Buradasınız

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

METAPHORIC PERCEPTION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS AND TEACHER CANDIDATES FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study was conducted to reveal the perception of science and technology teachers and teacher candidates about “environmental education” concept using metaphors. Sample of the study consists of 47 science and technology teachers who volunteered to participate in research and 40 teacher candidates who were studying in Erciyes University, at the Department of Science Education during 2012-2013 academic years. Teachers and teacher candidates were asked to fill the blanks in a form such as “Environmental education is like ………………………., because of …………………………..” They were asked to fill the first blank with a metaphor about the concept of environmental education and explain the reason of this metaphor in the second blank. Nine participants’ answers were missing or their forms were incorrectly filled, thus they were excluded from the evaluation. Regarding the participants, teachers produced 34 different metaphors about environmental education concept whereas teacher candidates produced 31 different metaphors. According to these metaphors, “environmental education” perceptions of the teachers and teacher candidates were grouped under different categories. Then the results of the categories were interpreted.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının “çevre eğitimi” kavramı ile ilgili algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, araştırmaya gönüllü olarak katılan 47 fen ve teknoloji öğretmeni ile 2012-2013 öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda okuyan 40 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen ve öğretmen adaylarından “Çevre eğitimi ……………….. gibidir, çünkü ……………………………………..” şeklindeki formu doldurmaları istenmiştir. Bu formda yer alan ilk boşlukta “çevre eğitimi” kavramı ile ilgili bir benzetim yapmaları, ikinci boşlukta ise bu benzetmenin nedenini açıklamaları istenmiştir. Araştırmada 9 kişinin formu eksik veya yanlış doldurulduğu için değerlendirilmeye alınmamıştır. Katılımcılardan, öğretmenler çevre eğitimi kavramına ilişkin 34 farklı metafor üretmiş, öğretmen adayları ise 31 farklı metafor üretmiştir. Bu metaforlara bağlı olarak öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının “çevre eğitimi” algıları farklı kategoriler altında toplanmıştır. Kategorilere ilişkin sonuçlar yorumlanmıştır.
26
37

REFERENCES

References: 

Ateş, M. ve Karatepe, A. (2013). Üniversite öğrencilerinin “çevre” kavramına ilişkin algılarının metaforlar
yardımıyla analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (2), 1327-1348.
Baş, T. ve Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri: Nvivo 7.0 ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2014 Cilt: 3 Sayı: 3 Makale No: 03 ISSN: 2146-9199
37
Bozkurt, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre kavramları ile ilgili algılamalarının değerlendirilmesi
ve bu algılamaların çevreye yönelik tutumları ile tutarlılığının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Çukurova
Üniversitesi, Adana.
Budak, B. (2008). İlköğretim kurumlarında çevre eğitiminin yeri ve uygulama çalışmaları. Yüksek lisans tezi, Ege
Üniversitesi, İzmir.
ÇOB (2004). Türkiye çevre atlası. Ankara. Web sayfası:
http://www.cedgm.gov.tr/CED/Files/cevreatlası/atlas_metni.pdf (Erişim tarihi: 04.10.2011).
Doğan, M. (1997). Ulusal çevre eylem planı: Eğitim ve katılım. Web sayfası:
http://ekutup.dpt.gov.tr/cevre/eylempla/doganm.pdf (Erişim tarihi: 06.04.2012).
Er Tuna, Y. ve Mazman Budak, F. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “tarih” kavramına ilişkin algılarının
mecazlar/metaforlar yardımıyla analizi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (14), 609-642.
Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8.
Edition). New York: McGraw-Hill.
Gökmen, A., Ekici, G. ve Öztürk, G. (2012). Biyoloji öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik öz-yeterlilik
algılarının incelenmesi üzerine bir çalışma. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
Güler, T. (2009). Ekoloji temelli bir çevre eğitiminin öğretmenlerin çevre eğitimine karşı görüşlerine etkileri.
Eğitim ve Bilim, 34 (151), 30-43.
Intergovernmental Conference on Environmental Education-Final Report (1978). Unesco-UNEP, Tbilisi (USSR),
14-26 October 1977. Web page: http://www.gdrc.org/uem/ee/EE-Tbilisi_1977.pdf (Date accessed:
04.07.2011).
Kaya, M. F. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin algıları: Metafor analizi örneği.
Turkish Studies, 9 (2), 917-931.
Ko, A. C. & Lee, J. C. (2003). Teachers’ perceptions of teaching environmental issues within the science
curriculum: A Hong Kong perspective. Journal of Science Education and Technology, 12 (3), 187-204.
Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. Ed. Turan, S.). Ankara: Nobel
Akademik Yayıncılık. (Özgün çalışma, 2009, 3. Basım).
Mohanty, R. K. & Sarmah, B. (2012). Students’ perception towards environment and sustainable
development_a case study from secondary level of greater guwahati. Golden Research Thoughts, 1 (XI.), 1-4.
Özdemir, O. (2007). Yeni bir çevre eğitimi perspektifi: “Sürdürülebilir gelişme amaçlı eğitim”. Eğiitm ve Bilim, 32
(145), 23-39.
Sağlam, S. ve Demirci Güler, M. P. (2013). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutum ve
algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (4), 283-
303.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin
Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com