Buradasınız

ÖĞRENME YÖNLÜLÜĞÜN MÜŞTERİ YÖNLÜLÜK ÜZERİNE ETKİLER

THE IMPACTS OF LEARNING ORIENTATION OVER CUSTOMER ORIENTATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study examines the impact of learning orientation on customer orientation. In this study, learning orientation, customer orientation and the relation between them is explained, based on a field research. The role of learning orientation and customer orientation in employment and their importance are discuessed in all aspects. The results of the study support the former studies, which is specifically, learning orientation to positively influences customer orientation.
Abstract (Original Language): 
Bu arastırmada; ögrenme yönlülügün müsteri yönlülük üzerine etkileri sorgulanmaktadır. Çalısmada; ögrenme yönlülük, müsteri yönlülük ve bunlar arasındaki iliski açıklanmıs, buna ek olarak isletmeler üzerinde uygulamalı bir arastırma yapılmıstır. Ögrenme yönlülük ve müsteri yönlülügün, is hayatındaki yeri ve önemi anlatılmıs, konu tüm boyutları ile ortaya konulmustur. Arastırma sonuçları, önceki çalısmaları ve bu arastırmanın temel amacını destekler biçimde ögrenme yönlülük ile müsteri yönlülük arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir iliski oldugunu göstermektedir.
169-192

REFERENCES

References: 

