Buradasınız

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN İŞ TATMİNİ VE ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE İLİŞKİN TUTUM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND ATTITUDE AMONG RESEARCH ASSISTANTS IN SCHOOLS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study was carried out to determine whether the job satisfaction of research assistants at Schools of Physical Education and Sport, and their attitudes to university lecturers, varies at a meaningful level regarding some variables and to find out the correlation between them. The sample of the research includes 96 research assistants. The levels of job satisfaction were determined by the “Job Satisfaction Scale” (Bas and Ardıç, 2001) while attitude levels concerning lecturers were determined by the “Research Assistants’ Attitude to Lecturers’ Scale” (Semerci, 2004). The research assistants’ points and general job satisfaction, subdimension job satisfaction and quality of job satisfaction, ,image of the institution, satisfaction of job security, satisfaction with academic atmosphere and executive consultant, communication and satisfaction points with colleagues did not vary according to the different age variable. On the other hand, differences at a meaningful level in the points of salary satisfaction according to the age variable were confirmed. According to the research assistants’ service period variable, no differences were found in the job satisfaction, the subdimension job satisfaction and in the average of the points of lecturers. A moderate positive versatility among general job satisfaction with regard to research assistants’ attitude to lecturers, satisfaction from the job quality and image of the institute; communication and the satisfaction with colleagues as the subdimension was confirmed.
Abstract (Original Language): 
Bu arastırma, beden egitimi ve spor yüksekokulu arastırma görevlilerinin is tatmini ve ögretim üyeligine iliskin tutumlarının (ÖÜ)T) bazı degiskenlere göre anlamlı düzeyde farklılık gösterip göstermedigini belirlemek ve aralarındaki iliskiyi ortaya koymak amacıyla gerçeklestirilmistir. Arastırmanın örneklemini; 96 arastırma görevlisi olusturmaktadır. )s tatmin düzeyleri “)s Tatmin Ölçegi” (Bas ve Ardıç, 2001), ögretim üyeligine iliskin tutum düzeyleri ise “Arastırma Görevlilerinin Ögretim Üyeligine )liskin Tutum Ölçegi” (Semerci, 2004) kullanılarak belirlenmistir. Arastırma görevlilerinin cinsiyet degiskenine göre ÖÜ)T puan ortalamaları, genel is tatmini ve is tatmini alt boyutlarından iletisim boyutu hariç diger alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılasma saptanmamıstır. Yas degiskenine göre, arastırma görevlilerinin ÖÜ)T puanları, genel is tatminleri ve is tatmini alt boyutlarından isin niteliginden tatmin, kurum imajından tatmin, is güvencesi, akademik ortamdan tatmin, yöneticiden (danısmandan) tatmin, iletisim ve çalısma arkadaslarından tatmin puanları anlamlı düzeyde farklılasmamaktadır. Diger taraftan ücretten tatmin puanlarında yas gruplarına göre anlamlı düzeyde farklılasma saptanmıstır. Arastırma görevlilerinin hizmet süresi degiskenine göre is tatmini, is tatmini alt boyutları ve ÖÜ)T puan ortalamalarında anlamlı düzeyde farklılasma bulunmamıstır. ÖÜ)T’ları ile genel is tatmini, isin niteliginden tatmin ve kurum imajından tatmin, arasında orta düzeyde pozitif yönlü; iletisim ve çalısma arkadaslarından tatmin alt boyutları arasında düsük düzeyde pozitif yönlü, anlamlı bir iliski saptanmıstır.
FULL TEXT (PDF): 
85-104

REFERENCES

References: 

Adler, S., Skow R.B., and Salvemini N.J. (1985). Job characteristics and job
satisfaction: when cause becomes consequence. Organizational
Behaviour and Human Decision Processes. 35: 266-278.
Agan, F. (2002). Özel Okullarda, Devlet Okullarında ve Dershanelerde
Çalısan Lise Ögretmenlerinin Cs Tatminlerinin Karsılastırılması.
Yayınlanmamıs yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, )stanbul: Türkiye.
Ak, E. (2005). Van Cli Beden Egitimi Ögretmenlerinde Cs Doyumu.
Yayınlanmamıs yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Saglık
Bilimleri Enstitüsü, Van: Türkiye.
Akçamete, G., Kaner, S. ve Sucuoglu, B. (2001). Ögretmenlerde Tükenmislik
Cs Doyumu ve Kisilik, Ankara: Nobel Yayın Dagıtım.
