Buradasınız

7.SINIF FEN BİLGİSİ DERSİNDE GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ ÜNİTESİNDE KULLANILAN KAVRAMLARIN METİNLERDE KULLANILMA SIKLIKLARI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it is tried to determine to which degree the concepts included in theseventh Science unit “The Solar Systemand Beyond” in theseventh gradeare used in the 4th, 5th, 6th, 7th and 8th grade Science Courses. The aim of the study is to reveal the frequency of using these concepts. For this purpose, the 4th, 5th, 6th, 7th and 8th grade Science Course Books, Workbooks, Teachers’ Books, and Science Curriculum have been analysed. Survey model has been used in this study. For the analysis of the data, the percent (%) and frequency (f) values have been counted. As a result of the analysis, the following findings have been obtained in short. It is seen that the concepts included in the seventh Science unit “The Solar Systemand Beyond” in the seventh gradeare used in the Teachers’ Books the most and the yare used in the Workbooks the least. In addition, it is seen that the students haven’t experienced the concept "spacetechnology" in the 4th, 5th, 6th, 7th and 8th grade Science Courses.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma ilköğretim 4,5,6,7 ve 8.sınıf düzeylerinde 7.sınıf 7.ünite olan ‘Güneş Sistemi ve Ötesi’ ünitesinin kavramları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı kavramların kullanılma sıklıklarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla 4,5,6,7 ve 8.sınıflara ait ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ve öğretim programları incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yüzde (%), frekans (f) değerleri elde edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda7.sınıf 7.ünitede kavramların kullanılma sıklıkları öğretmen kılavuz kitabında en çok, öğrenci çalışma kitabında en az olarak görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin “uzay teknolojisi” kavramıyla hiçbir sınıf düzeyinde karşılaşmadığı da görülmüştür.
FULL TEXT (PDF): 
316-324

REFERENCES

References: 

Altun, A.,Olkun, S. (2005). Güncel gelişmeler ışığında ilköğretim: Matematik, fen, teknoloji, yönetim
[Recentdevelopments in thelight of primaryeducation: Mathematics, science, technology, management].
Ankara: Anı Yayıncılık.
Anılan, H.,Balbağ, M. Z., Anılan, B., Görgülü, A., Çemrek, F. (2007). Fizik, kimya ve biyoloji dersi ders kitaplarının
öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi.e-Journal of New World Sciences Academy, 2 (4), 21, 314.
Atıcı, T., Samancı, K., Özel, Ç. A. (2007). İlköğretim Fen Bilgisi Ders Kitaplarının biyoloji konuları yönünden
eleştirel olarak incelenmesi ve öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 115-131.
Ayas, A. (2005). Kavram öğrenimi. S. Çepni (Ed.). Fen ve Teknoloji Öğretimi, (s. 66–91). Ankara: Pegama
Yayıncılık.
Ayas, A., Coştu, B., Çalık, M., Ünal, S.,& Karataş, F.Ö. (2001). Öğretmen adaylarının çözelti hazırlama ve
laboratuar malzemelerini kullanma yeterliklerinin belirlenmesi. XV. Ulusal Kimya Kongresi.
Ayas, A., Coştu, B. (2001). Lise-1 öğrencilerinin ‘Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Kaynama’ kavramlarını anlama
seviyeleri. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu,7-8 Eylül, İstanbul. Bildiriler Kitabı, s 273-280.
Bakar, E., Keleş, Ö.,Koçakoğlu, M. (2009). Öğretmenlerin MEB 6. sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kitap Setleriyleilgili
görüşlerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 41-50.
Çepni, S.,Ayas, A., Johnson, D., Turgut, F. (1997). Fizik öğretimi. Ankara:YÖK/Dünya Bankası Milli
EğitimiGeliştirme Projesi Hizmet ÖncesiÖğretmen Eğitimi.
Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretme. Gül Yayınevi.
Kanlı, U.,&Yağbasan, R. (2004). Proje-2061’in ışığında Fizik Ders Kitaplarının eEğitimsel tasarımına eleştirel bir
bakış, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2) 123-155.
Karadaş, A., Yaşar, I. Z., Kırbaşlar, F. G. (2012). 4. ve 5. sınıf Fen ve Teknoloji kitaplarında “Madde ve Değişim”
öğrenme alanı etkinliklerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi
Dergisi (EFMED), 6, 1, 94-123.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:37 ISSN: 2146-9199
324
Karamustafaoğlu, O. Üstün, A., (2004). Yürürlükteki Fen Bilgisi 7. Sınıf Ders Kitabının incelenmesi. XIII. Ulusal
Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya.
Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kırbaşlar, F.G., İnce, E.(2010). İlköğretim ve Ortaöğretim ders kitaplarında atom kavramı ve konularının
incelenmesi.Milli Eğitim Dergisi, 188, 251-267.
Maskan, A. K.,Maskan, M. H.,& Atabey, K., (2007). İlköğretim 4. sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının
değerlendirme ölçütleri yönünden incelenmesi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 22-32.
MEB, 2009, Millî Eğitim Bakanlığı Ders kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği,
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/22297_0.html Er. Tarihi: 12.03.2013.
Morgil, F. İ., Yılmaz, A. (1999). Lise X. sınıf Kimya II ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri açıcından
değerlendirilmesi,BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 26-40.
Özmen, H. (2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla
ilişkilendirebilme düzeyleri [Chemistrystudentteachers’ levels of liınkingtheirknowledgewithdaily life
aboutacidandbaseconcepts]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11 (2), 317-324.
Tekbıyık, A. (2006). Lise fizik ı ders kitabının okunabilirliği ve hedef yaş düzeyine uygunluğu. Kastamonu Eğitim
Dergisi, 14(2), 441-446.
Uysal, R. (1012). Türkçe ders öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarının yapılandırmacıöğrenme
yaklaşımına uygunluğu (İlköğretim 4. Sınıf )Yüksek Lisans tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
Ünsal, Y., Güneş, B. (2004). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB lise 1.sınıf Fizik Ders Kitabına eleştirel
bir bakış.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,2(3),305.
Ünsal, Y., Güneş, B. (2002). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak M.E.B İlköğretim 4. sınıf Fen Bilgisi Ders
Kitabına Fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 107-120.
Ünsal, Y., Güneş B. (2003). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak M.E.B İlköğretim 8. sınıf Fen Bilgisi Ders
Kitabına Fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış.Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 387-394.
Yıldırım, A., Şimşek H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Seçkin Yayıncılık.
Yıldırım, Ateş, S. (2003). İlköğretim 7. sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabının Fen Bilgisi öğretmenlerine göre yeterlilik
derecesinin araştırılması, AİBÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, 3,(5), 78-86.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com