AKARSU, Timur; (2004), “Bilgi Yönetimi, Strateji ve CRM”, CRMpro Dergisi,
Kasım Sayısı, ss.6-7.
ALDERSON, A. D. ve Fahir Z; (1978), The Oxford English-Turkish
Dictionary, kinci Baskı, ABC Kitabevi, stanbul, 620s.
ARICIOGLU, M. Atilla; (2003), “Rekabet Yönetime Neler Ögretir?”, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, ss. 227-237.
BAKER, William E. ve James M. SNKULA; (1999), “The Synergistic Effect
of Market Orientation and Learning Orientation on Organizational
Performance”, Journal of the Academy of Marketing Science,
27(4), ss. 411-427
BRANNBACK, Malin; (1999), “The Concept of Customer-Orientation and Its
Implication for Competence Development”, Turku School of
Economics and Business Administration Department of Marketing
Technical Reports, 1, ss. 1-18.
CALANTONE, Roger J.; S. Tamer ÇAVUSGL ve Yushan ZHAO; (2002),
“Learning orientation, firm innovation capability, and firm
performance”, Industrial Marketing Management, 31, ss. 515-
524.
CAMPBELL, Alexandra J.; (2003), “Creating customer knowledge
competence: managing customer relationship management programs
strategically”, Industrial Marketing Management, 32, ss. 375–
383.
CHENHALL, Robert H.; (2005), “Integrative strategic performance
measurement systems, strategic alignment of manufacturing,
learning and strategic out comes: an exploratory study”,
Accounting, Organizations and Society, 30, ss. 395–422.
DAY, George S.; (2006), “Aligning the Organization with the Market”,
MITSloan Management Review, 48(1), ss. 40-50.
EMDEN, Zeynep; Atilla YAPRAK ve S. Tamer ÇAVUSGL; (2005),
“Learning from experience in international alliances: antecedents
and firm performance implications”, Journal of Business
Research, 58, ss. 883– 892.
ERDL, Sabri; Oya ERDL ve Halit KESKN; (2005), “The Relatıonshıps
Between Market Orıentatıon, Fırm Innovatıveness and Innovatıon
Performance”, Journal of Global Business and Technology, 1(1),
ss. 1-11.
EREN, Erol; (2001), Örgütsel Davranıs ve Yönetim Psikolojisi, Yedinci Baskı,
Beta Yayınevi, stanbul, 622s.
190 Erciyes Üniversitesi
ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Ocak-Haziran 2008, ss.169-192
GEL, Oguz C.; (2003), CRM Yolculugu, 2. Baskı, Sistem Yayıncılık, stanbul,
220s.
GUENZ, Paolo ve Gabriele TROLO; (2007), “The joint contribution of marketing
and sales to the creation of superior customer value”, Journal
of Business Research, 60, ss. 98–107.
HALSEY, William D.; (1988), Macmillan Contemporary Dictionary, Birinci
Baskı, ABC Kitabevi, stanbul, 1158s.
HARRS, Eric G.; John C. MOWEN ve Tom J. BROWN; (2005), “Reexamining
Salesperson Goal Orientations: Personality Influencers,
Customer Orientation, and Work Satisfaction”,Journal of the
Academy of Marketing Science, 33(1), ss. 19-35.
HULT, Tomas M.; David J. KETCHEN ve Taco H. REUS;
(2001),“Organizational learning capacity and internal customer
orientation within strategic sourcing units”,Journal of Quality
Management, 6, ss.173–192
HULT, Tomas M.; Ernest L. NCHOLS; Larry C. GUNPERO ve Robert F.
HURLEY; (2000), “Global organizational learning in the supply
chain: A low versus high learning study”, Journal of International
Marketing, 8(3), ss. 61-83
HULT, Tomas M. ve O. C. FERRELL; (1997), “A Global Learning
Organization Structure and Market Information Processing”,
Journal of Business Research, 40, ss. 155-166.
HULT, Tomas M.; O. C. FERRELL ve Robert F. HURLEY; (2002), “Global
organizational learning effects on cycle time performance”, Journal
of Business Research, 55, ss. 377-387.
STANBUL SANAY ODASI, nternet Adresi: http://www.iso.org.tr/en/
500buyuk_2.asp, Erisim Tarihi: 14.06.2007.
JIMENEZ, Daniel ve Juan G. NAVARRO; (2006), “The performance effect of
organizational learning and market orientation”, Industrial Marketing
Management, 36, ss. 1-15.
JUDD, Vaughan C.; (2003), “Achieving a customer orientation using people -
power, the 5th P”, European Journal of Marketing, 37(10), ss.
1301-1313.
KLIMECKI, Ruediger ve Hermann LASSLEBEN; (1998), “Modes of
Organizational Learning”, Management Learning, 29(4), ss. 405-
430.
KOBFNANS, nternet Adresi: http://www.kobifinans.com.tr/bilgi_merkezi/
020708 /13408, Erisim Tarihi: 21.06.2007. KOÇ, Umut; (2004), “Komplekslik Yaklasımı ve Bilgi Yönetimi”, 3. Ulusal
Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskisehir, 25–26 Kasım
2004, Osmangazi Üniversitesi Yayınları No: 108, 419 – 432.
