Buradasınız

ASKERİ FABRİKALARDA ÇALIŞAN MÜHENDİS SUBAYLARA YÖNELİK YENİ BİR PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ ÖNERİSİ

A NEW PERFORMANCE MEASUREMENT MODEL FOR MILITARY ENGINEER OFFICER WORKING AT MILITARY FACTORIES

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
The qualified employment rather than only working employee, comes more to the foreground with the enormous advancement in the technology. So human resources, the most important asset for an organization, is more important for human resource practises. The performance measurement is an important practise in human resource management. For that reason in this study, this important practise in human resource management and its application and also performance measurement model which is in use in Turkish Military Forces for military engineer officer is being analyzed. For the in use model faultiness, a new performance measurement model is being developed. For developing the multi criteria decision making model, the Analytic Hierarchy Process (AHP) is being used. The new model that established from personel, military and work criteria is tested on a military engineer.
Abstract (Original Language): 
Sanayi ve teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmeler, çalışan insan sayısı faktörünün yerine nitelikli insan faktörünü ön plana çıkarmıştır. Örgütlerin en kıymetli varlığı olan insan ve onun yönetimi, insan kaynakları uygulamalarının en temel konusudur. Bir bilim dalı olan insan kaynakları yönetiminin en önemli konularından birisi de performans de erlendirmesidir. Yapılan bu çalı mada insan kaynakları yönetiminde önemli bir kavram olan performans de erlendirme sistemi ve halen uygulamadaki mevcut Türk Silahlı Kuvvetleri performans de erlendirme sistemine yönelik eksiklikler kapsamında mühendis subaylar için yeni bir model önerisi sunulmu tur. Yöntemin geli tirilmesinde çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerar i Prosesi (AHP) yaklaşımı kullanılmıştır. Kişisel, askeri ve i e dönük kriterlerden oluşmak üzere kurulan yeni model önerisi bir mühendis subay üzerinde uygulanmıştır.
381-396

REFERENCES

References: 

AKDO AN, Asuman; (1997), Kayseri Özel Sektör Yönetici Özellikleri,
Tic.Od.Yayınları, Kayseri, 353s.
BORMAN, Walter; Ilgen DANIEL ve James HEDGE; (1997), .Personnel
selection., Human Resource Management, 299(39), 445s.
CHOU, Tzy Yuan ve Gin-shuh LIANG; (2001), .Application of A Fuzzy
Multicriteria Decision Making Model for Shipping Company
Performance Evaluation., Maritime Policy and Management, 28 (4),
ss.375-392
DA DEV REN, Metin; Diyar AKAY ve Mustafa KURT; (2004), . De erlendirme
Sürecinde AHP ve Uygulaması., Gazi
Üni.Müh.Mim.Fak.Dergisi, 19, 2, ss.131-138
D CLE, Ümit; (1982), .Yönetsel ba arının de erlendirilmesi - Türkiye uygulamas
ı., Orta Do u Teknik Üniversitesi dari Bilimler Fakültesi Yay
ını, Ankara, 7 (2), ss.11-29
FINDIKÇI lhami; (1999), nsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları,
3.Baskı, stanbul, 373s.
FRENCH, Wandell L.; (1998), Human Resource Management, Houghton
Mifflin Company, New York, 464s.
GIBNEY, Ray ve Jia SHANG; (2007), Decision making in academia:A case
of the dean selection process. Mathematical and Computer Modelling
46, ss.1030-1040
GILL, Brian; (1998), .Performance Appraisals-Management., Human
Resource Management-Technique, American Printer, 72(2), 221s.
GÜNGÖR, Zülal; (2009), .A fuzzy AHP approach to personnel selection problem
., Applied Soft Computing, 9, 2, ss.641-646
HARKER, Patrich T. ve Luis G. VARGAS; (1987), . The Theory of Ratio
Scale Estimation: Saaty.s Analytic Hierarchy Process. Management
Science, 33, ss.1383-1403
HILL, Ronald P. ve Robert L. NYDICK; (1992), .Using The Analytic
Hierarchy Process to Structure The Supplier Selection Procedure.,
International Journal of Purchasing and Materials Managementt,
28 (2), ss.31-36
KÖSE, Erol; (2003), .Garnizon derecelendirme sistemine yönelik bir
metedoloji önerisi., Yüksek Lisans Tezi, K.H.O K.lı ı, Ankara, 13-18,
ss.46-58
LEBLANG, Theodore R.; (1999), .Employee Evaluations Must Detail
Performance., American Druggist, 55(2), 216s.LEPSINGER, Richard ve AnitaDe LUCIA; (1997), The Art and Science of
360 Degree Feedback, Jossey-Bass, ss.264-280
LIBERATORE Matthew J; Robert L.NYDICK ve Peter M. SANCHEZ; .The
evaluation of research papers., Interfaces, 22(2), ss.92-100
NICOLO A.Machiavelli; (1993), .Suggestions for Achieving a Strategic
Partnership., HR Focus, 70, 9, 298s.
OBRIEN, Christine ve Seyed Hassan GHODSYPOUR; (1998), .A Decision
Support System for Supplier Selection Using An Integrated Analytic
Hierarchy Process and Linear Programming., International Journal of
Production Economics; 56, ss.199-212
PETROVIC-LAZEREVIC, Sonja; (2001), Personnel selection fuzzy model,
International Transactions in Operational Research, 8, ss.89-105
RONG, Chao; Katsuhiko TAKAHASHI ve Jing WANG; (2003), .Enterprise
Waste Evaluation Using The Analytic Hierarchy Process and Fuzzy Set
Theory., Production Planning and Control, 14 (1), ss. 90-103
SAATY Thomas L.; (1980), .The Analytic Hierarchy Process., McGraw-Hill
International Book Company, USA, 357s.
SAATY Thomas L.; (1985), Analytical planning, RWS Publications, 443s.
SAATY Thomas L.; (2000), .Fundamentals of Decision Making and Priority
Theory with Analytic Hierarchy Process., AHP Series, Vol:VI, RWS
Publications, 481s.
SAATY, Thomas L. ve Luis G VARGAS; (1994), .Decision making in
economic, political, social and technologial enviroments with the
analitical hierarchy prosess., RWS Publications, Pitssburgh, 503s
SAATY, Thomas L. ve Yoram WIND.; (1980), .Marketing applications of the
analytic hierarchy prosess., Management Science, 26(7), ss.641-658
SÜMER, Canan H.; (2000), .Performans Degerlendirmesine Tarihsel Bir Bakıs
ve Kültürel Bir Yaklasım., Türk Psikoloji Dergisi, ss.57-90
ULUSOY, Saadet ve Zeki ALADA ;(1995), .Lastik sektöründe AHP yöntemi
ile ürün geli tirme sürecinin incelemesi. , K.H.O 1.Sistem Mühendisli
i ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Bildiriler, Ankara, ss.
673-683
UYARG L, Cavide; Zeki ADAL; smail Durak ATAAY; Oya ÖZÇEL K ve
Lale TÜZENER; (2008), nsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım,
stanbul, 475s.
WANG Ge, Samuel H.HUANG ve John P. DISMUKES; (2004), .Product-
Driven Supply Chain Selection Using Integrated Multi-Criteria
Decision-Making Methodology. International Journal of Production
Economics, 91, ss.1-15.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com