Buradasınız

İLETİŞİM YAKLAŞIMIYLA BİR DEĞER ÖNERMESİ: İŞVEREN MARKALAMASI

A Value Approach Communications: Employer Branding

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Brands o f institutions and organizations are the most important features for distinguishing them from their competitors. The most important gain of becoming a brand in the minds of the targeted audience is to create a positive image and thus enhance the reputation of the institution. I has been thought that brands have been created in order to increase awareness of organisations by the external target audiences . However, one of the most important target group of institutions are their current and potential employees. Increasing the work performance, corporate culture, corporate behavior and corporate identity depend on the perception of employees as a whole. For this purpose, corporations can benefit from the brands of employers. Employer branding is identified as institution's brand identity for positioning as an "employer". Therefore the institutions will become than their compatitors an ideal and privileged place to work in. Although the employer branding practice and in theory may seem more human resources programs as part of the establishment of the employer brand and ensure the sustainability , it needs some efforts of communication. In this study basic features of the framework of the comunication discipline is evaluated and set out of the employer brand communication applications, where various examples are also discussed.
Abstract (Original Language): 
Markalar kurum ve kuruluşları rakiplerinden ayırt etmeye yarayan en önemli özelliklerdir. Bir kurumun marka haline gelmesiyle elde edeceği en önemli kazançlardan biri hedef kitlelerin zihninde olumlu imaj yaratmak ve dolayısıyla kurumun itibarını arttırmaktır. Markaların çoğunlukla dış hedef kitleler üzerinde bilinirliği arttırmak amacıyla oluşturulduğu düşünülmektedir. Fakat kurumların en önemli hedef kitlelerinden biri mevcut ve potansiyel çalışanlarıdır. Çalışma performansının arttırılması, kurum kültürünün, kurumsal davranışın ve kurumsal kimliğin oluşturulması kurumların çalışanlarıyla bir bütün olarak algılanmasına bağlıdır. Bu amaçla kurumlar işveren markalarından yararlanmaktadırlar. İşveren markalaması bir kurumun marka kimliğini "işveren" olarak konumlandırmasıdır. Kurumlar bu yönleriyle rakiplerinden daha ayrıcalıklı bir yere ve "çalışmak için ideal yer" imajına sahip olurlar. Her ne kadar işveren markalaması uygulama ve teoride daha çok insan kaynakları programlarının birer parçası olarak görünse de işveren markalarının oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması bir takım iletişim çabalarını gerekli kılar. Bu çalışmayla işveren markasının temel özellikleri iletişim disiplini çerçevesinden değerlendirilmekte ve ortaya konan çeşitli örneklerle işveren markasının iletişim uygulamalarındaki yeri irdelenmektedir.
76-86

REFERENCES

References: 

Aaker, D. (2009). Güçlü Markalar, İstanbul: MediaCat Yayınları.
Ak M. (1988). Firmalarda/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj, İstanbul: Reklam-Halkla İlişkiler - Grafik Sanatlar Dizisi.
Aaker, D., Building Straong Brands, New York: The Free Press.
Backhaus, K, Surinder T.(2004). "Conceptualizing and researching employer branding", The Emerald Research, Vol. 9 No. 5, pp. 501-517
Berthon, P. Michael E.Li Lian H.(2005)."Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding", International Journal of Advertising, Vol 24, No:2, ss 151-172.
Borça,
G
. (2004). Pazarlama Reçeteleri, Marka Yöneticisinin El Kitabi, İstanbul: Media Cat Yayinlari.
Martin, G., Hetrick S. "Driving Corporate Reputations and Brands from the Inside: A Strategic Role for HR", www.reputationinstitute.com/members/nyc06/Martin.pdf, Eylül 2010).
Srinivasan B.(2007). "Employer Branding - A Framework", NHRD Journal, may 2007, Vol 1, Issue 3, ss. 36-38
Xavier, MJ, M. Nagarani (2007). "Employer Branding: Lessons From Southwest Airlines and
Yahoo", NHRD Journal, Vol 1, Issue 3, May, pp. 55-6.
Pınar, Ş. (2005). Doğrudan Pazarlama, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayın Yayıncılık.
Yüksel Ü. ve Yüksel A. (2005). Marka Yönetimi ve Marka Değerinin Ölçülmesi, İstanbul: Beta Basım Yayım A.Ş.
Tosun, N.(2010). İletişim Temelli Marka Yönetimi, İstanbul:Beta Yayınları
Tüzüner, L. ve Yüksel C. A.
(2009)
. "Segmenting Potential Employees According To Firms' Employer Attractiveness Dimensions In The Employer Branding Concept", Journal Of Academic Research In Economics, June, pp: 47-62
Wood, L. (2000), "Brands and Equity: Definition and Management", Management Decision,
Vol:38, No:9, s. 662-669.
İnternet
Adresler
i
Fernon, Deborah, "Maximising the power of the employer brand", Admap, May 2008, http://www.ara.nl/weblog/wp-content/uploads/2008/06/employer-branding.pdf, Eylül
2010
"Üniversite öğrencilerinin en gözde şirketleri", Bloomberg Business Week Türkiye, 2-8 Mayıs 2010, s.48
"Social media in employer branding: Is this the key to successful social recruiting", blog.sironaconsulting.com/.../social-media-in-employer-branding-is-this-the-key-to-successful-social-recruiting.html, eylül 2010
"Tersine beyin göçü için kampanya", http://www.ntvmsnbc.com/id/25131037/, Eylül 2010
http://www.isverenmarkasi.com/2010/05/12/isveren-marka-degerlendirmesi-2/

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com