Buradasınız

ÖĞRENCİLERİN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİNİ ALGILAMASI

STUDENTS’ PERCEPTIONS OF ATATURK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY COURSE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Ataturk Principles and Revolutionary History class is offered in all programs in higher education and it is about how the state of Turkish Republic was established, reforms took place, and our near history was shaped. It is important to determine the perception of students on Ataturk Principles and Revolutionary History course to judge the goals and objectives of the course. This perception may be generated during the secondary education, or as a common sense during informal social interaction. In this study, an instrument is implemented on 192 freshmen students from Elementary, Turkish, Math and social sciences education programs in Erzincan Education Faculty. The instrument is designed to collect data about students’ perception on the course. Data analysis revealed that the perceptions differ in various programs. However, no difference is observed for gender. Results are concluded in terms of percentage distribution of answers to scale questions.
Abstract (Original Language): 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi şartlarda ortaya çıktığı, yenileşme hareketinin nasıl yapıldığı, en yakın geçmişimizi öğrenmek için Türk Üniversiteleri’nin Fakülte ve Yüksekokulları’nda altmış saatten az olmamak üzere okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin, öğrenci görüşlerine göre yerini tespit etmek, dersin amacını sorgulama açısından önemlidir. Dersin nasıl algılandığı, Ortaöğretim bilgileri çerçevesinde gerçekleşmiş olabileceği gibi, sonradan edinilmiş görüşleri yansıtması bakımından da önemlidir. Bu çalışmada; Erzincan Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü, İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler ile Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalı programlarının birinci sınıfına yeni kayıt yaptıran 192 öğrenciye anket uygulanmıştır. Öğrencilere Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi hakkındaki görüşlerini belirlemek için geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda değişik programlara kayıtlı öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini algılamalarının birbirinden ayrı olduğu, cinsiyet ayrılığına dayalı farklılığın olmadığı görülmüştür. Sonuçlar ölçek sorularına verilen cevapların yüzdelik dağılımına göre değerlendirilmiştir.
71-82

REFERENCES

References: 

BAYKARA, T., (1994). Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir
SÖNMEZ, V., (1998). Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu, Ankara
MILSON, A. J., (2003). “Öğretmenlerin Karakter Eğitiminde Yetkinlik Duygusunda
Bir Ölçme Aranca Doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası
(KEYİS) ve Türkçe’ye Uyarlanma Çalışması”, Değerler Eğitimi Dergisi,
I/4 (Ekim)
ÇEPNİ, S., BACANAK, A., KÜÇÜK, M., (2003). “Fen Eğitiminin Amaçlarında
Değişen Değerler: Fen-Teknoloji-Toplum”, Değerler Eğitimi Dergisi, I/4
(Ekim)
SENEMOĞLU, N., (1997). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya,
Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com