Buradasınız

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ‘MADDENİN TANECİKLİ YAPISI’ ÜNİTESİ KAVRAMLARI ÜZERİNE ÖĞRENCİLERİN GELİŞTİRDİKLERİ METAFORLAR

THE METAPHORS DEVELOPED BYE STUDENTS FOR THE CONCEPTS IN 'THE PARTICULATE STRUCTURE OF MATTER' UNIT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this research, the metaphors developed bye 6th grade elementary school students for the concepts in 'The Particulate Structure of Matter' unit of Science and Technology course were examined. Working group consists of 6th grade 28 students at Salih Mustafa-Zehra-Saliha Kul Secondary School during 2011-2012 academic year. Students were taught to develop metaphors in the teaching process . The students were asked for developing animal metaphors fort the concepts before they started learning the unit. The students were asked for developing metaphors for the same concepts after the unit was taught and this was repeated three weeks later again. The students were asked for developing metaphors fort fourteen concepts bye completing the sentences such as; “the Atom is like……, because ....... '. Metaphors were categorised and analyzed according to the classification of the animals,: 1) Invertebrates, 2) Vertebrate animals, 3) Prokaryotic organisms and according to their diet: 1) Herbivorous animals, 2) Carnivorous animals, 3) Both herbivorous and carnivorous animals. In the study, content analysis technique was used and the data were analyzed with quantitative method. The metaphors, the students developed for the concepts, were analyzed and interpreted considering their gender
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, Fen ve Teknoloji Dersi 6. sınıf ilköğretim öğrencilerinin ‘Maddenin Tanecikli Yapısı’ ünitesinin kavramlarına ilişkin geliştirdikleri metaforlar incelenmiştir. Çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılı Mustafa- Zehra-Saliha Kul İlkokulu 6.sınıf öğrencisi olan 28 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere öğretim süreci içerisinde metafor yapmaları öğretilmiştir. Öğrencilerden ünitenin öğretimine başlamadan önce kavramlarla hayvan metaforu yapmaları istenmiş. Aynı kavramlar ünitenin öğretimi sonrasında ve ünitenin öğretim süreci bitmesinden üç hafta sonra tekrar hayvan metaforu yapmaları istenmiş ve sorular tekrar uygulanmıştır.Öğrenciler ‘Atom ...….. gibidir, çünkü .......’ gibi cümlelerle 14 kavramı tamamlamaları istemiştir. Metaforlar hayvanların sınıflandırılmasına göre; 1) Omurgasız hayvanlar, 2) Omurgalı hayvanlar, 3) Prokaryot canlılar kategorileri altında sınıflandırılmış ve beslenme şekillerine göre canlılar; 1) Otçul hayvanlar, 2) Etçil hayvanlar, 3) Hem otçul hem etçil hayvanlar temaları halinde gruplara ayrılarak incelenmiştir. Araştırmada içerik analizi tekniği kullanılmış, ele alınan veriler sayısallaştırılarak nicel yöntemle analiz edilmiştir. Öğrencilerin kavramlara ilişkin oluşturdukları metaforlar öğrencilerin cinsiyeti dikkate alınarak analiz edilip yorumlanmıştır.
271
282

REFERENCES

References: 

