Buradasınız

17. YÜZYILA AİT BAZI OSMANLI TASVİRLERİNİN GÜNÜMÜZE ULAŞMIŞ TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARI İLE BAĞLANTILARI

The Link between some Figures belonging to Ottoman Period in 17th Century and Extant Movable Cultural Property

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Ottoman painting art has a lot of principles. One of them is most of these paintings have a sourceful sayings. Most of the objects in paintings are like the ones of today’s material cultural ones. All these principles show that the Ottoman paintings show a realistic style. In this study it is aimed to show the connections between the objects in the paintings and the ones which are exhibited in the museums today. It will also be showed the importance of these paintings in Turkish art history.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı Resim Sanatının kendisine özgü birçok ayırt edici niteliği bulunur. Bu özelliklerden birisi de resimlerin birçoğunun belgeleyici bir görsel aktarıma sahip olmasıdır. İyi etüt edildiğinde bu tasvirlerde yer alan çoğu nesnenin günümüze ulaşan maddi kültür değerleriyle çok büyük benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Bu özellik yerli sanatçılar tarafından yapılmış Osmanlı tasvirlerinin çoğunlukla gözleme dayalı bir gerçeklikle resmedildiğini de göstermektedir. Araştırmada bazı Osmanlı tasvirleri ile günümüzde müzeler ve özel koleksiyonlarda muhafaza edilen o döneme ait objeler arasındaki bağlantılar ortaya konularak, tasvirlerin resimsel ve belgeleyici nitelikleri ile gerçeği ne oranda yansıttıkları belirlenmeye çalışılacaktır.

REFERENCES

References: 

And Metin(1985); “ 17. Yüzyıl Türk Çarşı Ressamları”, Tarih ve Toplum, Sayı 16, s.
40–45, İstanbul.
Atasoy Nurhan(1985); “ Kıyafetnamelerin Doğuşu, Fenerci Mehmet Albümü”, Osmanlı
Kıyafetleri Fenerci Mehmed Albümü, s.15–21, İstanbul.
ATASOY, Nurhan(1992), Splendors of Otoman Sultans, Memphis Tennisee, 1992.
Askeri Müze Katalogu(1993). İstanbul.
Bağcı, Serpil, Çağman Filiz, Renda Günsel ve Diğerleri (2006); Osmanlı Resim Sanatı,
İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Çağlarboyu Anadolu’ da Kadın Anadolu Kadınının 9000 Yılı, İstanbul: MAS Matbaacılık,
1993.
Empire of the Sultans Otoman Art From The Khalili Collection (2002). Ed. J.M. Rogers,
London, The Nour Foundation,.
Louvre Koleksiyonlarından Baş Yapıtlarla İslâm Sanatının Üç Başkenti: İstanbul, Isfahan,
Delhi, Sergi Katalogu (2008). İstanbul: MAS Matbaacılık A.Ş..
17. YÜZYILA AİT BAZI OSMANLI TASVİRLERİNİN GÜNÜMÜZE 429
ULAŞMIŞ TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARI İLE BAĞLANTILARI
Majda, Tadeusz (2003); “The Ralamb’ın Türk Kıyafet Albümü”, Alay-ı Hümayun İsveç
Elçisi Ralamb’ın Ziyareti ve Resimleri, Çev. Ali Özdamar, s. 196–265, İstanbul:
Kitap Yayınevi.
Medicilerden Savoylara Floransa Saraylarında Osmanlı Görkemi (2004). İstanbul: MAS
Matbaacılık.
Savaş ve Barış, 15-19. Yüzyıl Osmanlı-Lehistan İlişkileri, İstanbul, MAS Matbaacılık
A.Ş., 1999.
17. Yüzyılda İsveç Büyükelçisi Claes Ralamb’ın Yaptırdığı Tablolarla Avcı Mehmed’in
Alay-ı Hümayunu (2006). İstanbul: Mas Matbaacılık.
Özcan, Abdülkadir (2002). Anonim Osmanlı Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
Padişahın Portresi Tesavir-i Âl-i Osman (2000). İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Renda, Günsel (1998). “17.Yüzyıldan Bir Grup Kıyafet Albümü”, 17. Yüzyıl Osmanlı
Kültür Sanatı, Sempozyum Bildirileri 19–20 Mart 1998, İstanbul.
Sinemoğlu, Nermin (1991). “Bir Osmanlı Kıyafet Albümünün Takdimi”, Mimar Sinan
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 1, sayı 11, s. 204–212,
İstanbul.
Sotheby’s Sergi Katalogu, 9 Mayıs 1993, İstanbul.
Sotheby’s Sergi Katalogu, 17 Ekim 1997, İstanbul.
Splendors of Otoman Sultans (1992). Ed. Nurhan Atasoy, Memphis Tennisee.
Taeschner (1925). Alt Stambuler Hof und Volksleben. Ein Turkisches Miniaturenalbum
aus dem 17. Jahrhundert, Hannover.
Türk İslâm Eserleri Müzesi Katalogu (2002). İstanbul.
Tezcan, Hülya (1999) “ 16–17. Yüzyıl Osmanlı Sarayında Kadın Modası”, P Kültür
Sanat Antika Dergisi, Sayı 12, s. 56–69, İstanbul.
Türk İslam Eserleri Müzesi Katalogu (2002). İstanbul: Mas Matbaacılık, Akbank Kültür
ve Sanat Dizisi.
Ünver Süheyl(1958); Geçmiş Yüzyıllarda Kıyafet Resimlerimiz, Ankara: TTK. Basımevi.
Zdzıslaw Zygulski Jr (1984). “Polonya’da Türk Sanatı”, Yeni Boyut, Mart 1984, Yıl:3,
Sayı 21, s. 22–24, Ankara.
Zdzıslaw Zygulski Jr (1999). “Kalkanın Tanımı, Kökeni ve İşlevi”, Savaş ve Barış,
15–19. Yüzyıllarda Osmanlı- Lehistan İlişkileri, s. 70–79, İstanbul: MAS
Matbaacılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com