KOÇEL, Tamer; (2005), sletme Yöneticiligi, 10. Baskı, Arıkan Basımevi,
stanbul, 760s.
KOZLU, Cem M.; (1998), Uluslararası Pazarlama, 6. Baskı, Türkiye s Bankası
Kültür Yayınları, Tisamat Basım, Ankara, 282s.
KYRAKOPOULOS, Kyriakos ve Christine MOORMAN; (2004), “Tradeoffs
in marketing exploitation and exploration strategies: The overlooked
role of market orientation”, International Journal of Research in
Marketing, 21, ss. 219–240.
LAMM, Rolene ve Lewis RAMON, (1999), “The Interpersonal Relationship in
Doctoral Supervison”, Paper Presented at Aare-Nzare
Conference, Melbourne, ss. 13.
LIU, Sandra S.; Xueming LUO ve Yi-Zheng SHC; (2002), “Integrating
customer orientation, corporate entrepreneurship, and learning
orientation in organizations -in-transition: an empirical study”,
International Journal of Research in Marketing, 19, ss. 367-382.
MEHTA, Rajiv; Pia POLSA; Jolanta MAZUR; Fan XUCHENG ve Alan J.
DUBNSKY (2006), “Strategic alliances in international distribution
channels”, Journal of Business Research, 59, ss. 1094–1104.
MORGAN, Robert E. ve Christopher R. TURNELL; (2001), “Market-Based
Organızatıonal Learnıng: Busıness Performance Gaıns In Fınancıal
Servıces Organızatıons”, School of Management and Business,
Aberystwyth University of Wales, Research Paper No: 2001-11,
ss.1-40.
MOURITSEN, Jan; (1997), “Margınalızıng The Customer: Customer
Orıentatıon, Qualıty And Accountıng Performance”, Scandinavian
Journal of Management, 13(1), ss. 5-18
NGUYEN, Tho D.; Nigel J. BARRETT ve Richard FLETCHER; (2006),
“Information internalisation and internationalisation—Evidence
from Vietnamese firms”, International Business Review, 15, ss.
682-701
ODABASI, Yavuz; (2004), Satısta ve Pazarlamada Müsteri liskileri Yönetimi,
4. Baskı, Sistem Yayıncılık, stanbul, 225s.
PANAYDES, Photis M.; (2007), “The impact of organizational learning on
relationship orientation, logistics service effectiveness and
performance”, Industrial Marketing Management, 36, ss. 68-80
SADLER-SMITH, Eugene; (2006), Learning and Development for
Managers, Blackwell Publishing, Oxford, 470s.
192 Erciyes Üniversitesi
ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Ocak-Haziran 2008, ss.169-192
SADLER-SMITH, Eugene; David SPCER ve Ian CHASTON; (2001),
“Learning Orientations and Growth in Smaller Firms”, Long Range
Planning, 34, ss. 139-158.
SANZO, Maria Jose; Maria Leticia SANTOS; Rodolfo VAZQUEZ ve Luis
Ignacio ALVAREZ; (2003), “The effect of market orientation on
buyer–seller relationship satisfaction”, Industrial Marketing
Management, 32, ss. 327– 345.
SCHLOSSER, Francine K. ve Rod B. MCNAUGHTON; (2007), “Individuallevel
antecedents to market-oriented actions”, Journal of Business
Research, 60(5), ss. 1-9.
SENGE, Peter; (1993), Besinci Disiplin, Çev.: A. ldeniz, A. Dogukan, Yapı
Kredi Yayınları, stanbul, 431s.
SEYDOGLU, Halil; (1999), Ekonomi ve sletmecilik Terimleri, Güzem Can
Yayınları, stanbul, 356s.
SNKULA, James M.; William E. BAKER ve Thomas NOORDEWER;
(1997), “A framework for market-based organizational learning:
Linking values, knowledge, and behavior”, Journal of Academy of
Marketing Science, 25(4), ss. 305-318.
SLATER, Stanley F. ve John C. NARVER; (1995), “Market orientation and the
learning organization”, Journal of Marketing, 59(3), ss. 63-74.
STRONG, Carolyn A. ve Lloyd C. HARRIS; (2004), “The drivers of customer
orientation: an exploration of relational, human resource and
procedural tactics”, Journal Of Strategıc Marketıng, 12, ss. 183-
204.
SURVEYSYSTEM, http://www.surveysystem.com/sscalc.htm, Erisim Tarihi:
10.07.2007
UZKURT, Cevahir ve Ömer TORLAK; (2006), “Pazar Odaklı Ögrenme Kültürünün
Müsteri Degeri Yönelimi Üzerine Etkisi”, 5. Orta Anadolu
sletmecilik Kongresi, ss. 64-73
ÜLGEN, Hayri ve S. Kadri MRZE; (2004), sletmelerde Stratejik Yönetim,
3. Baskı, Literatür Yayıncılık, stanbul, 650s.
VJANDE, Maria Leticia Santos; Maria Jose Sanzo PEREZ, Luis I. Alvarez
GONZALEZ ve Rodolfo Vazquez-CASELLES; (2005),
“Organizational learning and market orientation: interface and
effects on performance”, Industrial Marketing Management, 34,
ss. 187– 202
ZEHR, Cemal ve M. Sule EREN; (2007), “Field Research on Impacts of Some
Organizational Factors on Corporate Entrepreneurship and Business
Performance in the Turkish Automotive Industry”, Journal of
American Academy of Business, 10(2), ss. 170-176.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com