Buradasınız

LİSELERDE BİYOLOJİ SINAV SORULARININ BİLİŞSEL GELİŞİM SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ANALYSIS FOR HIGH SCHOOL BIOLOGY EXAM QUESTIONS ACCORDING TO THEIR COGNITIVE DEVELOPMENT LEVELS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, 1188 examination questions and answers, between the years 2004-2007, were gathered from the Biology teachers working in Erzurum. The levels of questions and answers by students were classified according to Bloom Taxonomy in terms of “levels of klowledge, understanding, application, analysis, syntheris and evalıation” and cognitive development levels were determined. As fort he results, teachers tend to ask questions with regard to knowledge and in relation to this, students’ answers are in paralel to the levels of the questions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma da, Erzurum da görev yapan Biyoloji öğretmenlerinin 2004–2007 öğretim yıllarında sınavlarda sordukları 1188 soru ve cevap toplanmıştır. Sorulan soruların ve öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevapların bilişsel düzeyleri, Bloom Taksonomisi’ne göre “bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme seviyelerine” göre sınıflandırılmış ve bilişsel gelişim seviyeleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler öğretmenlerin sınavlarında bilgi düzeyinde sorular sormayı tercih ettikleri, buna bağlı olarak da öğrenci cevaplarının, genelde sorulan bu soruların düzeyinde olduğu tespit edilmiştir.
151-162

REFERENCES

References: 

Baykul, Y. (1989). ÖSS İle Yoklanan Bilgi ve Beceriler Farklı Okul Tür ve Sınıflarda
Ne Ölçüde Kazandırılmaktadır?, ÖSYM Yayınları, Ankara.
Baysen, E., Soylu, H., ve Baysen F., (2003). Soru Sorma ve Dinleme Süresi. Gazi
Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(1), p.53.
Baysen, E., (2006). Öğretmenlerin Sınıfta Sordukları Sorular İle Öğrencilerin Bu
Sorulara Verdikleri Cevapların Düzeyleri, Kastamonu Eğitim Fak. Dergisi,
14 (1), 21-28.
Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives Handbook 1. Cognitive
Domain. London, Longmans.
Brualdi, A.C. (1998). Classroom Questions, Practical Assessment Research &
Evaluation, 6 (6), Eric Document Reproduction no: ED 422407.
Colletta, A.T., Chiappetta, E.L. (1989). Science Introduction in the Middle and
Secondary Schools. 2nd ed. Ohio- USA: Merrill Publishing Company.
Çepni, S., Azar., A. (1998). Lise Fizik Sınavlarında Sorulan Soruların Analizi, III.
Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, s. 109–114, KTÜ, 23–25 Eylül,
Trabzon.
Demir, Y., (2006), Soru Sorma Teknikleri, Atatürk Üniv. K. Karabekir Eğitim Fak.
Ders notları.
Kalaycı, N., Büyükalan, S.,( 2001), Soru sorma becerisinde ustalaşmak. Gazi Kitap
evi Sosyal Bilgiler Dergisi Mart Sayısı s. 67-69.
Karamustafaoğlu, S., Sevim, S., Karamustafaoğlu, O. ve Çepni, S. (2001). Ortaöğretim
Okulları Kimya Sınav Sorularının Bloom Taksonomisi’ne Göre Analizi,
XV. Ulusal Kimya Kongresi, 4–7 Eylül, Boğaziçi Üniv., İstanbul.
Koray, Ö., Altunçekiç, A., Yaman, S., (2007). Fen Bligisi Öğretmen Adaylarının
Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi.
pamukkale.edu.tr/makale/sayı17/4)
Morgil, F.İ., Yılmaz, A., Seçken, N., Erökten, S. (2000). Üniversiteye Giriş Sınavında
Özel Dershaneler ve ÖZDEBİR Tarafından Uygulanan ÖSS Deneme
Sınavlarının Öğrenci Başarısına Katkısının Ölçülmesi, H.Ü. Eğitim Fakültesi
Dergisi, Sayı 19, s. 96–103.
Özmen, H., Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise II. Sınıf Fizik-Kimya sınav sorularının
ve öğrencilerin enerji konusundaki başarılarının bilimsel gelişim seviyelerine
göre analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 91-100
Ralph, Edwin G. (1999), Oral Questioning Skills of Novice Teachers:..Any
Questions?. Journal of Instructional Osycology, 26 (4) p.286
Selçuk, Z. (2000). Okul Deneyimi ve Uygulama, Nobel Yayıncılık, Ankara
Varış, F. (1994). http://www.ödevsitesi.com/ödevler2005-3/94365, online erişim
02.07.2007
Wilen, W. (1991). Questioning Skills for Teachers. What Research Says to the
Teacher? 3rd Ed. Washington, DC: National Education Association.
ERIC Document Reproduction no: ED 332983.
Woolfolk, A. E. (1990), Educational Psychology. 4h Ed., New Jersey, USA:
Prentice Hall.
(2007).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com