Buradasınız

BASEL I I STANDARTLARI'NIN KOBİ'LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ANKET UYGULAMASI

A SURVEY ON ANALYZING THE IMPACT OF BASEL II STANDARDS OVER SMES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Basel-II is a comprehensive arrangement that determines the standards of capital adequacy of banks and brings risk management in the foreground. It will be performed in European Union and G-10 countries beginning from 2009 and in our country beginning from 2009. The targets of Basel-II standards are increasing the risk measurement and capacity of banks and in this way providing to have a stronger banking system. However Basel-II arrangements are intended for banking and finance system, it concerns SMEs closely that want to use credit from system. Crossing from process of traditional credit granting to process of risk focused credit granting with Basel-II, period, volume, price and guarentee of credits that will be used by SMEs will be affected. A survey was conducted for determining SMEs' level of understanding and performing the international Basel-II standards that are planned to put into practice in Turkey beginning from 2007, for determining the financing problems of firms in process of transition to Basel-II, for researching the potential competition between SMEs created by Basel-II standards. According to results of survey the SMEs of Amasya have knowledge about Basel-II criteria and think that they will not face any problems in the process of transition.
Abstract (Original Language): 
Basel-II bankaların sermaye yeterliliği standartlarını yeniden belirleyen ve risk yönetimini ön plana çıkaran kapsamlı bir düzenlemedir. 2007 yılının başında Avrupa Birliği ve G-10 ülkelerinde, 2009 yılından itibaren ise ülkemizde uygulanacaktır. Basel-II standartları ile bankaların risk ölçüm ve kapasitelerinin artması ve böylece daha sağlam bir bankacılık sistemine sahip olmaları hedeflenmektedir. Basel-II düzenlemeleri bankacılık ve finans sistemine yönelik olmakla birlikte, sistemden kredi kullanmak isteyen KOBI'leri de çok yakından ilgilendirmektedir. Basel-II standartları ile geleneksel kredilendirme sürecinden, risk odaklı kredilendirme sürecine geçilerek KOBI'lerin kullanacakları kredilerin vadesi, miktarı, fiyatı ve teminatları etkilenecektir. 2009 başından itibaren Türkiye'de uygulamaya konulması planlanan uluslararası Basel-II Standartları 'nın ülkemizdeki KOBI'ler tarafından anlaşılması ve uygulanmasına, Basel-II'ye geçiş sürecinde firmaların yaşayacağı finansman sorunlarının belirlenmesine, Basel-II Standartları'nın KOBI'ler üzerinde yaratacağı potansiyel rekabetin araştırılmasına yönelik olarak bir anket formu hazırlanarak uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre Amasya ili KOBI'leri Basel-II kriterlerinden haberdar olup, geçiş sürecini sorunsuz yaşayacaklarını düşünmektedirler.
367-384

REFERENCES

References: 

ACAR BOYACIOĞLU, M. (2005), "Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Basel II Kriterlerinin KOBİ'lerin Finansmanı Üzerine Etkileri", 4.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, TOBB Üniversitesi, Ankara, 159-166.
ALTMAN, E.I., SABATO, G.,
"Effect
s of the New Basel Capital Accord on Bank Capital Requirements for SMEs", Journal of Financial Services Research, 28,2005, 15-42.
ARAS, G., "Basel-II
Uygulamasını
n KOBİ'lere Etkileri ve Geçiş Süreci", Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
AYADİ, R., ve ROSSİ,F.D.,
"Practica
l Implications of the New Capital Accord for the European Banking Systems Results&Analysis of Industry Survey", Working Paper, 2002, 1-14.
BABUÇCU, Ş., Bankalarda Risk Yönetimi, Akademi Yayınevi, Ankara, 2005
Bank for International Settlements, "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards", 2004, www.bis.org .
Bank for International Settlements, "Implementation of Basel II: Practical Considerations", 2004, www.bis.org
Basel II for SMEs", UEAPME, www.sme-baseI2.com
BDDK, "Basel-II
Sayısa
l Etki çalışması (QIS-TR) Değerlendirme Raporu",
BDDK Araştırma Dairesi, 2004.
İLSEVEN, N., (2005), "Yeni Uluslararası Bankacılık Mimarisi: Basel-II ve KOBİ'lerin Finansmanı, Etkiler, Beklentiler" Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı, İstanbul, .
383
Nevin
Yörük
POWELL,.A., (2004), ''Basel II and Developing Countries: Sailing through the Sea of Standards", Universidad Turcuato Di Tela and The World Bank.
TBB, (2000), "Sermaye
Yeterlili
ğ Konusunda BIS Tarafından Getirilen Yeni Öneriler ve Değerlendirilmesi", www.tbb.org.tr.
YAYLA, M., KAYA, Y.T., (2005), "Basel-II, Ekonomik Yansımaları ve Geçiş Süreci", BDDK, Araştırma Dairesi Çalışma Raporu, 3.
YILMAZ M.K., ve KÜÇÜKÇOLAK A., (2006) "Basel-II Uygulamlarının KOBİ'lere Etkileri ve İMK Şirketlerinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi" 5.Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 15-17 Haziran.2006, GOPÜ, Tokat, 218-232.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com