Buradasınız

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SINAV SORULARI İLE SBS MATEMATİK SORULARININ BLOOM TAKSONOMOSİ’NE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

A COMPARATIVE ANALYSIS OF ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ EXAMINATION QUESTIONS AND SBS MATHEMATICS QUESTIONS ACCORDING TO BLOOM’S TAXONOMY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study has been planned for the purpose of comparative analysis of examination questions of elementary mathematics teachers and mathematics questions of Placement Examination (SBS) for 6th, 7th and 8th grades in 2010 in terms of Bloom’s Taxonomy. Document analysis method was used in this study. Accordingly, 715 examination questions mathematics teachers working in 12 different primary schools asked in 2009-2010 academic year and 54 mathematics questions for 6th, 7th and 8th grades in SBS in 2010 were examined and classified by a committee including 3 mathematics educators. As a result, it was seen that 6th, 7th and 8th grade examination questions and SBS questions were generally concentrated on lower cognitive levels (Knowledge, Understanding and Application).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile 2010 yılı 6., 7. ve 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavları (SBS) matematik sorularının karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda 12 farklı ilköğretim okulunda görev yapan matematik öğretmenlerinin 2009–2010 eğitim öğretim yılında sınavlarda sordukları 715 soru ile 2010 yılı 6., 7. ve 8. sınıf SBS de sorulan 54 matematik sorusu 3 matematik eğitimcisinden oluşan bir komisyon tarafından incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak 6., 7. ve 8. sınıf sınav soruları ve SBS sorularının genellikle alt bilişsel seviyelerde (Bilgi, Kavrama ve Uygulama) yoğunlaştığı görülmüştür.
39-57

REFERENCES

References: 

Azar, A. (2005). Analysis of turkish high-school physics-examination questions and university entarence exams questions according to Bloom’s taxonomy. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Cilt:2 Sayı: 2 144-150.
Barker, D., & Hapkiewicz, W. G. (2001). The Effect of Behavioral Objectives on Relevant and Incidental Learning at Two Levels of Bloom’s Taxonomy, The Journal of Educational Research, 8, 334–339.
Crooks, T. J. (1998). The impact of classroom evaluation practice on students. Review of Educational Research 58 (4): 438-481.
Çepni, S. (2003) Fen alanları öğretim elemanlarının sınav sorularının bilişsel düzeylerinin analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt: 3 Sayı: 1 65-84.
Çepni, S., Keleş, E. ve Ayvacı, H.Ş. (1999). ÖSS’de sorulan fizik soruları ile liselerde sorulan fizik sınav sorularının karşılaştırılması. Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Demirel, Ö. (2005). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yayıncılık, Ankara.
Dindar, H. & Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi, GÜ, Gazi eğitim fakültesi dergisi, Cilt: 26 Sayı: 3 87-96.
Ertürk, S. (1993). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Yayın Dağıtım.
Filiz, S.B. (2004). Öğretmenler için soru sorma sanatı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Güler, G., Özek, N. ve Yaprak, G. (2004). 1999-2001 ÖSS fizik sorularının bilişsel gelişim seviyelerinin incelenmesi, dershane ve liselerde sorulan soruların bilişsel gelişim seviyeleri ile karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt: 8 Sayı:2 63-66.
Gündüz, Y. (2009). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf fen ve teknoloji sorularının ölçme araçlarına ve Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine göre analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 4(2), 150-165.
Karaman, İ. (2005). Erzurum ilinde bulunan liselerdeki fizik sınav sorularının Bloom Taksonomisinin basamaklarına göre analizi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, 77–90.
G. Güler, E. Özdemir, .. / EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1),(2012), 39-56
55
Karamustafaoğlu, S., Sevim, S., Karamustafaoğlu, O. and Çepni, S. (2003) Analiyses of 10. Turkish high-school chemistry-examination questions according to Bloom’s taxonomy, Chemistry Education: Research And Practice Vol. 4, No. 1, pp. 25-30.
Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kemhacıoğlu, T. (2001). ÖSS sorularının lise fizik 1 müfredatı ile ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Köğce, D. & Baki, A. (2009). Farklı türdeki liselerin matematik sınavlarında sorulan soruların Bloom Taksonomisine göre karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:17, No:2, 557-574.
Köğce, D. (2005). ÖSS sınavı matematik soruları ile liselerde sorulan yazılı sınav sorularının Bloom Taksonomisine göre karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
Küçükahmet, L. (1997). Eğitim programları ve öğretimi, Gazi Yayınları, Ankara.
Mutlu, M., Uşak, M. ve Aydoğdu, M. (2003). Fen bilgisi sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 4 Sayı: 2 87-95.
Özcan, S. & Oluk, S. (2007). İlköğretim fen bilgisi derslerinde kullanılan soruların Piaget ve Bloom Taksonomisine göre analizi. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 61-68.
Özcan, S. ve Akcan, K. (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hazırladığı Soruların İçerik Ve Bloom Taksonomisi’ne Uygunluk Yönünden İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (1), 323-330.
Özmen, H. & Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise II. Sınıf fizik-kimya sınav sorularının ve öğrencilerin enerji konusundaki başarılarının bilişsel gelişim seviyelerine göre analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:14 No:1 91-100.
Ralph, E. G. (1999). Oral Questioning Skills of Novice Teachers: …Any Questions? Journal of Instructional Psycology, 26(4), 286.
Şahinel, S. (2002). Eleştirel Düşünme, Pegem Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com