Akıncı, Z. (2002). Turizm sektöründe isgören is tatminini etkileyen faktörler:
bes yıldızlı konaklama isletmelerinde bir uygulama. Akdeniz C.C.B.F.
Dergisi, 2 (4): 1–25.
Akıner, B; Yıldız, Y; Türkmen, M; Çetinöz, F. (2007). Beden Egitimi
Ögretmenlerinin Genel Cs Doyumu (Manisa Örnegi). 11-12 Mayıs
2007 Çanakkale, Uluslararası AB-Bologna Sürecinde Beden Egitimi
ve Spor Ögretmenligi Egitimi Sempozyumunda sunulmus bildiri.
Ardıç, K. ve Bas, T. (2002). Yüksek ögretimde is tatmini ve tatminsizligi.
Cktisat, Csletme ve Finans Dergisi. Eylül, Ek Sayı,ss.72-81.
Arslan, M. (1995). Üniversitelerimizde ögretim elemanı sorunu, Çagdas
Egitim. 20 (207). 31-33.
Aslan, A.K. (2001). )lkögretim I. kademe ögretmenlerinin yasam kalitesi ve
mesleki doyumları. Ege Egitim Dergisi. (1), 1:63-82.
Avsaroglu S., Deniz M.E., Kahraman A, (2005). Teknik ögretmenlerde yasam
doyumu is doyumu ve mesleki tükenmislik düzeylerinin incelenmesi.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14, 115-129.
Ayık, A. (2000). Clkögretim Okullarındaki Yöneticilerin Yönetsel
Davranıslarının Ögretmenlerin Cs Doyumuna Etkisi. Yayınlanmamıs
yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Erzurum: Türkiye.
Azar, A., ve Henden, R. (2003). Alan dısından atanmanın is doyumuna
etkileri: sınıf ögretmenligi örnegi, Kuram ve Uygulamada Egitim
Bilimleri Dergisi, 3(2): 323–347.
Balcı A., (1987). Egitim Yöneticisinde Cs Doyumu. Yayınlanmamıs doktora
tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Egitim Yönetimi
ve Planlaması Anabilim Dalı, Ankara: Türkiye.
Balcı, B. (2004). Milli Egitime Baglı Meslek Okullarında Görev Yapan
Ögretmenlerin Cs Tatmini. Yayınlanmamıs yüksek lisans tezi,
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, )stanbul: Türkiye.
Bakan ). ve Büyükbese T. (2004). Çalısanların is güvencesi ve genel is
davranısları iliskisi: bir alan çalısması. Erciyes Üniversitesi Cktisadi ve
Cdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 23 (2): 35-59.
Bas, T. ve Ardıç, K. (2001). Kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik
personelin is tatmin düzeyinin arastırılması, 24-26 Mayıs 2001
Silivri/ )stanbul, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinde
sunulmus bildiri.
Baysal, A.C. ve Tekarslan, E. (2004). Davranıs Bilimleri. )stanbul: 4. Baskı.
Avcıol Basım Yayın.
Bektas, H., (2003). Cs Doyum Düzeyi Farklı Olan Ögretmenlerin Psikolojik
Belirtilerinin Karsılastırılması. Yayınlanmamıs yüksek lisans tezi,
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum: Türkiye.
Büyüköztürk, S. (2007). Sosyal Bilimler Cçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: 7.
Baskı. Pagem A Yayıncılık.
Can, H., Akgün, A. ve Kavuncubası, S. (2001). Kamu ve Özel Kesimde Cnsan
Kaynakları Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Can, S. ve Koçak, E., (2003). Erzurum ilinde görev yapmakta olan beden
egitimi ögretmenlerinin is doyum düzeylerinin incelenmesi, Atatürk
Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (2): 25-27.
Can, S., Gök, A., Durukan, E. ve Ziyagil, M. A. (2006). Beden egitimi
ögretmenlerinin çesitli degiskenlere göre is doyum düzeylerinin
belirlenmesi, 3-5 Kasım 2006 Mugla, 9. Uluslararası Spor Bilimleri
Kongresinde sunulmus bildiri.
Çelik, H. (2003). Fen Bilgisi ve Fizik-Kimya-Biyoloji Ögretmenlerinin Cs
Doyumu. Yayınlanmamıs yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale: Türkiye.
Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdülenme ve Cs Doyumu. Ankara: Anı
Yayıncılık.
