kitabı, Pegem Akademi, 2010, Ankara
Erden, M., Eğitimde Program Değerlendirme, (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. (1998).
Erdoğan, M., “Yeni Geliştirilen Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Müfredatı: Pilot Uygulama Yansımaları”, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 299–310). Ankara: Sim Matbaası. (2005).
Gömleksiz, M. N., “Yeni İlköğretim Programının Uygulamadaki Etkililiğinin
Değerlendirilmesi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 339-384. (2005)
Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, Ö. C., “İlköğretim Programlarının Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Değerlendirilmesi”, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretimProgramlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabıiçinde (s. 17–40). Ankara: Sim Matbaası. (2005).
Halat, E., Doğan, M. ve Marulcu, “Öğretmen Adaylarının Müfredat İdeolojileri”, XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi I. Cilt Kitabı içinde (s. 573-581), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli. (2005).
Kırıkkaya, E. B. ve Tanrıverdi,B.Fen ve Teknoloji Programında Beceri, Anlayış, Tutum ve Değerlerle İlgili Kazanımların Önem Derecesi ve Gerçekleştirme Düzeyi, Eurasian Journal of Educational Research, 25pp, 2006, Ankara
MEB, İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi, Ankara, 2004
Özdemir, M. S., “İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programlarına (I-V. Sınıflar) İlişkin Görüşleri”, XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Kitabı içinde (s. 573-581), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.(2005).
86
Sülün ve Dellalbaşı Kılıç
EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 6-1Yıl: 2013 69-86
Varış, F. “Temel Kavramlar ve Program Geliştirmeye Sistematik Yaklaşım”, Eğitim Bilimlerinde Yenilikler, (Editör: Ayhan Hakan), T.C Anadolu Üniversitesi Yayınları, No. 1016, (1998).
Yayla, G. ve Hançer, H. Fen Bilgisi Öğretim Programında Yer Alan Bilimsel Süreç Becerilerine (BSB) Kazanımlarına Yönelik Öğretmenler Tarafından yapılan çalışmaların İncelenmesi, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2011.
Yeşildağ, F., “Modern Fizik Öğretiminde Öğrencilerin Çoklu Modsal Betimlemeleri Algılamaları ve Modsal Betimlemelerle Hazırladıkları Yazma Aktivitelerini Değerlendirme Sürecinin Öğrenmeye Etkisi,”(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. (2009).
Yıldırım, M. C., “Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi”, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı, 2. Cilt (261-268). Ankara: Kök Yayıncılık. (2006).
Yüksel M. Eğitim ve Öğretim Kazanımları Temelinde 9. Sınıf Kimya Ders Kitabının İncelenmesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 29-48, 2011, Konya

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com