Buradasınız

İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu İle Geliştirilmesi

Developing Evaluation Scale of Communication Skills with Factor Analysis

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed to develop a “Scale for Evaluating the Communication Abilities” which can be used to identify the communication skills expected from the teachers, which are meaningful for the students, and to determine the effectiveness level of these communication skills in teaching environment. In developing the “Scale”, factor analysis technique which converts the numerous variables into limited number of meaningful and independent factors was used. The study was conducted on 674 students studying in the departments of teacher training at Abant Izzet Baysal University, Faculty of Education, in 2006- 2007 academic year. A trial scale composing of 51 Likert-type items was used for gathering data; and a 6-dimension and 25-item scale was obtained after the analysis of the data.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; öðrenme süreci içinde öðrencilerin kendileri için anlam taþýyan ve öðretim elemanlarýndan bekledikleri iletiþim becerilerini belirleyerek, öğretim elemanlarının öğretim ortamýnda gerçekleþtirdikleri iletiþim becerilerinin etkililik düzeyini belirlemede kullanılabilecek “İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğini” geliþtirmek amaçlanmıştır. Ölçeği geliştirebilmek için, çok sayıdaki değişkeni az sayýda, anlamlı ve birbirinden bağımsız faktörler haline getiren faktör analizi metodu kullanılmıştır. Araştırma 2006–2007 öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretmen yetiþtiren programlarda öðrenim gören 674 öðrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Likert tipinde 51 maddeden oluþan deneme ölçeği hazırlanarak uygulanmış ve elde edilen verilerin analizinde 6 boyut ve 25 maddeden oluþan bir ölçek elde edilmiştir.
81-98

REFERENCES

References: 

Arýcan, K. (2005). “Ýlköðretim Okullarýnda Sýnýf Ýçi Ýletiþimde Rol Oynayan
Öðretmen Davranýþlarý”, Bolu:AÝBÜ Yüksek Lisans Tezi
Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). Ýstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek
Ofset.
Altunýþýk, R., Coþkun, R., Bayraktarroðlu, S. ve Yýldýrým, E.(2005). Sosyal
Bilimlerde Araþtýrma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya kitabevi. 212-231.
Arslantaþ, Y. (1998). “Sýnýf Yönetiminde Öðretmen Ýletiþim Becerilerine Ýliþkin
Öðretmen ve Öðrenci Görüþleri”, Bolu: AÝBÜ Yüksek Lisans Tezi.
Balcý, A. (1995). Sosyal Bilimlerde Araþtýrma. Ankara: Ankara Üniversitesi
Eðitim Bilimleri Fakültesi.
Bolat, S. (1996). “Eðitim Örgütlerinde Ýletiþim: Hacettepe Üniversitesi Eðitim
Fakültesi Uygulamasý”, Hacettepe Eðitim Fakültesi Dergisi, 12: 75-80.
Büyüköztürk, Þ. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analiz El Kitabý.
Ankara:Pegem Yayýncýlýk.
Çetinkanat, C. (1996). “Ýnsan Ýliþkilerinde Ýletiþim”, Çaðdaþ Eðitim Dergisi,
223.
Çetinkanat, C. (1999). “Öðretmenlerin Ýletiþim Becerileri” 3. Ulusal Sýnýf
Öðretmenliði Sempozyumu, Adana: Çukurova Üniversitesi Eðitim Fakültesi,
17-27.
ÇÝLENTÝ, K. (1988). Eðitim Teknolojisi ve Öðretimi. Ankara: Kadýoðlu
Matbaasý.
Demirel, Ö., Seferoðlu, S. Ve Yaðcý, E. (2001). Öðretim Teknolojileri ve
Materyal Geliþtirme. Ankara:Pegem Yay.
Ersan, K. ve Balcý, S. (1998). “Ýletiþim Becerileri Envanterinin Geliþtirilmesi”,
Türk Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Dergisi, Cilt:2, Sayý:10, Ankara.
Ergin, A. ve Birol, C. (2000). Eðitimde Ýletiþim. Ankara: Aný Yayýncýlýk.
Güçlü, N. (2001). Ýletiþim. Ankara: Nobel Yay.
Hair J. F., Anderson R. E., Tahtam R. L., Black W. C., (1998). Multivariate Data
Analysis, Prentice Hall ; 374, New Jersey.
Kalaycý, Þ ve diðerleri., (2006). SPSS Uygulamalý Çok Deðiþkenli Ýstatistik
Teknikleri. Ankara: Asil Yayýn Daðýtým Ltd. Þti.
Karagöz, S. (1991). “Faktör Analizi Tekniði Kullanarak Üniversite
Öðrencilerinin Gazete Tercihinde Etkin Faktörlerin Belirlenmesi”, Yüksek
Lisans Tezi, Ýstanbul.
Karasar, N. (2005) Bilimsel Araþtýrma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayýn Daðýtým.
Kline, P. (1994). An Easy Guide To Factor Analysis, Routledge, London.
Korkut, F. (1996). “Ýletiþim Becerileri Deðerlendirme Ölçeðinin
Geliþtirilmesi”, Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Dergisi, Cilt:2, Sayý:7.
Korkut, F. (2005). “Yetiþkinlere Yönelik Ýletiþim Becerileri Eðitimi”, Hacettepe
Eðitim Fakültesi Dergis, sayý:28:143-149, Ankara.
Kurtuluþ, K. (1985). Pazarlama Araþtýrmalarý. Ýstanbul: Ýstanbul Üniversitesi
Yayýn No: 2789.
Lewis Beck, M.S. (1994). Factor Analysis And Related Techniques. London:
Sage Publications Ýnc.
Nakip, M. (2003). Pazarlama Araþtýrmalarý Teknikler ve (SPSS
Destekli)Uygulamalar. Ankara:Seçkin Yayýncýlýk.
Özdamar, K. (2002). Paket Programlar Ýle Ýstatistiksel Veri Analizi. Eskiþehir:
Kaan Kitabevi.
Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques, Jhonn Wiley & Sons Ýnc.;
116, New York. (Lewis-Beck vd. 1994:112-113),
Tavþancýl, E. (2002). Tutumlarýn Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara:
Nobel Yayýncýlýk.
Tutar, H., Yýlmaz, M. K. ve Erdönmez C. (2003). Genel ve Teknik Ýletiþim.
Ankara: Nobel Yay.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com