Çıkrıkçı ve Demirtaslı, N. (1997). Üniversite ögretim üyelerinin ögreticilik
meslek bilgisi sorunu, Egitim ve Bilim, 21 (104): 83-90.
Davis, K. (1988). Csletmede Cnsan Davranısı. (K. Tosun, çev), )stanbul:
)stanbul Üniversitesi )sletme Fakültesi Yayınları.
Demir, ).G. (2002). Gençlik ve Spor Genel Müdürlügü Teskilatında Çalısan
Personelin Cs Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamıs
Analysis of relationship between job satisfaction and attitude among research
assistants in schools of physical education and sports
Egitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in Education
http://eku.comu.edu.tr/index/5/1/efsirin.pdf
yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi Saglık Bilimleri Enstitüsü,
Kırıkkale: Türkiye.
Dorsan, H. (2007). Akademik Personelin Cs Doyum Düzeylerinin Cncelenmesi,
(Kıbrıs-Yakın Dogu Üniversitesi Örnegi), Yayınlanmamıs yüksek
lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Gaziantep: Türkiye.
Dudak, M. (2005). Cstanbul Cli Toplam Kalite Yönetimi Projesi Kapsamandaki
Clkögretim Okulu Çalısanlarının Motivasyon ve Cs Tatmin Düzeyleri.
Yayınlanmamıs yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Egitim
Bilimleri Enstitüsü, )stanbul: Türkiye.
Eren, E. (2004). Örgütsel Davranıs ve Yönetim Psikolojisi. )stanbul: Beta
Basım.
Ergin, C. (1997). Bir is doyumu ölçümü olarak “is betimlemesi ölçegi”:
uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalısması. Türk Psikoloji Dergisi,
12 (39): 25-36.
Greenreese, S; Johnson, D.J; Campbell, W.A. (1991). Teacher job satisfaction
and teacher job stress–school sıze, age and teaching experıence.
Education, 112 (2): 247-252.
Göktas, Z. (2007). Balıkesir ilindeki beden egitimi ögretmenlerinin is doyumu
ve bazı degiskenlerle olan iliskisinin incelenmesi, Nigde Üniversitesi
Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
http://dergi.nigde.edu.tr/index.php/besyodergi/issue/view.(10.09.2007
tarihinde erisilmistir)
Gülay, H.E. (2006). Beden Egitimi Ögretmenlerinin Cs Doyum Düzeylerinin
Arastırılması (Kocaeli Cli Örnegi). Yayınlanmamıs yüksek lisans tezi,
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya: Türkiye.
Güçray S.S. (1995). Ögretim elemanları ve alanda çalısanlarda is doyumu,
sürekli kaygı ve psikolojik belirtiler. Çukurova Üniversitesi Egitim
Fakültesi Dergisi. 1 (12): 1-7.
Günbayı, ). (2001). )lkögretim okulu ögretmenlerinin is doyumu. Kuram ve
Uygulamada Egitim Bilimleri. 1 (2):93-112.
Güney, S., Varoglu A., ve Aktas A. (1996). Özel ve kamu bankalarında is
tatminine yönelik bir arastırma. MPM Verimlilik Dergisi. 3: 53-76.
ÖSYM, (2007). 2007 ÖSYS Yüksekögretim Programları Rehberi. Özel
Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Örenci Alan Yüksekögretim
Programları. 123-126.
Özdayı, N. (1990). Resmi ve Özel Liselerde Çalısan Ögretmenlerin Cs Tatmini
ve Cs Streslerinin Karsılastırmalı Analizi. Yayınlanmamıs doktora
tezi. )stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. )stanbul:
Türkiye.
)ncir, G. (1990). Çalısanların Cs Doyumu Üzerine Bir Cnceleme, Ankara: Milli
Prodüktivite Yayınları.
Lam, S.K. (1996). Total quality management and its impact on middle
managers and front-line workers. Journal of Management
Development. 15 (7): 41-43.
Locke, E.A. (1976). Legislating the quality of work life: Locke's reply to
Lawler's rebuttal. The Industrial. Organizational Psychologist,
(Nov.),14-24.
Karahan, Ç. (2006). Clkögretim Ckinci Kademe Ögretmenlerinin Öz
Algılamaları ve Mesleki Doyumlarının Cncelenmesi, Yayınlanmamıs
yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. )zmir:
Türkiye.
