Buradasınız

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyo- Ekonomik ve Kültürel Yapısı

A View on The Socio-Economic and Cultural Background of The Students at Dumlupinar University Education Faculty

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Abstract:In this study, it was tried to find out the socio-ekonomic status and the cultural backgrounds of the students attending Dumlupınar University Education Faculty and to come up with solutions for their problems. For that, 363 students at Dumlupınar University Education Faculty were given a questionaire of 10 questions. With these questions, it was tried to find out the reasons why the students preferred the mentioned university and faculty, the places they dwell , the ways they meet their economic needs, the regions and the cities they come from, the frequency of visiting their families, their harmony with Kutahya people and classmates, opinions about the teaching profession and whether they are optimistic or worried about the future. As a result, it was found out that the prestige of the profession and their having positive attitudes towards teaching profession had an influence on their preferences, that they have dwelling, transportation, scholarship and adaptation to the problems regarding environment and they are worried about in-field employment.
Abstract (Original Language): 
Bu çalısmada; Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarını ortaya çıkararak onların problemlerine çözüm önerileri getirilmeye çalısılmıstır. Bunun için Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 363 öğrenciye 10 sorudan olusan bir anket çalısması uygulanmıstır. Bu anket sorularında; öğrencilerin Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesini tercih etme sebepleri, nerede ikamet ettikleri, maddi ihtiyaçlarını ne sekilde temin ettikleri, buraya hangi bölge ve illerden geldikleri, ailelerinin yanına ne kadar sıklıkla gidip geldikleri, okudukları ilin halkı ve sınıf arkadasları ile uyumları, mesleğe bakıs açıları ve gelecekten ümitli mi yoksa kaygılı mı oldukları, tespit edilmeye çalısılmıstır. Sonuç olarak öğrencilerin tercihlerini meslek saygınlığı ve mesleğe karsı olumlu tutum beslemelerinin etkilediği ; barınma, ulasım, burs ve çevreye uyum problemleri yasadıkları; alan içi istihdam endisesi tasıdıkları tespit edilmistir.
317-336

REFERENCES

References: 

Ball, J. M., Steinbrink, J. E., & Stoltman, J. P. (1971). The social sciences
and geographic education: A reader. Toronto: John Wiley & Sons,
Inc.
Bailey, P.; Fox, P. ( 1996). Geography Teachers’ Handbook. Hong Kong:
Geographical Association.
Doğanay, H. (1993). Coğrafya’da Metodoloji. Đstanbul: Meb.
Doğanay, H. (1997). Coğrafya’ya giris 1. Đstanbul: Öz Eğitim basım
Yayın Dağıtım Ltd. Sti.
MEB Öğretmen Yetistirme ve Eğitim Genel Müdürlüğü. (2006).
Ülkelerin Öğretmen Yetistirme Sistemleri. Ankara: Meb.
Özey, R. (1998). Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi.Đstanbul: Öz Eğitim.
Özdemir, S., & Yalın, H. Đ. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giris. Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım.
Özden, Y. (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giris. Ankara: PegemA
Yayıncılık.
Sağlam, M. (1999). Avrupa Ülkelerinin Eğitim Sistemleri. Eskisehir:
Anadolu Üniversitesi.
Sönmez, V. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Giris. Ankara: Anı
Yayıncılık.
www.yok.gov.tr/eğitim/ öğretmen/eğitim_fak_bulunan_üni.htm.
www.yok.gov.tr/ üniversiteler/üni_web.htm.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com