Buradasınız

DELİKLİİZOTROPİK LEVHALARDA TERMAL GERİLME ANALİZİ

THERMAL STRESS ANALYSIS IN ISOTROPIC PLATES WITH HOLE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the important factors that affect the behavior of the engineering material is temperature. Every material has a different response to temperature changes. Because of this fact machine elements' behavior related to temperature changes is also different. Outside temperature and working temperature variations results in some undesired stresses. For eliminating these stresses necessary researches must be realized and suitable constructions have to be designed. In this study, effects of the hole on the stresses due to the temperature variations are examined. Numerical solutions are obtained by utilizing ANSYS finite element software.
Abstract (Original Language): 
Malzeme davranışlarını etkileyen önemli faktörlerden birisi de sıcaklıktır. Her malzemenin sıcaklığa karşı davranışı farklılık arz eder. Dolayısıyla aynı şartlarda çalışan farklı malzemeden yapılmış makine elemanlarının da sıcaklıktan dolayı davranışları farklı olacaktır. Dış ortam sıcaklığının veya çalışma sıcaklıklarının değişmesi, makine elemanlarında istenmeyen gerilmelerin oluşmasına sebep olabilir. Sıcaklık değişimlerinden dolayı makine elemanlarında meydana gelebilecek istenmeyen gerilmeleri elimine etmek için gerekli incelemeler yapılmalı ve uygun konstrüksiyonlar oluşturulmalıdır. Makine elemanı üzerine delikler açılarak veya sınır şartları uygun şekilde seçilerek istenmeyen gerilmeler düşürülebilir. Bu çalışmada malzeme üzerine açılan deliklerin sıcaklık değişiminden doğan gerilmeleri nasıl etkilediği incelenmiştir. Nümerik çözümlerin elde edilmesinde ANSYS sonlu elemanlar paket programı kullanılmıştır.
63-69

REFERENCES

References: 

ANSYSTM “The General Purposed Finite Element Software Ver. 5.4 Users Manual”,
Swanson Analysis System Inc Vol. I, II, III, IV.
Kaya S., Avcı A. (1997): “Delikli Kompozit Levhalarda Mekanik ve Termal Burkulma”,
Doktora Tezi, Selçuk Üni., Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com