Karaköse, T; Kocabas, ). (2006). Özel ve devlet okullarında ögretmenlerin
beklentilerinin is doyumu ve motivasyon üzerine etkileri. Egitimde
Kuram ve Uygulama-Journal of Theory and Practice in Education, 2
(1), 3-14.
Kırel, Ç. (1999). Esnek çalısma saatleri uygulamalarında cinsiyet, is tatmini ve
is baglılıgı iliskisi, Cstanbul Üniversitesi Csletme Fakültesi Dergisi, 28
(2): 115–136.
Kınalı, G. (2000). Resmi ve Özel Okullarındaki Rehber Ögretmenlerin Cs
Tatminleri. Yayınlanmamıs yüksek lisans tezi, )stanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü. )stanbul: Türkiye.
Kıvrak A.O., Tekin M. ve Tasgın Ö. (2006). Çesitli degiskenlere göre
taekwondo hakemlerinin is doyumu düzeylerinin belirlenmesi, 3-5
Kasım 2006 Mugla, 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde
sunulmus bildiri.
Korkut, H. (2002). Sorgulanan Yüksek Ögretim. Ankara: )kinci Basım. Anı
Yayıncılık.
Koç, Z. (2001). Rehberlik ve arastırma merkezlerinde görev yapan rehber
ögretmenlerin is doyumlarının bazı degiskenlere göre incelenmesi,
Kastamonu Egitim Dergisi. 9 (2); 395-410.
Koyuncu, M. (2001). Üniversite ögretim elemanlarında tükenme duygusu ve
organizasyondan ayrılma istegine etkisi. 24-26 Mayıs 2001 )stanbul,
9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinde sunulmus bildiri.
Norbeck, J.S. (1985). Perceived stress, job satisfaction and psychological
symptoms in critical care nursing. Research in Nursing and Health.
8:253-259.
Semerci, Ç. (2004). Arastırma görevlilerinin ögretim üyeligine iliskin tutum
ölçeginin üçlü, besli ve yedili derecelemede geçerlik ve güvenirligi. 6-
9 Temmuz 2004 Malatya, XIII. Ulusal Egitim Bilimleri Kurultayında
sunulmus bildiri.
Semerci, Ç. ve Güney, K. (2006). Arastırma görevlilerinin ögretim üyeligine
iliskin tutum ve görüslerinin stake modeline göre degerlendirilmesi
(Cumhuriyet ve Fırat Üniversitesi Egitim Fakülteleri örnegi), 13- 15
Analysis of relationship between job satisfaction and attitude among research
assistants in schools of physical education and sports
Egitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in Education
http://eku.comu.edu.tr/index/5/1/efsirin.pdf
Eylül 2006, Mugla, 15. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresinde
sunulmus bildiri.
Sögüt, M. ve Karakılıç, M. (2006). Faal tenis antrenörlerinin is tatmin
düzeylerinin incelenmesi, 3-5 Kasım 2006 Mugla, 9. Uluslararası
Spor Bilimleri Kongresinde sunulmus bildiri.
Spector, P.E. (1997). Job Satisfaction: Application Assesment, Cause and
Consequences, Sage Publications Inc., California.
Taylor, D.L. and Tashakkori, A. (1995). Decision participation and school
climate as predictors of job satisfaction and teachers’ sense, Journal
of Experimental Education, 63 (3): 217-231. http://web14.epnet.com
/citation.asp
Xin, M.A. and MacMillan, R.B. (1999). Influences of workplace conditions on
teachers’ job satisfaction, Journal of Educational Research,
Vol.93(1): 39-48. http://web14.epnet.com/citation.asp
Vaydonoff, P. (1980). Percieved job characteristics and job satisfaction among
men and women, Psychology of Women Quarterly, 5 (2).
Yalçınkaya, M. (2000). Okul Öncesi Egitim Kurumlarında Örgüt Cklimi Ve Cs
Doyumu, )zmir: E.Ü. Egitim Fakültesi Yayınları.
Yerlisu, T. (2003). Profesyonel Takımlarda Görev Yapan Futbol
Antrenörlerinin Cs Doyum Düzeylerinin Degerlendirmesi, Ankara:
Gazi Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden
Egitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi Bildiriler Kitabı.
Yüksel, ). (2005). )letisimin is tatmini üzerindeki etkileri: bir isletmede
yapılan görgül çalısma. Dogus Üniversitesi Dergisi. 6 (2); 291-306.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com