Altıntaş, G., Ciritci, H. C. ve Selçuk, G. (2014). The Metaphores Of Animal Created By The Students During Social
Study Lesson İn The 6th Grades For The Concept Of “Adventure Of Democracy. 6th World Conference On
Educational Science. 6 - 9 February, Malta.
Altıntaş G., Kahraman E., Ülger E. ve Altıntaş S. U. (2013). ‘Fen bilgisi’ dersi ve ‘Fen bilgisi öğretmeni’ kavramları
üzerine fen bilgisi öğretmeni adaylarının geliştirdikleri metaforlar. The Fifth International Congress of
Educational Research. 6 - 9 June, Çanakkale.
Arslan, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından
incelenmesi. Millî Eğitim, 35(171), 100-108.
Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul
algılarının metaforlar (mecazlar) yardımıyla analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Osmangazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Eşkişehir.
Aykaç, N. ve Çelik, Ö. (2011). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin metaforik
algılarının karşılaştırılması. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinde sunulan bildiri, Eskişehir,
Türkiye.
Bayraktaroğlu, S., Kutani, R. Ö. ve Tunç, T. (2011). İnsan kaynakları yönetimi bilişsel düzeyde nasıl algılanıyor?
metafora dayalı bir değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7-29, Nisan.
Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk
Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
Clarken, R. H. (1997). Five metaphors for educators. , American Educational Research Association .(ERIC
Document Reproduciton Service No. ED407408).
Çelikten, M. (2005). Kültür ve öğretmen metaforları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.
Daley, B. J. (2001). Metaphors for professional learning. Advances İn Developing Human Resources, 3(3), 322-
332.
Fretzin, L. (2001). Metaphors in Teaching. 10.02.2013 tarihinde http:lrs.ed.uiuc.edu/students/ fretzin/
EPL11q5Metaphors.htm adresinden alınmıştır.
Geçit, Y. ve Gençer, G. (2010). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla
belirlenmesi (Rize Üniversitesi örneği). Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 1-19
Güler, G., Öçal, M. F. ve Akgün, L. (2011). Preservice mathematic steachers’ metaphors about mathematic
steacher concep. Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 327–330.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2014 Cilt: 3 Sayı: 3 Makale No: 25 ISSN: 2146-9199
282
Güler, G., Akgün, L., Öçal, M. F. ve Doruk M. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının matematik kavramına
ilişkin sahip oldukları metaforlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 2146-9199
Gültekin, M. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin eğitim programına yükledikleri metaforlar. I.Uluslararası Eğitim
Programları ve Öğretim Kongresinde sunulan bildiri, Eskişehir, Türkiye.
Güven, B. ve İleri, S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde oluşturdukları metaforlara ilişkin
inceleme. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla.
Hanson, L. (1993). Affective response to learning via visual metaphor. Annual Conference of the International
Visual Literacy Association, October 13-17, New York.
İbret B. U. ve Aydınözü D. (2011). İlköğretim ıı. kademe öğrencilerinin “dünya” kavramına ilişkin geliştirdikleri
metaforlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 85-102.
Kılıç, F. ve Arakan, K. (2010). Birinci sınıf velilerinin veli eğitimine ve çocuklarının okula başlamalarına ilişkin
algılarının metaforlar (mecazlar) yardımıyla analizi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ,
(s.908-910).
Osborn, M. (1997). The play of metaphors. Education, 118 (1).
Öztürk, Ç. (2007). Sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘coğrafya’ kavramına yönelik metafor
durumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 8, 2, 55-69.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Rudden J. (1994). İnstruction in metaphor and its influence on revisions made bythirt and fifht graders. Annual
Meetting Collegereading Association, New Orleans: LA.
Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının ‘öğretmen’ kavramına ilişkin ileri
sürdüklerimetaforlar.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.
Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip olduğu metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri
Dergisi, 7(2), 281-326.
Saban, A.,Koçbeker, B.N. ve Saban, A. (2006).Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının
metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461-522.
Sanchez, A., Barreiro J. M. & Maojo V. (2000). Desing of virtual reality systems for education : A cognitive
approach. Education and Information Technologies, 5, 4.
Şahin, Ş. ve Baturay, M. H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin internet kavramına ilişkin algılarının
değerlendirilmesi: bir metafor analizi çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21 (1),177-192.
Taşdemir, M., ve Taşdemir, A. (2011). Teachers’ metaphors on K-8 curriculum in Turkey. 2nd International
Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya-Turkey.
Taylor, W. (1984). Metaphors of Education, Heineman Educational Books Ltd, London
Yob, I. M. (2003). Thinking constructively with metaphors. Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com